Navigatie overslaan

Onze standpunten

NU schone en gezonde beken en rivieren. Natuurlijk

Om in de toekomst te kunnen drinken uit onze rivieren, moeten we nu samen werken aan schone en stromende beken in de Vallei en op de Veluwe. Een grote inspanning is nodig om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water voor 2027 te halen. Water Natuurlijk wil investeringen in vistrappen en natuurvriendelijke oevers voortzetten, om zo het leefmilieu van inheemse vissen uit te breiden.

Ook willen we dat de landbouw, industrie én onze inwoners zuinig zijn met drinkwater en grondwater. Grondwateronttrekkingen door landbouw en industrie willen we beperken en in tijden van droogte verbieden.

NU groene en klimaatadaptieve steden en dorpen. Natuurlijk

Water Natuurlijk wil natuurlijke oplossingen gebruiken tegen de gevolgen van klimaatverandering. In de dorpen en steden in de Vallei en op de Veluwe willen we bijvoorbeeld hittestress tegengaan door meer water en natuur. Daarbij stimuleren we het principe dat water en bodem overal sturend zijn voor ruimtelijke ontwikkeling, zoals bij de woningbouwopgave.

Water Natuurlijk wil dat het afkoppelen van de hemelwaterafvoer en het opvangen van regenwater het nieuwe normaal wordt bij renovatie en bij nieuwbouw. We zoeken naar ruimte voor water in de beekdalen en andere waterlopen. Dit doen we om overlast te voorkomen bij zware buien, maar ook om de basisafvoer te kunnen minimaliseren en daarmee verdroging tegen te gaan.

NU een duurzame toekomst voor de landbouw. Natuurlijk

Water Natuurlijk is voor natuurvriendelijke en circulaire landbouw in de Vallei en op de Veluwe. Wij steunen biologische boeren en helpen reguliere boeren om de omwenteling te maken. We willen een gezonde landbouwbodem stimuleren, omdat die werkt als spons: hij houdt water vast bij droogte en neemt juist op bij wateroverlast. We willen dat het waterschap nutriënten uit menselijke mest terugwint om de kringloop te sluiten.

Waardevolle landschappen, biodiversiteit en natuur willen we versterken, onder meer door het grondwaterpeil op niveau te houden of te verhogen, zoals op de Veluwe.

NU een groen en rechtvaardig belastingstelsel. Natuurlijk

De vervuiler betaalt. Dat vindt voor Water Natuurlijk logisch en rechtvaardig, maar nog steeds vervuilen de industrie en de reguliere landbouw in de Vallei en op de Veluwe ons water zonder daarvoor voldoende te betalen. Daarbij zijn we voor kwijtschelding van waterschapslasten voor mensen met de laagste inkomens.

NU genieten van water. Natuurlijk

Laten we daarbij niet vergeten om van het water te genieten. Met de ontwikkeling van een natuurlijker watersysteem wordt het steeds aantrekkelijker wandelen en fietsen in beekdalen, langs weteringen en grachten. Dit wil Water Natuurlijk actief bevorderen door routes gericht langs mooie waterplekjes en over schouwpaden te laten gaan. Nederland is gebouwd op en rond water, wij Nederlanders leven met water. Laten we ons daarvan bewust zijn en laten we samen zorgen dat ook onze kleinkinderen er ook nog volop van kunnen genieten.

NU een klimaatneutraal waterschap. Natuurlijk

Water Natuurlijk wil dat waterschap Vallei en Veluwe een actieve rol neemt in de energietransitie en dat het waterschap zelf in 2030 klimaatneutraal is. De komende periode begint het waterschap al energie te leveren aan onze omgeving. Extra inkomsten uit levering van energie willen we investeren in vergroening en verduurzaming waaronder het versterken van de circulariteit: het winnen van grondstoffen vanuit het gebruikte water in onze rioolwaterzuiveringen.

NU een betrouwbaar en vernieuwend waterschapsbestuur. Natuurlijk

Duurzaam denken én doen! Onze doelen kunnen alleen worden bereikt door samen te werken, door goed naar de geschiedenis te kijken, door nieuwe ontwikkelingen te omarmen en door nu te investeren voor de toekomst.

Water Natuurlijk is al jaren een betrouwbare en vernieuwende partner in het bestuur van waterschap Vallei en Veluwe en dat willen we graag blijven. Daarvoor hebben we uw stem nodig!

NU het waterschap wordt klimaatschap. Natuurlijk

Klimaatverandering is onafwendbaar en vraagt nú om maatregelen die de omvang van de verandering zo beperkt mogelijk houden. Daarbij moeten we ons voorbereiden op de effecten van die verandering op onze dagelijkse omgeving. Klimaat is onlosmakelijk verbonden met water en is daarom bij uitstek de expertise van de waterschappen. Water Natuurlijk wil dat het waterschap een klimaatschap wordt en initiatief neemt in het aanpassen aan klimaatverandering, het verbeteren van de bodem, het water en de biodiversiteit.

Water Natuurlijk: de groene stem in het waterschap!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring