Water Natuurlijk is de landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie.

Elke dag weer zetten Water Natuurlijk bestuurders in de regio &&&& zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier.

Waterschapsverkiezingen 15 maart 2023

Op 15 maart 2023 zijn er weer waterschapsverkiezingen. Water Natuurlijk is landelijk gezien de grootste partij in de waterschapsbesturen. En dat is niet voor niets. Wij staan voor meer natuur en recreatie in het waterschap. Zowel in de stad als op het platteland. Zodat iedereen kan genieten van een groene en gezonde leefomgeving. En we willen nu actie ondernemen als het gaat om klimaatadaptatie, circulaire economie en de energietransitie. Zodat we de rekening van klimaatverandering niet bij onze toekomstige kleinkinderen leggen.

Water Natuurlijk zoekt kandidaten voor alle waterschapsbesturen van Nederland. We streven naar een goede afspiegeling van de samenleving en daarom roepen we ieder op om zich kandidaat te stellen.

Voor meer informatie over de verkiezingen en het waterschap waar jij woont, kan je mailen naar Laura Punt: secretaris@waternatuurlijk.nl.

Hou van Natuur, stem Water Natuurlijk!
Scheldestromen Brabantse Delta De Dommel Limburg Limburg Aa en Maas Hollandse Delta Rivierenland Delfland Schieland en Krimpenerwaard De Stichtse Rijnlanden Amstel, Gooi en Vecht Rijnland Hollands Noorderkwartier Rijn en IJssel Vechtstromen Vallei en Veluwe Drents Overijsselse Delta Zuiderzeeland Drents Overijsselse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Fryslân

Groen

Versterken van de Natuur

Door klimaatverandering krijgen we te maken met steeds extremer weersomstandigheden, met wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte tot gevolg. Waterschappen merken als geen ander de effecten van de klimaatverandering. Water Natuurlijk wil daarom dat zij een forse bijdrage leveren aan energieneutraliteit en een circulaire economie.

Daarnaast zet Water Natuurlijk zich in voor het beperken van de nadelige effecten die nu al voelbaar zijn. Dat kan bijvoorbeeld met een andere inrichting van de riolering, het watersysteem en de omgeving om ons heen. Ook de inrichting van de steden en dorpen kan veel klimaatvriendelijker én gezonder: hitte kan vooral in de binnensteden immers grote gezondheidsproblemen veroorzaken. Water en natuur moeten daarom de ruimte krijgen die ze nodig hebben. Door mee te bewegen met de natuur kunnen we beter omgaan met droogte, hitte, extreme neerslag en bodemdaling.

Door schaalvergroting en intensivering van de landbouw en verstedelijking, is het aantal planten- en diersoorten achteruit gegaan. De biodiversiteit staat onder druk. Water Natuurlijk wil deze achteruitgang stoppen en ombuigen naar herstel van de natuur. Met het maaien van onze bermen, oevers en dijken willen wij rekening houden met vlinders, bijen en andere insecten. Kortom, de natuur moet centraal staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

WATER NATUURLIJK STAAT VOOR NATUURVRIENDELIJK EN DUURZAAM WATERBEHEER

Acties

 • Waterschappen moeten zo snel mogelijk 100 procent energieneutraal gaan werken
 • De (her)inrichting van steden en dorpen moet klimaatvriendelijker: meer ruimte voor water en groen
 • In strijd tegen wateroverlast en de hitte moeten we steden en dorpen vergroenen: meer groene daken, minder tegels en meer water in tuinen, afkoppelen van riool.
 • Waterschappen moeten meer meebewegen met de natuur door het watersysteem klimaatrobuust in te richten
 • Meer biodiversiteit langs watergangen door het aanleggen van natuurlijkvriendelijke oevers met bloemrijke randen
 • Ecologisch verantwoord maaien van oevers
 • De leefomgeving van (water)dieren verbeteren door het verbinden van wateren door middel van ecologische verbindingszones
 • Aanleggen van visvriendelijke gemalen en vispassages
 • Het beschermen van kwetsbare inheemse planten, dierensoorten en natuurgebieden tegen invasieve en schadelijke exoten
 • Vaker toepassen van natuurlijk peilbeheer, grotere peilgebieden en vasthouden van gebiedseigen water (regen of kwel)
 • Maximaal inzetten op de duurzame bescherming van ecosystemen en watervoorraden zoals vastgelegd in de Europese kaderrichtlijn water zodat de doelen het liefst eerden dan 2027 worden gehaald

Gezond

Verbeteren van de Waterkwaliteit

Ons water raakt vervuild met allerlei schadelijke afvalstoffen van landbouw en industrie, met medicijnresten en met plastic afval. Deze vervuiling heeft grote gevolgen voor de leefomgeving en gezondheid van dieren en planten. Ook voor mensen vormt de verontreiniging van water een bedreiging.

Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd. Beken en sloten mogen geen afvoerputje zijn voor chemicaliën en afval. Water Natuurlijk zet zich in om waterverontreiniging bij de bron aan te pakken.

Iedereen weet dat we samen moeten werken aan duurzame oplossingen. Daarom is het tijd dat we hiermee vaart gaan maken. Wij geloven dat het beter kan en daarom willen wij graag samenwerken met inwoners, vervuilers en producenten om tot natuurvriendelijke en gezondere oplossingen te komen.

WATER NATUURLIJK STAAT VOOR BETERE WATERKWALITEIT

Acties

 • Vervuiling bij de bron aanpakken: goede controle van afvalwaterlozing, maar ook samenwerken met de vervuilers aan oplossingen
 • Streven naar een permanent verbod van bestrijdingsmiddelen zoals neo-nicotinoïden en bepaalde (dier) geneesmiddelen en hormonen
 • Bestrijden plastic soep door te streven naar een snelle aanpak tegen macro en- microplastics
 • Medicijnresten en andere natuurvijandige chemische stoffen zuiveren uit het water
 • Innovatie in de landbouw stimuleren en boeren te helpen met de omschakeling naar natuur inclusieve landbouw

Genieten

Genieten van Water

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar tevens veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Waterschappen bezitten veel grond langs sloten en andere watergangen. Water Natuurlijk wil dat deze paden en dijken toegankelijk zijn voor wandelaars, fietsers, vaarders, zwemmers, schaatsers, vissers en ander recreatief medegebruik. Ook de bijzondere gemalen en ander watererfgoed moet worden gekoesterd en toegankelijk worden gemaakt. Alleen in uitzonderingsgevallen zou die toegang beperkt kunnen worden, bijvoorbeeld in een kwetsbaar natuurgebied.

Door gebieden slim in te richten kan water ook verschillende doelen dienen. Zo kan je recreatiegebieden ook inzetten als bergingsgebieden. Dit helpt ook om de kennis over water bij jong en oud te vergroten.

Water Natuurlijk vindt ook dat de waterschappen moeten meewerken aan verzoeken om zwemmen in open water mogelijk te maken Het zwemwater moet ecologisch van goede kwaliteit, veilig en aantrekkelijk zijn.

WATER NATUURLIJK STAAT VOOR HET GENIETEN VAN WATER EN NATUUR

Acties

 • Waterschapgebieden en eigendommen toegankelijk zijn recreatief gebruik. Dat geldt ook voor recreatie op het water
 • Herstel van landschap door meandering van beken en heropening van gedempte stadsgrachten
 • Ons unieke Water-erfgoed behouden en toegankelijk maken
 • Slimmere inrichting van het buitengebied door bijvoorbeeld natuur- en recreatiegebieden in te zetten als bergingsgebieden, en andersom
 • Water in de stad gebruiken als bron van biodiversiteit, groen, schaduw, plezier en ontspanning
 • Educatie en voorlichting om de kennis van het lokale watersysteem te bevorderen
 • Veilig en gezond zwemmen in open water waar dat mogelijk is

Gezamenlijk

Samen werken aan een betaalbaar en toekomstbestendig waterbeheer

Vrijwel alles wat de waterschappen doen, wordt gefinancierd door waterschapsbelasting. Water Natuurlijk wil investeren met oog voor natuur, mens en dier.

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We kunnen meer bereiken als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis. Samen gaan we aan de slag!

Water Natuurlijk zet zich in voor een transparant, eerlijk, haalbaar en betaalbaar belastingsysteem voor iedereen. Dat betekent voor Water Natuurlijk: de vervuiler betaalt voor de vervuiling, de gebruiker betaalt voor geleverde diensten.

Inwoners van steden en dorpen betalen het grootste deel van de kosten voor waterbeheer, maar de meeste investeringen gaan naar agrarisch waterbeheer. Nu de klimaatverandering zich steeds sterker laat voelen in steden en dorpen, vindt Water Natuurlijk het daarom voor de hand liggen dat de waterschappen hier ook steviger gaan investeren in het waterbeheer. Om te zorgen dat iedereen wordt gehoord is Water Natuurlijk voorstander van een volledig gekozen waterschapsbestuur.

WATER NATUURLIJK STAAT VOOR INVESTEREN EN SAMENWERKEN MET OOG VOOR DE NATUUR EN DE TOEKOMST

Acties

 • Investeren in energiebesparing en zelf opwekken van duurzame energie uit afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties
 • Intensiever samenwerken om gezamenlijk slimmer te investeren met o.a. natuurorganisaties, erfgoedbewaarders, agrarisch bedrijfsleven, drinkwaterbedrijven, wetenschappers, industrie, andere overheden en bewoners
 • Internationaal de samenwerking blijven zoeken om van elkaar te leren
 • Kwijtschelding van de waterschapsbelasting laten aansluiten bij het kwijtscheldingsbeleid van gemeenten. Als mensen bij hun gemeente kwijtschelding krijgen, krijgen ze dat automatisch ook bij het waterschap
 • De vervuiler betaalt voor de vervuiling, de gebruiker betaalt voor geleverde diensten.
 • Steviger investeren in steden en dorpen zeker met oog op de klimaatverandering
 • Blijven inzetten voor de afschaffing van de geborgde zetels om zo een volledig democratisch gekozen waterschapsbestuur te realiseren