Navigatie overslaan

Water Natuurlijk. Jouw groene stem in het waterschap

Op 15 maart zijn er weer waterschapsverkiezingen.

Water Natuurlijk wil de groene en sociale stem in het bestuur van Vallei en Veluwe natuurlijk ook in de komende periode weer luid en duidelijk laten horen.

Wij vinden dat kostbaar water zoveel mogelijk vastgehouden moet worden. Wij gaan voor schone, stromende en drinkbare beken en groene wijken!

Onze lijstrekker Astrid Meier en alle andere kandidaten zijn er klaar voor om zich keihard in te zetten voor natuur-inclusief waterbeheer.

Agenda

Activiteiten en evenementen, landelijk en regionaal.

Bekijk de gehele agenda
zaterdag 10 juni 2023 - 10:00 - 17:00

Algemene Ledenvergadering

Landelijk

Op zaterdag 10 juni vindt de landelijke Algemene Ledenvergadering plaats bij Seets2Meet, Moreelsepark 65 te Utrecht

Lees meer

Waar staan we voor

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Lees meer

Gezond

Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd. Beken en sloten mogen geen afvoerputje zijn voor chemicaliën en afval. Wij zetten ons in om waterverontreiniging bij de bron aan te pakken.

Lees meer

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis.

Lees meer

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Lees meer
Nieuws
Landelijk

Reactie op de voorgestelde Wet op de Politieke Partijen

Water Natuurlijk verheugd over uitbreiding wet naar waterschappen, transparantie en financiële stabiliteit staan centraal.

Nieuws
Landelijk

Definitieve uitslag verkiezingen: 97 zetels voor Water Natuurlijk

Water Natuurlijk behaalt 97 zetels bij waterschapsverkiezingen, een stijging van 6 zetels. Coalitieonderhandelingen gaande, formaties afgerond in 6 waterschappen.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk onderschrijft het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen

In het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen roepen Natuur&Milieu, de Parkinson Vereniging en Parkinsonalliantie Nederland, de FNV en veel andere maatschappelijke organisaties de overheid op te zorgen voor natuurherstel en een gezonde omgeving waar alle Nederlanders veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Water Natuurlijk onderschrijft dit Manifest.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Geslaagde verkiezingscampagne Water Natuurlijk Vallei en Veluwe

Water Natuurlijk is bij de verkiezingen op 15 maart de tweede partij geworden in het bestuur van waterschap Vallei en Veluwe. Dat is een prachtige prestatie! We hebben dan ook een GEWELDIGE campagne gevoerd! Wat heeft iedereen hard gewerkt en wat zijn we actief en vooral zichtbaar geweest via alle sociale media. De landelijk afgesproken steun van D66, GroenLinks en dit jaar voor het eerst ook Volt hebben we lokaal en regionaal kunnen omzetten in veel steun voor onze campagne, ons programma en de onze kandidaten.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Water Natuurlijk houdt 3 zetels: tweede partij in waterschap Vallei en Veluwe

Wij behaalden 60.617 stemmen en dat is goed voor het behoud van onze 3 zetels. BBB eindigde ruim voor ons en behaalde 6 zetels. Niettemin is dit voor Water natuurlijk Vallei en Veluwe een geweldig resultaat, zeker nu voor het eerst ook de Partij voor de Dieren meedeed, die ruim 33.000 stemmen heeft gehaald.

Nieuws
Landelijk

Onjuiste informatie over Water Natuurlijk in verschillende media

Recentelijk is er in verschillende media aangegeven dat Water Natuurlijk een samenwerkingsverband is tussen GroenLinks, D66 en Volt. Graag willen wij benadrukken dat deze informatie onjuist is. Water Natuurlijk is in 2008 opgericht op initiatief van een aantal natuur- en recreatieorganisaties. Water Natuurlijk is een onafhankelijke waterschapspartij die niet gebonden is aan een bepaalde politieke partij.

Nieuws
Landelijk

Wereld Water Dag - 22 maart

Op 'Wereld Water Dag' 22 maart staat water wereldwijd in de aandacht. Water is nodig voor al het leven. Toch hebben miljoenen mensen niet voldoende schoon water en sterven miljoenen kinderen aan ziektes die via water worden overgebracht. Mede door klimaatverandering leiden velen in de armste landen steeds vaker zwaar onder droogte. Maar door regen, rivieren die buiten hun oevers treden en zeespiegelstijging treden ook vaker overstromingen op. Velen gaven op 15 maart hun stem aan Water Natuurlijk. Water Natuurlijk geeft komende vier jaar een stem aan de natuur.

Nieuws
Landelijk

Voorlopige uitslagen verkiezingen

Water Natuurlijk groeit!

Nieuws
Vallei en Veluwe

Water Natuurlijk Vallei en Veluwe is verheugd over afblazen aanleg ENKA-pijp!

Water Natuurlijk heeft voortdurend aangestuurd op monitoring en actualisatie van het eerdere onderzoek naar de toestand van de vervuilde ENKA-pluim. Het laatste onderzoek heeft nu gelukkig geleid tot het afblazen van de aanleg van de pijp. Wij zijn daar zeer verheugd over!

Nieuws
Landelijk

Internationale vrouwendag: Water Natuurlijk viert meeste vrouwelijke lijstrekkers

Water Natuurlijk heeft bij de komende verkiezingen voor de waterschappen de meeste vrouwelijke lijsttrekkers van alle partijen. Van de 21 waterschappen worden er bij Water Natuurlijk 13 lijsttrekkers vervuld door vrouwen. Water Natuurlijk maakt zich naast genderdiversiteit ook hard voor leeftijdsdiversiteit. In de top 10 kandidaten van Water Natuurlijk zijn maar liefst 9 vrouwelijke kandidaten onder de 30 jaar oud.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Geslaagd watercafé in Wageningen

Het watercafé met een inspirerend betoog over drinkbare rivieren en een krachtige samenvatting van 'Only Planet, Klimaatgids voor de 21e eeuw' voorafgegaan door een pitch tegen de 'ENKA-smeerpijp' werd goed bezocht.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Water Natuurlijk Vallei en Veluwe kiest voor zuivering van vervuild grondwater ENKA-pluim

Water Natuurlijk vindt het ongezuiverd lozen van het ENKA niet een echt duurzame oplossing. Het getuigt niet van goed voorouderschap en past niet in ons streven naar drinkbare rivieren. Wij vragen daarom nu met klem om te kiezen voor zuivering van het opgepompte vervuilde grondwater.

Van de fractie

(december 2022) Vallei en Veluwe en de plannen voor 2023

Behandeling begroting 2023

De vele opgaven van het waterschap komen bij elkaar bij het opstellen van de begroting. De concept-begroting van Vallei en Veluwe laat zien dat niet alle wensen kunnen worden gehonoreerd. Om optimale keuzes te maken, maar vooral ook om het inzicht in het hoe en waarom van die keuzes te vergroten hebben ambtenaren een heldere afwegingsmethodiek ontwikkeld en toegepast.

De uitgaven nemen toe en de inkomsten door enige tariefstijging ook, maar het zijn vooral de tekorten in het personeelsbestand die grenzen stelt aan wat het waterschap kan doen. Vele medewerkers gaan met pensioen, en de markt voor technisch-inhoudelijk deskundigen en omgevingsmanagers is heel krap.

Een aantal investeringen voor energiebesparende maatregelen is uitgesteld. De ontwikkeling van de innovatieve zuiveringsmethode die meer hergebruik mogelijk maakt (bekend onder de naam ‘waterfabriek Wilp’) wordt on hold gezet. Het onderhoud gaat naar een lager niveau. De fractie Water Natuurlijk heeft begrip voor de gemaakte keuzes. In ieder geval staat de rol van het waterschap in het gebiedsgericht werken en bij de inbreng om bodem en water sturend te laten zijn niet ter discussie.

Omgevingswet en het onderhoudsbeleid

De juridische stukken zoals de Keur krijgen een plek in de (nog in te voeren) Omgevingswet en eerder is besloten die beleidsarm daar naar over te laten gaan. In de commissievergadering van 24 oktober lag de Onderhoudsverordening ter tafel; het viel de fractie van Water Natuurlijk op dat deze inhoudelijk nogal gedateerd was: vooral gericht op water afvoeren door bijvoorbeeld weghalen van begroeiing geen woord over bijvoorbeeld biodiversiteit of maatregelen tegen droogte . Daarom hameren wij erop dat na het ‘beleidsarme’ vaststellen van deze verordening zowel de Keur als de verordeningen van het waterschap een grondige update krijgen gebaseerd op het vastgesteld beleid.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring