Navigatie overslaan

Water Natuurlijk. Jouw groene stem in het waterschap

Water Natuurlijk wil de groene en sociale stem in het bestuur van Vallei en Veluwe natuurlijk ook in de komende periode weer luid en duidelijk laten horen.

Wij vinden dat kostbaar water zoveel mogelijk vastgehouden moet worden. Wij gaan voor schone, stromende en drinkbare beken en groene wijken!

Onze fractievoorzitter Astrid Meier en de andere (steun) fractieleden zetten zich elke dag keihard in voor natuur-inclusief waterbeheer.

Agenda

Activiteiten en evenementen, landelijk en regionaal.

Bekijk de gehele agenda
Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk ondersteunt The Climate Chain!

Sluit je op zondag 23 juni 2024 aan bij The Climate Chain! We slaan de handen ineen en trekken een rode streep langs de Nederlandse kustlijn. Samen vormen we een human chain en vragen we snellere actie tegen ontwrichtende klimaatverandering en voor een volhoudbare economie. Zo maken we het grote draagvlak voor meer en snellere klimaatactie zichtbaar.

Nieuws
Landelijk

Europese verkiezingen: stem groen en waterbewust

Morgen zijn de Europese verkiezingen. Dit is jouw kans om invloed uit te oefenen op de toekomst van ons water, klimaat en milieu. Europese regelgeving speelt een cruciale rol in het beheer van waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaatverandering. Het werk van onze waterschappen is sterk afhankelijk van Europese richtlijnen. Daarom is het belangrijk om groen te stemmen en bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Gaan aanleg nevengeul Meinerswijk en uitbreiding grondwaterinning Fikkersdries de beken van de Zuid Veluwe leeg trekken?

De fracties van Water Natuurlijk en Natuurterreinen in Waterschap Vallei en Veluwe maken zich al langere tijd zorgen over de gevolgen voor het Veluwse grondwater van ontwikkelingen ten zuiden van de Nederrijn. Daarom hebben we hierover opnieuw vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Het gaat ons met name over de invloed op de grondwatersituatie op zuidelijke Veluwe van de aanleg van een nevengeul in het Arnhemse Meinerswijk en van de geplande uitbreiding van de capaciteit van de grondwaterwinning Fikkersdries bij Heteren. De vragen zijn inmiddels ingeboekt en via deze link in te zien. We zijn benieuwd naar de antwoorden!

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk verwelkomt nieuwe kansen door Wet op de politieke partijen

Water Natuurlijk reageert positief op de recente ontwikkelingen omtrent de Wet op de politieke partijen, die voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Deze wet, gericht op het versterken van democratische processen door middel van financiering en transparantie voor politieke partijen, biedt nieuwe mogelijkheden voor lokale en regionale partijen ook in het waterbeheer.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Blauwe Omgevingsvisie Vallei en Veluwe geactualiseerd

Het actualiseren van de Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) is een belangrijk agendapunt in de door het volledige algemeen bestuur van Vallei en Veluwe onderschreven bestuursagenda 2023. De actualisatie is vastgesteld met breed draagvlak. Nadat het 'amendement landbouw' was aangenomen werd de actualisatie van de BOVI met algemene stemmen aangenomen. Wat Water natuurlijk betreft is het nu "volle waterkracht vooruit"....

Nieuws
Vallei en Veluwe

Fractie Water Natuurlijk Vallei en Veluwe deze winter op diverse fronten actief

Tijdens de afgelopen periodes van hoogwater -en als gevolg daarvan wateroverlast -was er voor de medewerkers van ons waterschap natuurlijk veel werk aan de winkel. Men was voortdurend paraat en zelfs de kering bij de hoogwatergeul Veessen Wapenveld werd op enig moment in gereedheid gebracht. Terwijl het operationeel dus een drukte van belang was, was er bestuurlijk een iets rustiger periode. Op 20 november was de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur van 2023. We hebben daarover al een fractiebericht op deze site gepubliceerd. De afgelopen maanden werden een aantal beeldvormende bijeenkomsten voor de bestuursleden georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten staan we stil bij ontwikkelingen op het brede waterterrein. Vaak staan ze ook in het teken van besluitvorming die later in het Algemeen Bestuur (AB) zal plaatsvinden. De eerstvolgende AB-vergadering is gepland voor 4 maart aanstaande. Dan staat onder meer het actualiseren van de Blauwe Omgevingsvisie van Vallei en Veluwe op de agenda. Tijdens de commissievergadering op 12 februari jl. is hierover uitgebreid oordeelsvormend gesproken en op 4 maart zal deze actualisatie als het goed is worden vastgesteld. In het volgende fractiebericht doen we verslag van de uitkomsten en besluiten van de AB-vergadering. Ondertussen hebben we als fractie niet stilgezeten. Behalve deelname aan de beeldvormende bijeenkomsten waren leden van onze fractie ook in Nijmegen aanwezig tijdens een workshop van Water Natuurlijk Midden Nederland over het verbeteren van onze zichtbaarheid. En we hebben -alleen, maar ook samen met andere fracties- een aantal malen schriftelijke vragen gesteld. Op sommige van die vragen hebben we ook al antwoord gekregen: - Plannen in Heerde om thermische energie uit oppervlaktewater te winnen. - Het beëindigen van het project Waardevol Brummen. - Bouwen in natte gebieden met als voorbeeld Beekbergsebroek. - De mogelijke gevolgen voor de grondwaterstand op de zuidelijke Veluwe van de in Meinerswijk (Arnhem) geplande nevengeul. We blijven de ontwikkeling op al deze terreinen nauwlettend volgen en gaan in ieder geval vervolgvragen stellen over de effecten van de nevengeul

Nieuws
Landelijk

Saskia Borgers voorgedragen als nieuwe dijkgraaf voor Waterschap Limburg

Water Natuurlijk is verheugd om aan te kondigen dat Saskia Borgers is voorgedragen als de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg. Saskia Borgers is momenteel lid van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft tot voor kort deel uitgemaakt van het Dagelijks Bestuur.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Fractiebericht WN V&V november 2024

Terwijl de landelijke verkiezingscampagnes op volle toeren draaiden werd door medewerkers en bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe volop gewerkt aan de voorbereiding en vaststelling van de begroting voor 2024. Naast een evenwichtige kostentoedeling is er vanaf 2024 ook een maximale verruiming van kwijtschelding. Fractievoorzitter Astrid Meier is positief over de begroting met daadkracht. Lees ook over verarmde en verslempte landbouwbodems. Kijk in de link voor het volledige fractiebericht.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Vragen over thermische energie uit water in Heerde

Water Natuurlijk heeft samen met AWP en CDA vragen gesteld over thermische energie uit water in Heerde. Lees hieronder voor meer informatie.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Nieuwsbrief oktober 2023

Lees hier de nieuwsbrief van oktober 2023 met o.a. hoe toekomstbestendig is het waterbeleid in de verkiezingsprogramma’s? Vinden politieke partijen dat water een belangrijk aandachtspunt is bij de herinrichting van Nederland, ‘water en bodem sturend’ Het manifest levende rivieren, begin november hebben 13 partijen waaronder het Wereldnatuurfonds- een dringende oproep aan de politiek gedaan, om meer natuur en ruimte voor recreatie leidend te laten zijn bij de het beheer en inrichting van ons rivierengebied. De Algemene Rekenkamer heeft forse kritiek op het Hoogwaterbeschermingsprogramma? Er is een te nauwe focus op het versterken van dijken alleen.

Nieuws
Landelijk

Officieel Statement van Water Natuurlijk

Water Natuurlijk heeft met aandacht de gebeurtenissen tijdens de recente klimaatmars in Amsterdam gevolgd. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid over de klimaatcrisis, die een essentieel onderdeel is van onze missie voor schoon, gezond en voldoende water.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk belicht beleidsverschillen met WaterRad voor 2e kamerverkiezingen

Op het kritieke moment vlak voor de 2e Kamerverkiezingen introduceert Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, het WaterRad voor de tweede keer. Dit innovatieve instrument, dat voor het eerst werd gebruikt tijdens de vorige 2e Kamerverkiezingen, belicht opnieuw de grote verschillen in waterbeleid tussen 15 Nederlandse politieke partijen. Het benadrukt de dringende noodzaak van een duurzaam en verantwoord waterbeheer.

Vergaderingen via YouTube

De vergaderingen van het waterschap op YouTube

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur van ons waterschap vinden als regel plaats op maandagavonden en zijn live te volgen (of terug te zien) via het YouTubekanaal van het waterschap. Dat geldt ook voor de oordeelsvormende commissievergaderingen.

Lees meer

Data en vergadermomenten

Hier vind je de actuele data en vergadermomenten van het waterschap

Lees meer

Waar staan we voor

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Lees meer

Gezond

Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd. Beken en sloten mogen geen afvoerputje zijn voor chemicaliën en afval. Wij zetten ons in om waterverontreiniging bij de bron aan te pakken.

Lees meer

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis.

Lees meer

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Lees meer

Hardere landelijk aanpak voor schoon water noodzakelijk

Nederland ligt nog lang niet op schema om in 2027 aan de Europese doelen voor waterkwaliteit te voldoen. Het gaat dan om de Kaderrichtlijn Water (KRW).

De vier in Noord-Brabant actieve waterschappen (Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland) hebben daarom demissionair minister Harbers (infrastructuur en waterstaat) in een brandbrief gevraagd om meer verantwoordelijkheid te nemen. Zelfs als de waterschappen alles doen wat binnen hun eigen mogelijkheden ligt, blijven de KRW-doelen buiten bereik. Scherper landelijk beleid is daarom nodig.

Het verzoek aan de minister van de vier waterschappen in gebaseerd op onderzoek van Universiteit Utrecht. Die bracht in opdracht van de vier waterschappen in kaart hoe zij ervoor staan als het om de KRW gaat, en welke risico's zij lopen. Ook waterschappen kunnen met rechtszaken te maken krijgen als de KRW-doelen buiten bereik blijven. Terwijl zij maar ten dele zelf in de hand hebben of die doelen daadwerkelijk worden gehaald.

Omdat onze fractie de noodkreet van de Brabantse Waterschappen volledig onderschrijft hebben we tijdens de AB-vergadering op 2 oktober het DB van Vallei en Veluwe opgeroepen om de oproep aan de minister te ondersteunen. Namens het DB liet heemraad Den Hertog weten hier aandacht aan te zullen schenken. Ook verwees hij naar een bijeenkomst van het AB in november waar de KRW aan de orde zal zijn. Wij vinden dat er niet zo lang gewacht moet worden en zullen de noodzaak van het ondersteunen van de oproep uit Brabant opnieuw bij het DB aankaarten.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring