Navigatie overslaan

Gezamenlijk

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We bereiken meer als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis.

Vrijwel alles wat de waterschappen doen, wordt gefinancierd door waterschapsbelasting. Water Natuurlijk wil investeren met oog voor natuur, mens en dier.

Een toekomstbestendig waterbeheer kunnen we alleen bereiken door te investeren in nieuwe technologieën én in samenwerking. We kunnen meer bereiken als we beter en intensiever samenwerken met andere partijen en gebruik maken van hun kennis. Samen gaan we aan de slag!

Water Natuurlijk zet zich in voor een transparant, eerlijk, haalbaar en betaalbaar belastingsysteem voor iedereen. Dat betekent voor Water Natuurlijk: de vervuiler betaalt voor de vervuiling, de gebruiker betaalt voor geleverde diensten.

Inwoners van steden en dorpen betalen het grootste deel van de kosten voor waterbeheer, maar de meeste investeringen gaan naar agrarisch waterbeheer. Nu de klimaatverandering zich steeds sterker laat voelen in steden en dorpen, vindt Water Natuurlijk het daarom voor de hand liggen dat de waterschappen hier ook steviger gaan investeren in het waterbeheer. Om te zorgen dat iedereen wordt gehoord is Water Natuurlijk voorstander van een volledig gekozen waterschapsbestuur.

Acties

  • Investeren in energiebesparing en zelf opwekken van duurzame energie uit afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties
  • Intensiever samenwerken om gezamenlijk slimmer te investeren met o.a. natuurorganisaties, erfgoedbewaarders, agrarisch bedrijfsleven, drinkwaterbedrijven, wetenschappers, industrie, andere overheden en bewoners
  • Internationaal de samenwerking blijven zoeken om van elkaar te leren
  • Kwijtschelding van de waterschapsbelasting laten aansluiten bij het kwijtscheldingsbeleid van gemeenten. Als mensen bij hun gemeente kwijtschelding krijgen, krijgen ze dat automatisch ook bij het waterschap
  • De vervuiler betaalt voor de vervuiling, de gebruiker betaalt voor geleverde diensten.
  • Steviger investeren in steden en dorpen zeker met oog op de klimaatverandering
  • Blijven inzetten voor de afschaffing van de geborgde zetels om zo een volledig democratisch gekozen waterschapsbestuur te realiseren

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring