Navigatie overslaan
Blogs
Rijnland

Welkom op de mammoettanker Rijnland

In december 2022 gaf ik, Kees Buskermolen, me op als vrijwilliger bij Water Natuurlijk, een partij in het Waterschap Rijnland. Na een gesprek werd ik gevraagd of ik op een lijst voor de waterschapsverkiezingen wilde staan. Dat leek me wel leuk. Voor mij onverwacht, stond ik op een verkiesbare plaats en werd ik in de Verenigde Vergadering van Rijnland gekozen. Ik maak daar nu allerlei avonturen mee en ik schrijf er af en toe een stukje over zodat u mee kunt varen op deze mammoettanker met ruim 1100 mensen aan boord.

Nieuws
Rijnland

Bonen, bollen en vee

Bonen, bollen en vee. Water Natuurlijk en D66 brachten op 30 augustus een werkbezoek aan boeren in de Haarlemmermeer: Isaac Bos, Weteringbrug, akkerbouwer, strokenteelt; Rob van Haaster, Vijfhuizen, bollenteler, hyacinten en Jelle Vink, Spaarndam, melkveehouder, veenweide in NNN en agrarisch beheer.

Nieuws
Rijnland

Op stap met watersysteembeheerder Leo

Leo is watersysteembeheerder bij Rijnland, hij verzorgt alle gemalen en schouwt de sloten en doet allerlei diverse werkzaamheden. Bijvoorbeeld ook waar er exoten in het water zijn en wanneer dat opgeruimd moet worden. Ons fractielid Kees Buskermolen liep een ochtend mee. Hij leerde veel over pompen, peilbeheer, visvriendelijkheid en biodiversiteit. Download het verhaal van Kees

Nieuws
Rijnland

De kop is eraf!

De kop is eraf! In dit overzicht blikt Sita Dewkalie, voorzittervan de fractie van Water Natuurlijk terug op de afgelopen maanden. Reactie? Naar sita.dewkalie@vvrijnland.net Water Natuurlijk groeide van 3 naar 4 zetels in maart 2023. Met zelfvertrouwen en een flink mandaat van de kiezer voor de komende 4 jaar in het waterschap van Rijnland. Onze nieuwe fractie bestaat uit 4 Algemeen Bestuursleden (Sita Dewkalie, Enrico van Dijk, Annette Baerveldt en Kees Buskermolen) en 2 commissieleden (Charlotte Meiland en Mitchell Wiegand Bruss. Daarnaast krijgt de fractie steun van de steunfractie die nauwgezet de stukken leest en de fractie adviseert. Op 29 maart was de beëdiging van het Algemeen Bestuur en inmiddels hebben we enkele Algemene Bestuurs(AB-)vergaderingen achter de rug. Het was een turbulente periode. Na de teleurstellende informatie en formatie is het een feit dat Water Natuurlijk geen hoogheemraad leverde. Op 28 juni hebben we in een extra AB-vergadering afscheid genomen van ons zeer gewaardeerde Dagelijks Bestuurslid Waldo von Faber. Het afscheid van Waldo was een heel belangrijk moment voor Waldo en de fractie. We hebben elkaar de afgelopen jaren heel goed leren kennen, we hebben van elkaar geleerd, we hebben gelachen, we hebben gediscussieerd en we hebben samen mooie resultaten op het gebied van waterkwaliteit en biodiversiteit bereikt. We zullen hem vooral heel erg gaan missen als de fijne persoonlijkheid die hij is en als loyale partner in de fractie. We hebben ook afscheid genomen van Jop Kluis, een zeer gewaardeerd commissielid. Jop stond altijd klaar voor de fractie en was inhoudelijk erg sterk op energietransitie en waterketen. De huidige fractie kan in de toekomst een beroep blijven doen op beide heren. Hoe beoordeelt de fractie het coalitieakkoord? De fractie heeft hoge verwachtingen die de komende vier jaar zouden moeten worden waargemaakt. De focus in het akkoord ligt op uitvoering van de wettelijke taken en er worden maatschappelijke opgaven benoemd. Haar fractie heeft hoge verwachtingen van de uitwerking. Onze fractie ziet dat ten aanzien van 'water en bodem sturend' de wettelijke taken worden benoemd en de vastgestelde functies worden gefaciliteerd maar dat er niet wordt ingegaan op de daaraan te stellen eisen of het bepalen van kaders. Dat roept het beeld op dat de coalitie het bestaande wil optimaliseren. Onze fractie streeft naar verandering van de visie op het watersysteem en verandering van de rol van het waterschap. Wij zullen de voorstellen daarop toetsen. De Raad voor de Leefomgeving stelt dat met de huidige aanpak de KRW niet wordt gehaald. Zij leest dat de coalitie zich onverminderd inzet op het halen van die doelen in 2027 en het versterken van de natuur en de biodiversiteit. Daarom verwacht onze fractie dat een extra inspanning wordt geleverd. Het onderzoeken van het kwijtscheldingsbeleid is een ding; het genoteerde idee om dat te versoberen is stuitend. Op dit moment, nu er rijen voor de voedselbanken staan en de prijzen voortdurend stijgen, is het niet te verteren dat de kwijtschelding wordt versoberd. Conclusie: onze fractie zal zich de komende periode positief-kritisch en opbouwend opstellen. De waterschapsverordering De waterschapsverordering is behandeld in de commissie van juni, maar het college heeft de stukken ingetrokken omdat er nog wat zaken onduidelijk waren, zoals het delegatiebesluit. Alle regels die er waren zijn 1-1 overgenomen. Dus in die zin is de verordening beleidsarm. De klimaatbestendige regels zitten echter wel in de verordening: wateroverlast op een goede manier verwerken, een droogtebestendige inrichting en een natuurinclusieve inrichting gericht op waterkwaliteit. Want er zijn vele ontwikkelingen van invloed op water en bodem in ons werkgebied, zoals woningen klimaatadaptief bouwen, energietransitie en bodemdaling. Ook nieuw erin zijn de regels over lozingen op het oppervlaktewater, die voorheen door het Rijk werden vastgesteld. Er is een digitaal Omgevingsloket waar de inwoners, bedrijven, gemeenten en provincies kunnen zoeken welke regels er zijn. Daarnaast hebben we discussie gevoerd over nieuw in te voeren meldingsplicht over grondwateronttrekkingen in relatie tot waterbeschikbaarheid, wat voor type vergunningen waterlozingen nemen we van het Rijk over, regels over PFAS normen, een vangnetbepaling voor nieuwe zeer zorgwekkende stoffen, expliciete benoeming van flora/fauna en regels natuurherstel en goed ecologisch waterbeheer. Motie Nieuwe Nota Peilbeheer Water en bodem sturend zal een centrale rol spelen in onze komende bestuursperiode, daarom hebben we een motie in gediend samen met Partij voor de Dieren en Partij voor de Arbeid om de notapeilbeheer daarom te actualiseren en te bepalen hoe flora en fauna hierin worden meegenomen. Amendementen Kwijtschelding: zelf bezwaar maken en energietoeslag Water Natuurlijk staat voor ruimhartige kwijtschelding van belastingen bij waterschap voor iedereen met een laag inkomen. Op 5 juli bij de laatste vergadering voor het zomerreces heeft Water Natuurlijk gevraagd om ervoor te zorgen dat die inwoners zelf makkelijk een bezwaar kunnen indienen als kwijtschelding wordt afgewezen. Dan hoeven zij zich niet te wenden tot no cure no pay bureaus. Mooi dat dit amendement is aangenomen. De belastingbetaler draait op voor de kosten en dat is natuurlijk niet de bedoeling. En Water Natuurlijk wil niet dat de energietoeslag gaat meetellen bij het inkomen, waardoor de kans groot is dat inwoners daardoor niet in aanmerking komen voor kwijtschelding van belasting. Volgens de hoogheemraad was dit het beleid en daarom was indiening van de motie niet meer noodzakelijk. Motie Medicijnresten Blij met onze aangenomen motie over uitgebreide lobby bij het ministerie en de farmaceutische sector gericht op het voorkomen dat persistente medicijnresten in rioolwater en oppervlaktewater terecht komen. Waarbij onder andere aandacht is voor communicatie aan gebruikers van medicijnen, maximaal investeren in het ontwikkelen en op de markt brengen van volledig in het oppervlaktewater bioafbreekbare (mineraliseerbare) medicatie en voor landelijke wetgeving waarmee dit wordt verplicht. Biologische Bloembollen Het waterschap geeft voortaan biologische bloemen en of een biologische groentepakket. Oproep aan alle gemeenteraden: zorg ervoor dat jouw gemeente biologische bloemen en of een biologische groentepakket als attentie geeft. En belangrijk, biologisch bloembollen inkoopt. Zo stimuleren we de afzet voor de biologische bloembollenteler. Samen zorgen we voor verbetering van de waterkwaliteit. Commissievoorzitter Voor deze bestuursperiode is Enrico van Dijk, ons AB-lid gekozen als commissievoorzitter.

Nieuws
Rijnland

Geslaagde Zomerborrel

Op 30 juni hield Water Natuurlijk een zomerborrel in de Bruine Boon in Leiden. Het was heel gezellig. Op de foto van links naar rechts Jop Kluis, Eduard Groen, Sita Dewkalie, Winnifred Ferro, Marc Minnee, Otto Cox, Wil van Warmerdam, Enrico van Dijk.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk is sterk vertegenwoordigd in waterschappen en houdt focus op groene doelstellingen ondanks politieke verschuivingen

Ondanks de dynamiek van de recente Waterschapsverkiezingen van 15 maart jl., behoudt Water Natuurlijk, de grootste landelijke waterschapspartij, haar sterke en stabiele aanwezigheid in alle 21 waterschappen van Nederland. Ze is vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van 13 waterschappen, waarvan in acht samen met de Boer Burger Beweging (BBB).

Nieuws
Landelijk

Reactie op de voorgestelde Wet op de Politieke Partijen

Water Natuurlijk verheugd over uitbreiding wet naar waterschappen, transparantie en financiële stabiliteit staan centraal.

Nieuws
Landelijk

Definitieve uitslag verkiezingen: 97 zetels voor Water Natuurlijk

Water Natuurlijk behaalt 97 zetels bij waterschapsverkiezingen, een stijging van 6 zetels. Coalitieonderhandelingen gaande, formaties afgerond in 6 waterschappen.

Nieuws
Rijnland

Water Natuurlijk: formatie is een black box

Op 10 mei presenteerden de beoogde coalitie van BBB, VVD, CDA, geborgd landbouw en natuur en JA21 (samen 16 van de 30 zetels) hun concept-coalitieakkoord. Hieronder de reactie van Water Natuurlijk, zoals uitgesproken door Sita Dewkalie.

Nieuws
Rijnland

Sita Dewkalie over uitslag verkiezingen

Lijsttrekker en fractievoorzitter Sita Dewkalie gaf bij de installatie van de nieuwe Verenigde Vergadering de visie van Water Natuurlijk op de uitslag en de opgave waar we voor staan.

Nieuws
Rijnland

Brief over biologische bollen heeft effect

In bijna alle gemeenten in de Bollenstreek is een motie aangenomen om biologisch in te kopen. Een mooi resultaat naar aanleiding van de oproep van Water Natuurlijk.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk onderschrijft het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen

In het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen roepen Natuur&Milieu, de Parkinson Vereniging en Parkinsonalliantie Nederland, de FNV en veel andere maatschappelijke organisaties de overheid op te zorgen voor natuurherstel en een gezonde omgeving waar alle Nederlanders veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Water Natuurlijk onderschrijft dit Manifest.

Agenda

Onze mensen maken het verschil binnen Water Natuurlijk. Water Natuurlijk bestaat uit een mix van vrouwen en mannen en verschillende generaties.

Bekijk de gehele agenda
zondag 01 oktober 2023 - 12:00 - 15:00

Open dag Land van Ons Oud Ade

Rijnland

Op zondag 1 oktober gaan de hekken van perceel Oud Ade open! Bent u nieuwsgierig naar de cranberryplanten, het (verhoogde) waterpeil of hoe de rijst erbij staat? We heten u graag welkom op 1 oktober op de Leidseweg 3, schuin tegenover de molen, in Oud Ade.

Lees meer
zaterdag 07 oktober 2023 - 10:00

Nationaal Bloembollenweekeind

Rijnland

Zet je schep klaar en maak je tuin gereed, want het eerste Nationale Bloembollenweekend staat voor de deur! In samenwerking met Stichting Steenbreek en Stichting The Pollinators wordt dit evenement igeorganiseerd om het planten van biologische bloembollen in het najaar te bevorderen. Zie https://steenbreek.nl/eerste-nationale-bloembollenweekend-in-oktober/

Lees meer
zaterdag 07 oktober 2023 - 13:00 - 16:00

Regionale ledenvergadering

Rijnland

Locatie: Alettahof in Voorschoten. Agenda wordt eind sept6ember verzonden, o.a. evaluatie verkiezingen

Lees meer

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Gezond

Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd. Beken en sloten mogen geen afvoerputje zijn voor chemicaliën en afval. Wij zetten ons in om waterverontreiniging bij de bron aan te pakken.

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis.

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring