Navigatie overslaan
Nieuws
Rivierenland

Alblasserwaard zwaar vervuild met PFAS

Het programma ZEMBLA besteedde aandacht aan verontreiniging met PFAS in de omgeving van de Chemours-fabriek in Dordrecht. Water in sloten en plassen in een omtrek van zeker 15 kilometer rondom de Chemours-fabriek (vroeger Dupont) in Dordrecht is zeer ernstig verontreinigd met giftige PFAS.

Nieuws
Rivierenland

Volstorten uiterwaardplassen vaak niet goed voor natuur

Het ondieper maken van uiterwaardplassen met grond en baggerspecie levert niet per se de natuurwinst op die ervan werd verwacht.

Nieuws
Rivierenland

“Toepassing” PFAS in de uiterwaarden

De minister van IenW heeft einde 2021 besloten dat bouwers en baggeraars PFAS-grond makkelijker kunnen verplaatsen en hergebruiken.

Nieuws
Rivierenland

Landelijke vergunningsplicht voor grondwateronttrekkingen

De Tweede Kamer wil een onderzoek naar een landelijke vergunningsplicht voor grondwateronttrekkingen.

Nieuws
Rivierenland

Rechter verbiedt gebruik bestrijdingsmiddelen

De voorzieningenrechter in Assen heeft besloten dat van bestrijdingsmiddelen niet kan worden uitgesloten dat ze een onaanvaardbaar schadelijk effect kunnen hebben op mensen.

Nieuws
Rivierenland

Na de verkiezingen betaalt de burger de prijs…

De lasten binnen de waterschappen zijn de afgelopen jaren steeds schever verdeeld geraakt. Burgers zijn relatief meer gaan betalen, en boeren minder. Met de overwinning van de BBB, en helaas van harte gesteund door partijen als VVD, CDA en SGP, lijkt dat proces zich binnen de waterschappen de komende jaren voort te gaan zetten.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk is sterk vertegenwoordigd in waterschappen en houdt focus op groene doelstellingen ondanks politieke verschuivingen

Ondanks de dynamiek van de recente Waterschapsverkiezingen van 15 maart jl., behoudt Water Natuurlijk, de grootste landelijke waterschapspartij, haar sterke en stabiele aanwezigheid in alle 21 waterschappen van Nederland. Ze is vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur van 13 waterschappen, waarvan in acht samen met de Boer Burger Beweging (BBB).

Nieuws
Rivierenland

Waterschapsbelasting stijgt voor iedereen in Rivierenland

Tijdens de bestuursvergadering van Waterschap Rivierenland is gestemd over de verwachte stijging in kosten en de verdeling hiervan. Het tegenvoorstel van Water Natuurlijk over deze kostenverdeling is helaas niet aangenomen.

Nieuws
Rivierenland

Water Natuurlijk Rivierenland steunt bestuursprogramma niet

Het bestuursprogramma van Waterschap Rivierenland is op 31 mei aangenomen met meerderheid van stemmen maar kreeg niet de stem van Water Natuurlijk.

Nieuws
Rivierenland

Waterdoelen vragen nu echt aanpak

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) concludeert dat met het huidige Nederlandse beleid de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water niet meer worden gehaald. Het beleid is veel te vrijblijvend, en dat wordt met de nieuwe Omgevingswet alleen maar erger doordat dan voor een aantal activiteiten die de waterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden niet langer een vergunning nodig is. Dat staat in het rapport Goed Water Goed Geregeld over de Kaderrichtlijn Water.

Nieuws
Rivierenland

Funderingsschade door landbouwontwatering

Door onder andere dalende grondwaterstanden hebben steeds meer huiseigenaren schade door verzakkingen. Het aanpakken van de funderingen van huizen om verzakking tegen te gaan is erg duur.

Nieuws
Landelijk

Reactie op de voorgestelde Wet op de Politieke Partijen

Water Natuurlijk verheugd over uitbreiding wet naar waterschappen, transparantie en financiële stabiliteit staan centraal.

Agenda

De volgende activiteiten worden georganiseerd door Water Natuurlijk. Kom jij ook?

Bekijk de gehele agenda
zaterdag 25 november 2023 - 10:00 - 16:00

Algemene Ledenvergadering

Landelijk

Nadere informatie en locatie volgt

Lees meer

Waar wij voor staan

Natuur

Water Natuurlijk gaat uit van het natuurlijk bodem-water systeem. Daarmee kunnen we extreme neerslag opvangen, droogte voorkomen, soortenrijkdom vergroten en waterkwaliteit verbeteren.

Klimaat

Water Natuurlijk zorgt voor natuurlijke waterveiligheid met bloemrijke dijken zodat bloemen, kruiden en insecten alle ruimte krijgen. Daarnaast zet Water Natuurlijk in op 100% lokale duurzame energieopwekking en gebruik. Niet alleen voor het waterschap maar onze hele maatschappij.

Eerlijk

Water Natuurlijk zorgt voor een betaalbaar en sociaal bekostiging systeem, waarbij de vervuiler betaalt en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het belastingstelsel moet transparant en uitlegbaar zijn waarbij eerlijkheid en solidariteit voorop staat.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring