Navigatie overslaan
Nieuws
Rijnland

Webinar Schoon en gezond water terugkijken

Zo'n 25 mensen namen deel aan het webinar "Hoe krijgen we het water in Rijnland weer schoon en gezond?". Aan de orde kwamen de waterkwaliteit in Rijnland, de Kaderrichtlijn Water (KRW) en wat er kan gebeuren om in 2027 het schone water te krijgen wat we willen.

Nieuws
Landelijk

Saskia Borgers voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Limburg

Water Natuurlijk is verheugd om aan te kondigen dat Saskia Borgers is voorgedragen als de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg. Saskia Borgers is momenteel lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft tot voor kort deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur.

Nieuws
Rijnland

Bestuurslid worden?

Heb je zin om lid te worden van het bestuur van de regio Rijnland? Een maal per maand komen we bijeen om organisatorische en inhoudelijke zaken te bespreken. Het is een leuk team. Er is een vacature voor de financiële portefeuille. Dat is niet al te moeilijk omdat we maar een kleine begroting beheren. Je denkt ook mee over andere zaken zoals wat gaan we organiseren en hoe krijgen we water en natuur nog beter op de agenda? Meer informatie bij Marcel Cramwinckel 0648100320 of via het contactformulier op waternatuurlijk.nl/rijnland.

Nieuws
Landelijk

Officieel Statement van Water Natuurlijk

Water Natuurlijk heeft met aandacht de gebeurtenissen tijdens de recente klimaatmars in Amsterdam gevolgd. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid over de klimaatcrisis, die een essentieel onderdeel is van onze missie voor schoon, gezond en voldoende water.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk belicht beleidsverschillen met WaterRad voor 2e kamerverkiezingen

Op het kritieke moment vlak voor de 2e Kamerverkiezingen introduceert Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, het WaterRad voor de tweede keer. Dit innovatieve instrument, dat voor het eerst werd gebruikt tijdens de vorige 2e Kamerverkiezingen, belicht opnieuw de grote verschillen in waterbeleid tussen 15 Nederlandse politieke partijen. Het benadrukt de dringende noodzaak van een duurzaam en verantwoord waterbeheer.

Nieuws
Rijnland

Hoe krijgen we het water in Rijnland weer schoon en gezond? Webinar op 16 november

Onlangs kwamen nieuwe berichten naar buiten over de vervuiling van ons water. Zie bijvoorbeeld de affaire rond chemiebedrijf Chemours, dat onlangs aansprakelijk is gesteld voor het uitstoten van pfas. Schoon water is essentieel voor het leven van plant, dier en mens. Hoe zorgen we ervoor dat er in de plassen, kanalen en sloten in Rijnland een gezond planten- en dierenleven te vinden is en zo min mogelijk vervuilende stoffen? Hoe staan we ervoor? Welke maatregelen zijn er al genomen en wat is er nog nodig? En wat betekent de Europese Kaderrichtlijn Water voor Rijnland? Staat er hier over een paar jaar een boze Eurocommissaris op de stoep? Zal Nederland moeten betalen als we onze waterkwaliteit in 2027 niet in orde hebben?

Nieuws
Landelijk

Nationale Actie Verspil geen Pil voor Duurzaam Medicijngebruik van Start

Op 10 oktober wordt door Walter Schrader (huisarts en milieu activist) in het gebouw van de Tweede Kamer een krachtig symbool van medicijnverspilling onthuld: een reusachtige vis, samengesteld uit pillen en vaccins die anders vernietigd zouden worden. Dit kunstwerk wordt aangeboden aan de vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren en GroenLinks/PvdA, de partijen die de recent aangenomen motie tegen medicijnverspilling hebben ingediend. Hiermee start de landelijke actie Verspil geen Pil, een gezamenlijke inspanning om bewuster en duurzamer medicijngebruik te bevorderen.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk roept op tot Nationaal Klimaat- en Crisisplan na KNMI'23 Rapport

De bevindingen van het recent uitgebrachte KNMI'23-rapport wekken geen verbazing bij Water Natuurlijk. Als de grootste waterschapspartij in Nederland, onderkennen we de alarmerende signalen van klimaatverandering en de impact ervan op ons land al jarenlang. In reactie op het rapport, versterkt door onze langdurige ervaring en observaties, slaan we nu alarm en roepen de nationale overheid op om per direct een omvangrijk Nationaal Klimaat- en Crisisplan te ontwikkelen en uit te voeren.

Blogs
Rijnland

Welkom op de mammoettanker Rijnland

In december 2022 gaf ik, Kees Buskermolen, me op als vrijwilliger bij Water Natuurlijk, een partij in het Waterschap Rijnland. Na een gesprek werd ik gevraagd of ik op een lijst voor de waterschapsverkiezingen wilde staan. Dat leek me wel leuk. Voor mij onverwacht, stond ik op een verkiesbare plaats en werd ik in de Verenigde Vergadering van Rijnland gekozen. Ik maak daar nu allerlei avonturen mee en ik schrijf er af en toe een stukje over zodat u mee kunt varen op deze mammoettanker met ruim 1100 mensen aan boord.

Nieuws
Rijnland

Bonen, bollen en vee

Bonen, bollen en vee. Water Natuurlijk en D66 brachten op 30 augustus een werkbezoek aan boeren in de Haarlemmermeer: Isaac Bos, Weteringbrug, akkerbouwer, strokenteelt; Rob van Haaster, Vijfhuizen, bollenteler, hyacinten en Jelle Vink, Spaarndam, melkveehouder, veenweide in NNN en agrarisch beheer.

Nieuws
Rijnland

Op stap met watersysteembeheerder Leo

Leo is watersysteembeheerder bij Rijnland, hij verzorgt alle gemalen en schouwt de sloten en doet allerlei diverse werkzaamheden. Bijvoorbeeld ook waar er exoten in het water zijn en wanneer dat opgeruimd moet worden. Ons fractielid Kees Buskermolen liep een ochtend mee. Hij leerde veel over pompen, peilbeheer, visvriendelijkheid en biodiversiteit. Download het verhaal van Kees

Nieuws
Rijnland

De kop is eraf!

De kop is eraf! In dit overzicht blikt Sita Dewkalie, voorzittervan de fractie van Water Natuurlijk terug op de afgelopen maanden. Reactie? Naar sita.dewkalie@vvrijnland.net Water Natuurlijk groeide van 3 naar 4 zetels in maart 2023. Met zelfvertrouwen en een flink mandaat van de kiezer voor de komende 4 jaar in het waterschap van Rijnland. Onze nieuwe fractie bestaat uit 4 Algemeen Bestuursleden (Sita Dewkalie, Enrico van Dijk, Annette Baerveldt en Kees Buskermolen) en 2 commissieleden (Charlotte Meiland en Mitchell Wiegand Bruss. Daarnaast krijgt de fractie steun van de steunfractie die nauwgezet de stukken leest en de fractie adviseert. Op 29 maart was de beëdiging van het Algemeen Bestuur en inmiddels hebben we enkele Algemene Bestuurs(AB-)vergaderingen achter de rug. Het was een turbulente periode. Na de teleurstellende informatie en formatie is het een feit dat Water Natuurlijk geen hoogheemraad leverde. Op 28 juni hebben we in een extra AB-vergadering afscheid genomen van ons zeer gewaardeerde Dagelijks Bestuurslid Waldo von Faber. Het afscheid van Waldo was een heel belangrijk moment voor Waldo en de fractie. We hebben elkaar de afgelopen jaren heel goed leren kennen, we hebben van elkaar geleerd, we hebben gelachen, we hebben gediscussieerd en we hebben samen mooie resultaten op het gebied van waterkwaliteit en biodiversiteit bereikt. We zullen hem vooral heel erg gaan missen als de fijne persoonlijkheid die hij is en als loyale partner in de fractie. We hebben ook afscheid genomen van Jop Kluis, een zeer gewaardeerd commissielid. Jop stond altijd klaar voor de fractie en was inhoudelijk erg sterk op energietransitie en waterketen. De huidige fractie kan in de toekomst een beroep blijven doen op beide heren. Hoe beoordeelt de fractie het coalitieakkoord? De fractie heeft hoge verwachtingen die de komende vier jaar zouden moeten worden waargemaakt. De focus in het akkoord ligt op uitvoering van de wettelijke taken en er worden maatschappelijke opgaven benoemd. Haar fractie heeft hoge verwachtingen van de uitwerking. Onze fractie ziet dat ten aanzien van 'water en bodem sturend' de wettelijke taken worden benoemd en de vastgestelde functies worden gefaciliteerd maar dat er niet wordt ingegaan op de daaraan te stellen eisen of het bepalen van kaders. Dat roept het beeld op dat de coalitie het bestaande wil optimaliseren. Onze fractie streeft naar verandering van de visie op het watersysteem en verandering van de rol van het waterschap. Wij zullen de voorstellen daarop toetsen. De Raad voor de Leefomgeving stelt dat met de huidige aanpak de KRW niet wordt gehaald. Zij leest dat de coalitie zich onverminderd inzet op het halen van die doelen in 2027 en het versterken van de natuur en de biodiversiteit. Daarom verwacht onze fractie dat een extra inspanning wordt geleverd. Het onderzoeken van het kwijtscheldingsbeleid is een ding; het genoteerde idee om dat te versoberen is stuitend. Op dit moment, nu er rijen voor de voedselbanken staan en de prijzen voortdurend stijgen, is het niet te verteren dat de kwijtschelding wordt versoberd. Conclusie: onze fractie zal zich de komende periode positief-kritisch en opbouwend opstellen. De waterschapsverordering De waterschapsverordering is behandeld in de commissie van juni, maar het college heeft de stukken ingetrokken omdat er nog wat zaken onduidelijk waren, zoals het delegatiebesluit. Alle regels die er waren zijn 1-1 overgenomen. Dus in die zin is de verordening beleidsarm. De klimaatbestendige regels zitten echter wel in de verordening: wateroverlast op een goede manier verwerken, een droogtebestendige inrichting en een natuurinclusieve inrichting gericht op waterkwaliteit. Want er zijn vele ontwikkelingen van invloed op water en bodem in ons werkgebied, zoals woningen klimaatadaptief bouwen, energietransitie en bodemdaling. Ook nieuw erin zijn de regels over lozingen op het oppervlaktewater, die voorheen door het Rijk werden vastgesteld. Er is een digitaal Omgevingsloket waar de inwoners, bedrijven, gemeenten en provincies kunnen zoeken welke regels er zijn. Daarnaast hebben we discussie gevoerd over nieuw in te voeren meldingsplicht over grondwateronttrekkingen in relatie tot waterbeschikbaarheid, wat voor type vergunningen waterlozingen nemen we van het Rijk over, regels over PFAS normen, een vangnetbepaling voor nieuwe zeer zorgwekkende stoffen, expliciete benoeming van flora/fauna en regels natuurherstel en goed ecologisch waterbeheer. Motie Nieuwe Nota Peilbeheer Water en bodem sturend zal een centrale rol spelen in onze komende bestuursperiode, daarom hebben we een motie in gediend samen met Partij voor de Dieren en Partij voor de Arbeid om de notapeilbeheer daarom te actualiseren en te bepalen hoe flora en fauna hierin worden meegenomen. Amendementen Kwijtschelding: zelf bezwaar maken en energietoeslag Water Natuurlijk staat voor ruimhartige kwijtschelding van belastingen bij waterschap voor iedereen met een laag inkomen. Op 5 juli bij de laatste vergadering voor het zomerreces heeft Water Natuurlijk gevraagd om ervoor te zorgen dat die inwoners zelf makkelijk een bezwaar kunnen indienen als kwijtschelding wordt afgewezen. Dan hoeven zij zich niet te wenden tot no cure no pay bureaus. Mooi dat dit amendement is aangenomen. De belastingbetaler draait op voor de kosten en dat is natuurlijk niet de bedoeling. En Water Natuurlijk wil niet dat de energietoeslag gaat meetellen bij het inkomen, waardoor de kans groot is dat inwoners daardoor niet in aanmerking komen voor kwijtschelding van belasting. Volgens de hoogheemraad was dit het beleid en daarom was indiening van de motie niet meer noodzakelijk. Motie Medicijnresten Blij met onze aangenomen motie over uitgebreide lobby bij het ministerie en de farmaceutische sector gericht op het voorkomen dat persistente medicijnresten in rioolwater en oppervlaktewater terecht komen. Waarbij onder andere aandacht is voor communicatie aan gebruikers van medicijnen, maximaal investeren in het ontwikkelen en op de markt brengen van volledig in het oppervlaktewater bioafbreekbare (mineraliseerbare) medicatie en voor landelijke wetgeving waarmee dit wordt verplicht. Biologische Bloembollen Het waterschap geeft voortaan biologische bloemen en of een biologische groentepakket. Oproep aan alle gemeenteraden: zorg ervoor dat jouw gemeente biologische bloemen en of een biologische groentepakket als attentie geeft. En belangrijk, biologisch bloembollen inkoopt. Zo stimuleren we de afzet voor de biologische bloembollenteler. Samen zorgen we voor verbetering van de waterkwaliteit. Commissievoorzitter Voor deze bestuursperiode is Enrico van Dijk, ons AB-lid gekozen als commissievoorzitter.

Agenda

Onze mensen maken het verschil binnen Water Natuurlijk. Water Natuurlijk bestaat uit een mix van vrouwen en mannen en verschillende generaties.

Bekijk de gehele agenda
vrijdag 19 januari 2024 - 16:30 - 18:15

Nieuwjaarsborrel

Rijnland

Gezellig samenzijn om start van een inspirerend en succesvol Water Natuurlijkjaar te vieren. Locatie: Café De Bruine Boon, Stationsweg 1, Leiden, vlakbij station Leiden Centraal.

Lees meer
woensdag 24 januari 2024 - 20:00 - 21:00

Webinar gebiedsprocessen in het veenweidegebied

Rijnland

Webinar over problemen, mogelijke oplossingen en gebiedsprocessen in het veenweidegebied. Met Martine Leewis, oud-hoogheemraad van Rijnland en begeleider van gebiedsprocessen in het gebied.

Lees meer
woensdag 31 januari 2024 - 19:00 - 21:00

Beeld VV Rijnland

Rijnland

Onderwerp nog onbekend

Lees meer

Waar wij voor staan

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Gezond

Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd. Beken en sloten mogen geen afvoerputje zijn voor chemicaliën en afval. Wij zetten ons in om waterverontreiniging bij de bron aan te pakken.

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis.

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring