Navigatie overslaan

Waar hebben we ons voor ingezet in de afgelopen periode?

 • Het actieplan verbetering biodiversiteit is unaniem aangenomen. Dit betekent onder andere het inzaaien van een insectenvriendelijk zaadmengsel en het aanpassen van het maaibeleid. Er is ook een subsidieregeling.
 • We hebben ons ingezet voor investeringen in natuurvriendelijke oevers. Een voorbeeld zijn de steile oevers in Polderpark Cronesteyn in Leiden die zijn aangepast naar natuurvriendelijke glooiende oevers. Hier worden nu ook de Amerikaanse rivierkreeften (een schadelijke exoot) gevangen met milieuvriendelijke korven.
 • Water Natuurlijk Rijnland heeft zich met resultaat ingezet voor een goed pakket maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water, inclusief afspraken over financiering. Dit pakket maatregelen is aangenomen door het bestuur. Zo werken we aan schone meren en plassen (bijvoorbeeld in de Westeinder plassen en de Langeraarse plassen). Om de KRW doelen in 2027 te halen is nog een flinke stap nodig, zowel bij bronbeleid als effectgerichte maatregelen. We doen dat in samenwerking met partners.
 • Het baggeren van watergangen draagt ook bij aan het verwijderen van vervuilende stoffen uit het watersysteem. Water Natuurlijk is niet voor baggeren tijdens het flora en fauna seizoen.
 • Het landbouwportaal Rijnland is ons initiatief binnen het hoogheemraadschap Rijnland dat in de afgelopen periode is gerealiseerd.
  Hier worden agrariërs met informatie ondersteund om duurzaam te ondernemen, waarbij waterkwaliteit, natuur en klimaatbestendige landbouw voorop staan. Het landbouwportaal stelt ook een gratis coach ter beschikking. In 2027 is het afspoelen van voer, mest en/of compost(resten) door afspuiten of regenval niet langer toegestaan. Het landbouwportaal draagt eraan bij om dat te voorkomen. Hierdoor dragen wij bij aan het bereiken van een goede waterkwaliteit.
 • Medicijnresten zijn niet goed voor planten en dieren die in het water leven. Het drinkwater is ook extra belast met medicijnresten. Wij hebben gevraagd om de aard en de problematiek over medicijnresten in ons gebied inzichtelijk te maken en een discussie te voeren over de rol van Rijnland in de ketenaanpak/ketenoplossing. Rijnland stelt namelijk nog geen specifieke lozingseisen voor medicijnresten.
 • Rijnland investeert in het verwijderen van medicijnresten op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Leiden Noord. Verder is een medicijnrestverwijdering voorzien bij de renovatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Haarlem Waarderpolder, maar nog niet over besloten.
 • Water Natuurlijk Rijnland heeft zich ingezet voor de Limes Bubble Barrier bij Katwijk. Een bubbelscherm dat uitstroom van plastic en afval richting de zee voorkomt en daarnaast geen schade oplevert voor het onderwaterleven.Deze is inmiddels in werking.
 • Voor de kuststreek heeft Water Natuurlijk Rijnland ingezet op het versterken van de natuurlijke processen van kust en duin en meegroei met de zeespiegelstijging voor de beste waterveiligheid. Zorgelijk is het toestaan van bebouwing (strandpaviljoens) en onverantwoorde recreatie voor de natuurlijke aangroei van kust en duin, tijdelijke strandpaviljoens zijn wat ons betreft echt tijdelijk. Het water van het hele kustgebied van Rijnland dient in Rijnlands beheer te komen.
 • Water Natuurlijk Rijnland zet zich constant in voor verantwoorde waterpeilen, waarmee bodemdaling, verdroging en CO2 uitstoot voorkomen wordt. Dit kost minder voor het hoogheemraadschap Rijnland. Water Natuurlijk Rijnland vindt dat naast agrariërs, ook natuurorganisaties vooraf gehoord moeten worden bij peilbesluiten.
 • Er is in deze periode een eerste stap gezet met de notitie Bodemdaling, maar helaas niet voldoende voor ons om er mee in te stemmen omdat het belang van het tegengaan van bodemdaling niet zwaarder woog dan het faciliteren van landbouwfuncties en omdat waterpeilen in veenweidegebied nog steeds naar beneden worden bijgesteld.
 • Water Natuurlijk Rijnland zet in op het uitbreiden van de Klimaatbestendige Water Aanvoer, waarbij zoet water uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal gepompt wordt om droogte en verzilting bij kwetsbare natuur tegen te gaan, voor stabiele kades en om bodemdaling te beperken.
 • En ook voor de uitbreiding van KWA naar de KWA+ met een zoetwaterbuffer in de Hollandse IJssel, zodat voldoende zoetwater aangevoerd wordt via Gouda. Ook het instellen van flexibele waterpeilen en het slim doorspoelen van polders zijn goede maatregelen om zuinig om te gaan met zoet water.
 • Er is een nulmeting uitgevoerd naar de huidige stromen van energie, water, grondstoffen en bouwmaterialen. We hebben ingestemd met de beleidskaders voor Rijnland Circulair: 100% hernieuwbaar in 2050, 100% emissieloos in 2050, 100% afvalvrij in 2050, 50% minder verbruik primaire grondstoffen in 2030, 49% CO2 reductie in 2030 en 100% circulair Rijnland in 2050. De circulaire doelen voor de lange termijn zijn geborgd in het Waterbeheerprogramma 6 (https:// wbp6rijnland.nl/). En de komende jaren moeten we keuzes maken wat we gaan uitvoeren aan maatregelen op de korte, middellange en lange termijn.
 • Vanaf 2030 werkt Rijnland energieneutraal, waaronder 5% minder energieverbruik. Kansen voor aquathermie (warmte uit oppervlaktewater) kan wat ater Natuurlijk betreft worden benut zonder nadelige gevolgen voor de ecologische toestand van het oppervlaktewater en zonder dat de kerntaken als dijkveiligheid en waterkwaliteit in het geding zijn. Er wordt specifiek gerapporteerd over de energiedoelstellingen en we hebben een uitvoeringsprogramma energieneutraliteit. Van belang is om alle kredietvoorstellen voor energieopwekking uit zon en wind voor 2025 voor te leggen, zodat tussen 2025-2030 gewerkt kan worden aan de uitvoering.
 • Een belangrijk onderwerp voor Water Natuurlijk is om de bewustwording over water onder volwassenen en jongeren versterken, voor, tijdens en na de verkiezingen. Er zijn diverse projecten en maatregelen, zoals Waterbazen, Jeugdambassadeurs, meer uitleg geven aan zichtbare projecten in de omgeving, samenwerking met de kunst- en cultuursector en meer social media inzet.
 • Verder hebben we ingezet op het vergroten van draagvlak en betrokkenheid over het Waterbeheerprogramma 6 bij (maatschappelijke) partners, overheden en inwoners en bedrijven.
 • We stimuleren de ontwikkeling van een archeologisch depot in Katwijk waarbij het verhaal van de geschiedenis (ontstaan van Rijnland) en het toekomstige belang (uitwatering en veiligheid in relatie tot klimaatverandering) kan worden verteld.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring