Navigatie overslaan
Nieuws
Rivierenland

Klimaatadaptie op natuurlijke wijze: goed voor de huizenmarkt

De gevolgen van klimaatverandering, in het bijzonder de kans op overstromingen, oefenen steeds meer invloed uit op de prijzen van vastgoed. Onderzoek van TU Delft en UvA wijst uit: natuurlijke oplossingen voor klimaatadaptatie werken waardebevorderend.

Nieuws
Rivierenland

Houd de veerponten in de vaart!

Water Natuurlijk steunt van harte te actie om de Gelderse veren in de vaart te houden. We roepen iedereen op om de petitie ‘Ik houd van veren’ tekenen waarin de provincie Gelderland wordt opgeroepen de veren te blijven ondersteunen.

Nieuws
Rivierenland

Hoge opkomst bij Watercafé over biodiversiteit

Water Natuurlijk Rivierenland organiseerde 11 januari een watercafé over biodiversiteit. Een thema dat leeft, gezien de hoge opkomst in Nijmegen.

Nieuws
Rivierenland

Wageningen World: Een dikke onvoldoende voor waterkwaliteit

Onderzoekers van de WUR constateren dat de waterkwaliteit in Nederland de slechtste is van alle EU-lidstaten; maar 1 procent van onze wateren verdient het predicaat ‘goed’. De kans is dan ook klein dat we tijdig voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. ‘We zullen in dit waterland zowel boeren, burgers als industrie minder vrijblijvend tegemoet moeten treden.’ Vanaf de jaren tachtig was er in Nederland een flinke daling van de watervervuiling bereikt. Inmiddels heeft Nederland nog maar vijf jaar om in alle wateren een 'goede toestand' voor elkaar te krijgen. Een uitdaging, mede door een complexe Europese richtlijn en tekortschietende handhaving. Toch zijn er ook lichtpuntjes, aldus Peter Schipper, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research: 'Het waterbewustzijn in Nederland is niet hoog. Positief is wel dat de waterkwaliteit inmiddels duidelijk hoger op de politieke agenda staat.'

Nieuws
Rivierenland

De eeuwenlange geschiedenis van waterschap Rivierenland

Het Regionaal Archief rivierenland heeft een indrukwekkende stamboom gemaakt van waterschap Rivierenland en als zijn voorgangers. Deze stamboom geeft een overzicht van de 474 waterschappen die, na vele samenvoegingen, sinds 2005 het huidige waterschap vormen. Op de site zie je de 8 organisaties, 6 waterschapsorganisaties en 2 zuiveringsschappen die in 2002 en 2005 zijn opgegaan in het Waterschap Rivierenland. Als je met je muis over de namen gaat, lichten de contouren op van het bijbehorende gebied op. Je kunt per regio doorklikken naar een pagina met meer informatie over de geschiedenis en de inliggende waterstaatorganisaties. Hier kun je ook verder klikken naar de archieven.

Nieuws
Rivierenland

Naar 15 procent biologische landbouwgrond

Het kabinet wil met het Actieplan ‘Groei van biologische productie en consumptie’ naar 15 procent biologisch landbouwareaal in 2030. Ofwel een groei van 80.000 naar zo’n 300.000 hectare biologisch landbouwareaal. Om dat te realiseren gaat LNV samenwerken met de sector en ketenpartijen zodat de biologische productie en consumptie zal toenemen. De groei van biologisch is onderdeel van een versnelling naar een duurzamere voedselproductie. Haalbaar, volgens Bionext, echter alleen als iedereen - overheid, keten én consument - voor biologisch gaat. Voor de opstart van het actieplan is in 2023 en in 2024 € 26 miljoen beschikbaar uit het transitiefonds. Het actieplan is niet alleen gericht op groei van het biologisch landbouwareaal, maar op de hele keten. Naast boeren, spelen ook handel, toeleveranciers en supermarkten en kennisinstellingen een grote rol.

Nieuws
Rivierenland

Natuurinclusieve landbouw in Gelderland

Water Natuurlijk vindt het belangrijk om met boeren samen te werken aan agrarisch natuurbeheer. Waterschappen moeten samen met inwoners, gemeenten, boeren en natuurorganisaties komen tot een gebiedsgerichte aanpak.

Nieuws
Rivierenland

Werken aan een klimaatbestendige stad

Water Natuurlijk vindt dat steden sterk moeten vergroenen, zodat hittestress en wateroverlast verminderen en de groenblauwe verbindingen versterkt worden. Een stevig partnerschap tussen gemeente en waterschap is hiervoor nodig. Klimaatverandering zorgt namelijk voor langdurige perioden van droogte en hitte, afgewisseld met vaak extreme neerslag. Het stedelijk gebied is daar op dit ogenblik niet goed op ingericht.

Nieuws
Rivierenland

Aanpak verdroging landgoed ’t Medler

Provincie, waterschap en gemeente besloten tot herstel van het natuurlijke watersysteem. Natuur, boer én landgoedeigenaar profiteren. Op landgoed ’t Medler is het plan nu in uitvoering. In een halve eeuw tijd was het grondwaterpeil van de land-goederenzone Vorden-Ruurlo (Achterhoek) wel een halve meter gezakt. Zeker hier in de landgoederenzone is de droogte een hoofdpijndossier. 80 Jaar oude beuken sterven en de grachten staan bijna leeg.

Nieuws
Rivierenland

Een biodivers 2023!

Prettige feestdagen toegewenst, en dat we er een heel mooi verkiezingsjaar van maken voor Water Natuurlijk in 2023!

Nieuws
Rivierenland

Waterschapsverkiezingen 15 maart 2023

Eens per vier jaar verkiezingen zijn er waterschapsverkiezingen. De volgende waterschapsverkiezingen vinden plaats op 15 maart 2023. Deze verkiezing vindt gelijktijdig plaats met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Met de waterschapsverkiezingen worden de nieuwe leden voor de Algemene Besturen van alle 21 waterschappen gekozen. Het is belangrijk om te stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen. Met jouw stem heb je invloed op het waterbeheer in Nederland. Waterschappen hebben de kerntaak om te zorgen voor veilig, schoon en voldoende water. Er zijn meerdere waterschapspartijen, die behoorlijk van elkaar verschillen; iedere partij kijkt net even anders aan tegen onderwerpen als natuur, landbouw, economie en recreatie. De keus is aan de kiezer. Water Natuurlijk onderscheidt zich door onze inzet voor natuur, landschap en recreatie. Elke dag weer zetten Water Natuurlijk bestuurders in de regio zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Samen werken we aan een betere leefomgeving voor mens en dier. Water Natuurlijk zoekt altijd naar een goede balans vinden tussen veilig, mooi, gezond en betaalbaar water: Tussen natuur en recreatie, tussen ecologie en economie, tussen functioneel en maat-schappelijk verantwoord. De bestuurders van Water Natuurlijk zetten zich binnen de waterschappen in voor de kwaliteit, betaalbaarheid en beleefbaarheid van het water. Doordat we in alle waterschappen vertegenwoordigd zijn, hebben we veel ervaring en expertise opgebouwd. De steunende organisaties en onze actieve leden zorgen voor aanvullende expertise, ideeën, lokale inbreng en breed draagvlak. Water Natuurlijk is in 2008 opgericht op initiatief van verschillende natuur- en milieuorganisaties en recreatieve organisaties. Wij staan voor duurzaam waterbeheer en vinden het belangrijk dat waterschappen bijdragen aan publieke belangen en maatschappelijke opgaven voor alle bewoners van Nederland. Water Natuurlijk is een vereniging waar iedereen lid van kan worden. Want democratische controle en zeggenschap over de vertegenwoordiging van Water Natuurlijk in de waterschappen zijn belangrijk. En hoe meer leden, hoe meer beschikbare kennis, hoe beter en duurzamer de belangenafweging en hoe meer financiële armslag. Water Natuurlijk is landelijk gezien de grootste waterschapspartij. In alle waterschappen is Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur verkozen. In de periode 2019-2023 is in zestien van de eenentwintig waterschappen Water Natuurlijk in het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd. En bij de verkiezingen op 15 maart 2023 hopen we nog weer steviger te kunnen werken aan onze ambitie: duurzaam waterbeheer voor iedereen.

Nieuws
Rivierenland

Nederland moet beter worden voorbereid op extreme neerslag

Vergroot het bewustzijn dat ernstige wateroverlast ook in Nederland kan voorkomen. Geef mensen handelingsperspectief specifiek gericht op waar ze wonen. Kijk naar een groter gebied voor het treffen van maatregelen. Dit zijn drie van de aanbevelingen van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater, die was opgericht naar aanleiding van de overstromingen in Limburg in juli 2021. Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) neemt alle aanbevelingen over en stuurt vandaag het eindadvies ‘Voorkomen kan niet, voorbereiden wél’ naar de Tweede Kamer.

Agenda

De volgende activiteiten worden georganiseerd door Water Natuurlijk. Kom jij ook?

Bekijk de gehele agenda
dinsdag 07 maart 2023 - 12:30 - 13:15

Kiezen voor water | Actualiteitencollege met ecoloog Hans de Kroon en planoloog Sander Meijerink

Rivierenland

Droogte of juist overstromende rivieren, en een gebrek aan schoon drinkwater. Door de klimaatverandering en het extremer worden van het weer, wordt het waterbeheer steeds belangrijker. De Waterschappen bestaan al sinds de Middeleeuwen, maar hun bestaansrecht wordt vaak in twijfel getrokken. Kom luisteren naar ecoloog Hans de Kroon en planoloog Sander Meijerink die vertellen waarom de Waterschappen nu nog steeds van belang zijn, en misschien wel belangrijker dan ooit en waarom je moet gaan stemmen.

Lees meer
donderdag 09 maart 2023 - 09:30 - 17:30

Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

Rivierenland

Het is nodig om de uitvoering van de Nationale klimaatadap-tatiestrategie (NAS) te versnellen. Dat heeft te maken met de snelheid waarmee het klimaat verandert én met de snelheid waarmee de klimaatrisico’s worden beïnvloed door andere ontwikkelingen en transities. Ben jij professional op het gebied van klimaatadaptatie? Heb je ideeën over wat er nodig is om klimaatadaptatie in Nederland verder te brengen? Zie jij de hiaten in de aanpak tot nu toe? Heb je oog voor de kansen die klimaatadaptatie kan opleveren? Kom dan naar Utrecht, op donderdag 9 maart 2023 en doe mee aan de werksessies voor het nieuwe Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie.

Lees meer
zondag 12 maart 2023 - 11:00 - 22:30

Spetterend campagne festijn

Rivierenland

Op zondag 12 maart organiseren we samen met Water Natuurlijk Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe een spetterend campagne festijn in Arnhem. De hele dag zullen er diverse activiteiten in de stad georganiseerd zijn en we zorgen voor een spetterende afsluiting. Dus zet 12 maart alvast in je agenda!

Lees meer

Waar wij voor staan

Natuur

Water Natuurlijk gaat uit van het natuurlijk bodem-water systeem. Daarmee kunnen we extreme neerslag opvangen, droogte voorkomen, soortenrijkdom vergroten en waterkwaliteit verbeteren.

Klimaat

Water Natuurlijk zorgt voor natuurlijke waterveiligheid met bloemrijke dijken zodat bloemen, kruiden en insecten alle ruimte krijgen. Daarnaast zet Water Natuurlijk in op 100% lokale duurzame energieopwekking en gebruik. Niet alleen voor het waterschap maar onze hele maatschappij.

Eerlijk

Water Natuurlijk zorgt voor een betaalbaar en sociaal bekostiging systeem, waarbij de vervuiler betaalt en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het belastingstelsel moet transparant en uitlegbaar zijn waarbij eerlijkheid en solidariteit voorop staat.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring