Navigatie overslaan

Agenda

Activiteiten en evenementen, landelijk en regionaal.

Bekijk de gehele agenda
dinsdag 14 februari 2023 - 19:30 - 21:30

Ermelo, Vanneau Café (stationsgebouw). Watercafé

Vallei en Veluwe

Op dinsdag 14 februari organiseert Water Natuurlijk Vallei en Veluwe een interessant Watercafé. Heemraad Frans ter Maten en eco-hydroloog Flip Witte vertellen over waterbeheer in steden en dorpen en in de natuur op de Veluwe.

Lees meer
vrijdag 17 februari 2023 - 19:45

Renkum, Het Doelum. Thema-avond 'Water is van levensbelang'

Vallei en Veluwe

Maarten Veldhuis (Vallei en Veluwe) licht toe, Astrid Meier (Water Natuurlijk) en Stan Hellegers (D66) en Charlotte de Roo (GroenLinks) gaan in gesprek.

Lees meer
zondag 12 maart 2023 - 11:00 - 00:30

Arnhem. Spetterend CampagneFestijn

Vallei en Veluwe

Op zondag 12 maart organiseren we samen met Water Natuurlijk Rijn en IJssel en Water Natuurlijk Rivierenland in Arnhem een spetterend campagnefestijn. De hele dag zullen er in de stad allerlei activiteiten georganiseerd worden. We zorgen natuurlijk voor een spetterende afsluiting. Zet 12 maart alvast in je agenda!

Lees meer

Het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe

Website waterschap Vallei en Veluwe

Het waterschap strekt zich uit van de randmeren tot de Rijn en van de IJssel tot de Utrechtse Heuvelrug.

Waar staan we voor

Groen

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op natuur, ons en onze leefomgeving. Wij vinden dat de natuur centraal moet staan in het waterbeheer om zo de uitputting van de leefomgeving van mens en dier tegen te gaan.

Lees meer

Gezond

Het is hoog tijd dat de waterkwaliteit in Nederland wordt verbeterd. Beken en sloten mogen geen afvoerputje zijn voor chemicaliën en afval. Wij zetten ons in om waterverontreiniging bij de bron aan te pakken.

Lees meer

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis.

Lees meer

Genieten

Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water kom je immers overal tegen, binnen èn buiten de stad. Veel recreatie vindt op en rondom water plaats, waar ook veel cultuurhistorisch erfgoed te vinden is.

Lees meer
Nieuws
Vallei en Veluwe

Sanering Enka-pluim. Niets doen is geen optie

Veel fabrieken van de afgelopen anderhalve eeuw hebben hun sporen nagelaten en overal in Nederland werden in de jaren zeventig vervuilde locaties aangetroffen. Sinds de jaren tachtig is er daarom milieuwetgeving, die moet voorkomen dat vervuiling in de toekomst nog zal plaatsvinden. Sindsdien proberen we in Nederland de verontreinigingen die er nog liggen schoon te maken, wat helaas vaak niet eenvoudig is.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Gelderse veren

Water Natuurlijk steunt van harte te actie om de Gelderse veren in de vaart te houden. We roepen iedereen op om de petitie ‘Ik houd van veren’ tekenen waarin de provincie Gelderland wordt opgeroepen de veren te blijven ondersteunen.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Natuur-inclusieve landbouw in Gelderland

Water Natuurlijk vindt het belangrijk om met boeren samen te werken aan agrarisch natuurbeheer. Waterschappen moeten samen met inwoners, gemeenten, boeren en natuurorganisaties komen tot een gebiedsgerichte aanpak. Het Platform Natuur-inclusieve landbouw Gelderland is opgericht op initiatief van Natuur en Milieu Gelderland en tien maatschappelijke organisaties, zowel landbouworganisaties als natuurorganisaties. Inmiddels zijn deze ambities onderschreven door meer dan 20 partijen. Zij willen de komende jaren samen werken aan een vitaal Gelders platteland, aan biodiversiteitsherstel en aan kringlooplandbouw. Ze willen met dit plan toekomstperspectief bieden voor de landbouw en werken aan een circulaire landbouw waar bovendien ruimte is voor meer natuur en meer biodiversiteit. Via deze website zijn zes inspiratiebedrijven te volgen. Deze ondernemers hebben al stappen gezet naar een meer natuur-inclusieve bedrijfsvoering. Daarnaast hebben ze allen plannen om in de toekomst meer maatregelen te nemen op hun bedrijf. De ontwikkelen zijn te volgen op deze website.

Nieuws
Vallei en Veluwe

Nieuwe stapsteen tussen Veluwe en IJsselvallei

Een ontbrekende schakel in het Gelderse Natuurnetwerk, en een plek met kansen voor topnatuur bovendien. Precies de redenen waarom provincie Gelderland tussen Vaassen en Emst nieuwe natuur heeft aangelegd. In totaal ging 26 hectare weiland op de schop. Emst-Achterhegge werd het gebied in de gemeente Epe gedoopt. De graslanden liggen precies op de goede plek om een verbinding te vormen voor vlinders, vogels en kleine zoogdieren die van de Veluwe naar de IJsselvallei willen of andersom. Emst-Achterhegge is om nog meer redenen kansrijk: er komt kwel naar boven. Dit grondwater is in het hoger gelegen Veluwemassief als regen gevallen en in de grond getrokken, en komt in dit lager gelegen gebied door de druk weer naar boven. Kwel is basisch (niet zuur) en biedt daardoor kansen voor bijzondere, natte vegetaties. De provincie trok hierin samen op met Geldersch Landschap en Kasteelen, de gemeente en waterschap Vallei en Veluwe. Afgelopen winter is er flink gegraven. Op de meeste plekken is de bovenste grondlaag afgeplagd om zoveel mogelijk fosfaat te verwijderen. Door af te plaggen komt ook het kwelwater makkelijker naar boven en wordt het gebied natter. Een aantal sloten is gedempt om te voorkomen dat de kwel direct weer wegloopt. De doorstroming van de hoofdwatergang is daarentegen juist verbeterd: dit zorgt ervoor dat regenwater (zuur en dus minder gewenst) snel afstroomt. Het voorkomt bovendien wateroverlast in de omgeving. Om de soortenrijke, natte vegetatie op weg te helpen, is ook maaisel opgebracht. Dit maaisel kwam van zeer goed ontwikkelde, vochtige hooilanden in de omgeving. Om het gebied aantrekkelijk te maken voor verschillende diersoorten zijn de oude kavelgrenzen met houtwallen weer in ere hersteld. Zo ontstaat een kleinschalig landschap met verschillende microklimaten: van warm en zonnig tot schaduwrijk of juist windluw. Vleermuizen en zangvogels foerageren langs de bomenrijen, reeën kunnen er schuilen. Voor twee bijzondere soorten zijn extra maatregelen genomen. Speciaal voor de sleedoornpage zijn sleedoorns aangeplant. Deze zeldzame vlinder komt nog voor langs de Veluwerand en legt haar eitjes in de sleedoorn. Langs de slootkanten liggen stobbes, een perfecte nieuwe plek voor de larven van de beekprik.

Nieuws
Landelijk

Vermindering geborgde zetels een feit

Met de publicatie in het Staatsblad op vrijdag 16 december is de initiatiefwet democratisering waterschappen van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) een feit. Inwoners van Nederland krijgen meer invloed in de samenstelling van de waterschapsbesturen. En dit gebeurt al bij de eerstvolgende waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023.

Nieuws
Vallei en Veluwe

'Water en bodem sturend' in Scherpenzeel?

Het Kabinet heeft in de Kamerbrief ‘Water en bodem sturend’ vastgelegd dat er aan weerszijden van onze beken bufferstroken moeten komen van 100-250m breed. Water Natuurlijk moet helaas vaststellen dat waterschap Vallei en Veluwe onder de gemeenten in zijn gebied nog wel wat zendingswerk heeft te verrichten… Al in 2019 hebben de bewoners van Scherpenzeel zich verzet tegen de plannen om precies in het laagste deel van het dal, pal tegen de Lunterse Beek aan, een bedrijventerrein aan te leggen. De stichting 'Houdt Scherpenzeel groen en gezond' bestreed toen al dat de loods voor veel lokale werkgelegenheid zorgt. 'Bij Modiform werken niet veel inwoners van Scherpenzeel. Het grootste deel van het werk wordt gedaan door robots en Polen, die met busjes naar Scherpenzeel worden gebracht.' Modiform is een bedrijf dat kweek-, transport- en verpakkingsmaterialen maakt voor de tuinbouw. Het zou gaan om een loods van een halve kilometer lang en 100 meter breed, ook nog precies in het zicht van de Grebbelinie.

Nieuws
Landelijk

Laura Bromet en Tjeerd de Groot verrast door Water Natuurlijk

Dinsdag 6 december werden Laura Bromet en Tjeerd de Groot verrast door Water Natuurlijk. Voorzitter Peter Snoeren en vicevoorzitter Wybren Bakker brachten hen in de Tweede Kamer een bezoek om hen en hun medewerkers Jaap en Bouke face to face te bedanken voor de vasthoudende inzet om de waterschappen democratischer te maken.

Nieuws
Landelijk

Bestuurders gezocht

Het bestuur van Water Natuurlijk zoekt uitbreiding om alle drukke werkzaamheden die een groeiende organisatie met zich meebrengt, in goede banen te leiden. Naast algemene bestuursleden, zouden we het bestuur op korte termijn graag uitbreiden met een Secretaris en een Bestuurslid Marketing & Communicatie.

Nieuws
Landelijk

Water Natuurlijk blij met vermindering geborgde zetels.

Water Natuurlijk is blij dat het aantal geborgde zetels vermindert. Wat Water Natuurlijk betreft mogen alle geborgd zetels verdwijnen. Door vertragingstactieken lijken de inwoners van Nederland in 2023 opnieuw maar beperkte invloed te hebben op de samenstelling van de waterschappen. Daarover is Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, furieus. Het ministerie heeft ruim tijd gehad om alles tijdig voor te bereiden. Voor Water Natuurlijk is er maar een route: 15 maart 2023 is de wet geheel geldend.

Nieuws
Landelijk

Coalitieakkoord is best wel watervriendelijk

Nieuws
Landelijk

Niet morrelen aan democratisch besluit

Nieuws
Vallei en Veluwe

28 januari 2021 Webinar Biodiversiteit en Verdroging

Van de fractie

(december 2022) Vallei en Veluwe en de plannen voor 2023

De vele opgaven van het waterschap komen bij elkaar bij het opstellen van de begroting. De concept-begroting van Vallei en Veluwe laat zien dat niet alle wensen kunnen worden gehonoreerd. Om optimale keuzes te maken, maar vooral ook om het inzicht in het hoe en waarom van die keuzes te vergroten hebben ambtenaren een heldere afwegingsmethodiek ontwikkeld en toegepast.

De uitgaven nemen toe en de inkomsten door enige tariefstijging ook, maar het zijn vooral de tekorten in het personeelsbestand die grenzen stelt aan wat het waterschap kan doen. Vele medewerkers gaan met pensioen, en de markt voor technisch-inhoudelijk deskundigen en omgevingsmanagers is heel krap.

Een aantal investeringen voor energiebesparende maatregelen is uitgesteld. De ontwikkeling van de innovatieve zuiveringsmethode die meer hergebruik mogelijk maakt (bekend onder de naam ‘waterfabriek Wilp’) wordt on hold gezet. Het onderhoud gaat naar een lager niveau. De fractie Water Natuurlijk heeft begrip voor de gemaakte keuzes. In ieder geval staat de rol van het waterschap in het gebiedsgericht werken en bij de inbreng om bodem en water sturend te laten zijn niet ter discussie.

Omgevingswet en het onderhoudsbeleid

De juridische stukken zoals de Keur krijgen een plek in de (nog in te voeren) Omgevingswet en eerder is besloten die beleidsarm daar naar over te laten gaan. In de commissievergadering van 24 oktober lag de Onderhoudsverordening ter tafel; het viel de fractie van Water Natuurlijk op dat deze inhoudelijk nogal gedateerd was: vooral gericht op water afvoeren door bijvoorbeeld weghalen van begroeiing geen woord over bijvoorbeeld biodiversiteit of maatregelen tegen droogte . Daarom hameren wij erop dat na het ‘beleidsarme’ vaststellen van deze verordening zowel de Keur als de verordeningen van het waterschap een grondige update krijgen gebaseerd op het vastgesteld beleid.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring