Navigatie overslaan

Nu de natuur een stem. Natuurlijk

Water Natuurlijk is de groene en sociale stem in het waterschap. Met een positieve kijk op de toekomst, eerlijke boodschap en met aandacht voor de regionale uitdagingen zetten we ons iedere dag weer in voor een Nederland met schoon, gezond en voldoende water.

Sluit je aan en word nu lid!
Nieuws
Delfland

Meer actie nodig voor schoner water

Het water in Delfland is nog steeds vervuild met bestrijdingsmiddelen, meststoffen en zware metalen. Onduidelijke is welke acties het college onderneemt om dat te verbeteren. Daarom heeft Water Natuurlijk samen met de andere progressieve fracties in een motie het college opgeroepen te komen met een actieplan om de waterkwaliteit te verbeteren. Deze oproep werd gelukkig breed gedeeld in de Verenigde Vergadering van 30 mei 2024. De hoogheemraad heeft daarop toegezegd nog voor de zomer aan te geven wat de huidige en voorgenomen maatregelen zijn. We zijn blij met deze toezeggingen en hebben onze motie aangehouden. In de commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit van 25 juni 2024 zal hier verder over worden gesproken. Een andere forse bedreiging voor de waterkwaliteit is de invasieve Amerikaanse rivierkreeft, die inheemse waterplanten en waterdieren opvreet. We hebben daarom samen met andere fracties een amendement ingediend om niet alleen de in 2024 aangelegde maar alle natte ecologische zones binnen Delfland beter te beschermen tegen vraat van rivierkreeften. Dit voorstel werd in de Verenigde Vergadering met een ruime meerderheid aangenomen.

Nieuws
Rijnland

Sluit je aan bij de Climate Chain

Sluit je op zondag 23 juni 2024 aan bij The Climate Chain! We slaan de handen ineen en trekken een rode streep langs de Nederlandse kustlijn. Samen vormen we een human chain en vragen we snellere actie tegen ontwrichtende klimaatverandering en voor een volhoudbare economie. Zo maken we het grote draagvlak voor meer en snellere klimaatactie zichtbaar. Een meerderheid van de Nederlanders sprak zich in 2023 uit voor meer klimaatbeleid en vraagt meer actie van de overheid. Aanmelden en info op https://theclimatechain.nl

Nieuws
Limburg

Water Natuurlijk roept gemeenten op anders om te gaan met riooloverstorten

In Limburg zijn ruim 900 plekken waar ongezuiverd rioolwater vanuit het gemeentelijk riool direct geloosd wordt in Limburgse beken en meren. Dit overstorten gebeurt op moment dat het gemeentelijk riool de hoeveelheid (regen)water niet meer kan verwerken. Water Natuurlijk roept gemeenten op om riooloverstorten te beperken door andere technieken te gebruiken.

Nieuws
Vechtstromen

Meld je aan voor de Vechtstromen gesprekstafels!

Praat mee over ‘samen leven met water vanuit noaberschap’. Meld je nu aan voor een van de Vechtstromen-gespreksavonden.

Nieuws
Rijnland

Nota Veenweiden Rijnland

Rijnland heeft op 15 mei een nota Veenweiden vastgesteld. De fractie van Water Natuurlijk heeft hierop inbreng geleverd. Lees meer over de achtergronden.

Nieuws
Rijnland

Excursie Nieuwe Driemanspolder

Klimaatadaptatie (piekberging), natuur en recreatie: Excursie WN Rijnland naar Nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer.

Nieuws
De Stichtse Rijnlanden

Bloemrijke dijken = sterke dijken

Veilige dijken zijn ook bloemrijke dijken. Water Natuurlijk is altijd een voorstander geweest om niet alleen een dijk veilig te maken volgens de laatste veiligheidsnormen, maar tegelijkertijd ook bij te dragen aan verfraaiing van het landschap en biodiversiteit. Een studie in de Ooijpolder bewijst dat de kleurenpracht van natuurlijke grassen zowel bij droogte als bij extreme natheid door een stevige worteling bijdraagt aan een sterke dijk.

Nieuws
Hollandse Delta

EU als melkkoe

Water Natuurlijk zag geen belang voor het waterschap en was tegen het beschikbaar stellen van grond van het waterschap aan boeren voor Europese subsidie.

Nieuws
Landelijk

Europese verkiezingen: stem groen en waterbewust

Morgen zijn de Europese verkiezingen. Dit is jouw kans om invloed uit te oefenen op de toekomst van ons water, klimaat en milieu. Europese regelgeving speelt een cruciale rol in het beheer van waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaatverandering. Het werk van onze waterschappen is sterk afhankelijk van Europese richtlijnen. Daarom is het belangrijk om groen te stemmen en bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Nieuws
Hollands Noorderkwartier

Oproep aan gemeenteraden: controleer op lozingen

Geachte leden van gemeenteraadsfracties, Het oppervlaktewater in Noord-Holland is zo vervuild, dat GGD Noord-Holland recent onze inwoners opriep geen slootwater meer te gebruiken voor hun moestuinen. Geef omgevingsdiensten de opdracht en ruimte om controles op lozingen te verbeteren.

Nieuws
Rijnland

Debat over voedsel en natuur in europa

Dinsdag 21 mei organiseerden D66 en GroenLinks-PvdA van Haarlemmermeer een debat over het Europees Landbouw- en natuurbeleid. Voor een volle zaal begon de bijeenkomst met een uiteenzetting door Gerry Alons, universitair hoofddocent internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, over het Europees beleid. Inkomenssteun voor boeren is nog steeds belangrijk, maar daarvoor worden steeds meer eisen gesteld aan de manier van werken. In de zaal bleek dat vooral zekerheid over de regels belangrijk is.

Nieuws
Amstel Gooi en Vecht

Reactie Water Natuurlijk - Ontvlechting Waternet

De fractie Water Natuurlijk AGV heeft er kennis van genomen dat gesprekken tussen AGV en Amsterdam niet geleid hebben tot overeenstemming over een nieuwe vorm van samenwerking in een gezamenlijke stichting, en als gevolg daarvan tot het voorstel om de stichting Waternet te ontvlechten. Wij vinden dit een slechte uitkomst, die niet in het belang is van de inwoners van de regio en dus ook niet in het belang van Amsterdammers.

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Lees meer

Gezond

Ons water raakt vervuild met allerlei schadelijke afvalstoffen van landbouw en industrie, met medicijnresten en met plastic afval. Dit heeft grote gevolgen voor mens, plant en dier. Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd.

Lees meer

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Lees meer

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis.

Lees meer

Agenda

Water Natuurlijk is een actieve vereniging!

Bekijk de gehele agenda
donderdag 13 juni 2024 - 16:00 - 17:00

Webinar STOWA CoP Beken en Rivieren ‘Zoetwatergetijdennatuur herleeft in Noordwaard’

Rivierenland

In dit webinar nemen Jos Koopman (Staatsbosbeheer) en Ruud Beringen (FLORON) ons mee naar de ontwikkelingen in de Noordwaard, een poldergebied dat grenst aan de Bra-bantse Biesbosch. Jos Koopman gaat dieper in op de maat-regelen die in het gebied zijn genomen. Ruurd Beringen gaat vervolgens in op de ontwikkeling van de vegetatie.

Lees meer
donderdag 13 juni 2024 - 19:30 - 23:00

Commissie Watersysteem, -keten en -kwaliteit

De Stichtse Rijnlanden

Met onder meer de Kder Richtijn Water en een nieuw peilbeheer?

Lees meer
maandag 17 juni 2024 - 10:00 - 17:00

Nationaal congres klimaatadaptatie

Rivierenland

De provincie Utrecht en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren op 17 juni 2024 in Nieuwegein het Nationaal congres klimaatadaptatie. De centrale vraag op deze dag is: aanpassen aan het veranderende klimaat, hoe doe je dat?

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring