Navigatie overslaan

Regiobestuur

Water Natuurlijk is opgedeeld in 14 regio’s. Uitgangspunt is dat er per waterschap een regio bestaat. Regio’s kunnen worden samengevoegd, gesplitst of kunnen samenwerken, zowel op inhoudelijk als bestuurlijk niveau.

Iedere regio heeft een bestuur bestaande uit ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen. Het regiobestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, met dien verstande dat de voorzitter, secretaris en penningmeester door de regioledenvergadering in functie worden benoemd

Regiobestuurders worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal hernoembaar.

De regiobesturen zijn belangrijk voor de afstemming met en tussen de fracties. Zij spelen ook een evaluerende en zo nodig bemiddelende rol. Daarnaast draagt de regio zorg voor het onderhouden van contacten met de achterban en ondersteunende organisaties. Zij zijn daarbij de schakel tussen de gekozen Water Natuurlijk bestuurders en het landelijk bestuur. Ook organiseren regio’s bijeenkomsten voor de fracties, de leden en de samenwerkende organisaties over thema’s die op dat moment spelen of over strategische vraagstukken.

In de periode voor de verkiezingen benoemt het regiobestuur de kandidatencommissies van de onder hen vallende waterschappen. Daarnaast stellen zij tijdens een regioledenvergadering de kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s vast. In verkiezingstijd zijn de regio’s verantwoordelijk voor het regionale campagneplan.

Uit elk waterschap neemt een lid, na verkiezingen in de regio waaraan alle leden van dat betreffende waterschap deel kunnen nemen, zitting in de verenigingsraad. Ook is er een plaatsvervangend lid door de leden uit elk waterschap gekozen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring