Navigatie overslaan
Nieuws
Landelijk

Europese verkiezingen: stem groen en waterbewust

Morgen zijn de Europese verkiezingen. Dit is jouw kans om invloed uit te oefenen op de toekomst van ons water, klimaat en milieu. Europese regelgeving speelt een cruciale rol in het beheer van waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaatverandering. Het werk van onze waterschappen is sterk afhankelijk van Europese richtlijnen. Daarom is het belangrijk om groen te stemmen en bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk verwelkomt nieuwe kansen door Wet op de politieke partijen

Water Natuurlijk reageert positief op de recente ontwikkelingen omtrent de Wet op de politieke partijen, die voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Deze wet, gericht op het versterken van democratische processen door middel van financiering en transparantie voor politieke partijen, biedt nieuwe mogelijkheden voor lokale en regionale partijen ook in het waterbeheer.

Nieuws
Rivierenland

Europa is niet voorbereid op snel toenemende klimaatrisico’s

Europa is het snelst opwarmende continent ter wereld en klimaatrisico’s vormen een bedreiging voor zijn energie- en voedselzekerheid, ecosystemen, infrastructuur, watervoorraden, financiële stabiliteit en de volksgezondheid.

Nieuws
Rivierenland

Natuurorganisaties blijven strijden voor Europese natuur

De stemming over de Europese Natuurherstelwet door de Raad van Ministers is in maart 2024 het zicht van de finish uitgesteld. Wanneer er wél gestemd gaat worden over de wet, is nog niet duidelijk.

Nieuws
Rivierenland

Waterschappen steunen Agenda Natuurinclusief

De Unie van Waterschappen heeft haar steun uitgesproken voor de Agenda Natuurinclusief 2.0. Dit initiatief heeft als ambitie natuur en menselijke activiteiten harmonieus te laten samengaan in Nederland. Waterschappen steunen deze beweging omdat water en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een natuurinclusieve inrichting draagt bij aan een goede waterkwaliteit en een klimaatrobuust watersys-teem. En dat watersysteem is andersom nodig voor gezonde natuur.

Nieuws
Rivierenland

Veenoxidatie tegengaan omdat het kan!

Een unaniem aangenomen motie van Partij voor de Dieren en Water Natuurlijk moet er voor zorgen dat bodemdaling in Vijfheerenlanden zoveel mogelijk wordt voorkomen. Door deze motie wordt het grondwaterpeil van het gebied – waar dat kan – opgehoogd tot in de kleilaag. Zo blijft de veenlaag die zich onder de klei bevindt beter beschermd en wordt veenoxidatie, en daarbij horende bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen tegengegaan.

Nieuws
Rivierenland

Gaat compensatiegeul Meinerswijk de Veluwe droogtrekken?

Water Natuurlijk maakt zich al lang zorgen over de geplande woningbouw in de uiterwaarden van Arnhem. De algemene besturen van de waterschappen Vallei en Veluwe en Rivierenland namen jaren geleden al beide een motie van Water Natuurlijk aan waarin de besturen van deze waterschappen werden opgeroepen om deze zorgen kenbaar te maken.

Nieuws
Rivierenland

Veel meer dijken moeten versterkt

Er zullen aanzienlijk meer kilometers aan primaire keringen versterkt moeten worden dan tot nu toe werd aangenomen. Het gaat om in totaal zo’n 2.000 kilometer, 500 kilometer meer dan de huidige opgave.

Nieuws
Rivierenland

Hele prettige feestdagen!

Water Natuurlijk Midden Nederland wil je bedanken voor je steun het afgelopen jaar. We zijn dankbaar voor jouw be-trokkenheid en bijdrage aan onze missie. We hopen dat we ook aankomend jaar op jouw steun mogen rekenen en dat we samen verder kunnen werken aan een mooie duurzame toekomst. Hele prettige feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar!

Nieuws
Rivierenland

Meer stappen richting energieneutraal

Brede steun voor motie Water Natuurlijk tegen loslaten ambitie 85% energieneutraal in 2027.

Nieuws
Rivierenland

Oproep Stop Fossiele subsidies

De fracties van Water Natuurlijk en Partij voor de Dieren riepen tijdens de algemeen bestuursvergadering van Waterschap Rivierenland het dagelijks bestuur op om zich in te zetten om de Rijksoverheid te vragen om rijksubsidies voor de fossiele industrie stop te zetten.

Nieuws
Rivierenland

Motie om huidige verdeling van profijt en kosten van het watersysteembeheer in kaart te brengen haalt het niet

Tijdens de recente vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland hebben de fracties van Water Natuurlijk en Partij voor de Dieren samen een motie ingediend. Hierin werd het college verzocht in kaart te gaan brengen of de huidige kostentoedelingsverordening nog strookt met het profijt dat verschillende groepen van belastingbetalers hebben van het watersysteembeheer.

Agenda

De volgende activiteiten worden georganiseerd door Water Natuurlijk. Kom jij ook?

Bekijk de gehele agenda
donderdag 13 juni 2024 - 16:00 - 17:00

Webinar STOWA CoP Beken en Rivieren ‘Zoetwatergetijdennatuur herleeft in Noordwaard’

Rivierenland

In dit webinar nemen Jos Koopman (Staatsbosbeheer) en Ruud Beringen (FLORON) ons mee naar de ontwikkelingen in de Noordwaard, een poldergebied dat grenst aan de Bra-bantse Biesbosch. Jos Koopman gaat dieper in op de maat-regelen die in het gebied zijn genomen. Ruurd Beringen gaat vervolgens in op de ontwikkeling van de vegetatie.

Lees meer
maandag 17 juni 2024 - 10:00 - 17:00

Nationaal congres klimaatadaptatie

Rivierenland

De provincie Utrecht en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren op 17 juni 2024 in Nieuwegein het Nationaal congres klimaatadaptatie. De centrale vraag op deze dag is: aanpassen aan het veranderende klimaat, hoe doe je dat?

Lees meer

Waar wij voor staan

Natuur

Water Natuurlijk gaat uit van het natuurlijk bodem-water systeem. Daarmee kunnen we extreme neerslag opvangen, droogte voorkomen, soortenrijkdom vergroten en waterkwaliteit verbeteren.

Klimaat

Water Natuurlijk zorgt voor natuurlijke waterveiligheid met bloemrijke dijken zodat bloemen, kruiden en insecten alle ruimte krijgen. Daarnaast zet Water Natuurlijk in op 100% lokale duurzame energieopwekking en gebruik. Niet alleen voor het waterschap maar onze hele maatschappij.

Eerlijk

Water Natuurlijk zorgt voor een betaalbaar en sociaal bekostiging systeem, waarbij de vervuiler betaalt en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het belastingstelsel moet transparant en uitlegbaar zijn waarbij eerlijkheid en solidariteit voorop staat.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring