Navigatie overslaan

Niet morrelen aan democratisch besluit

Het door de gezamenlijke waterschappen democratisch genomen besluit om akkoord te gaan met het voorstel voor een nieuw waterschapsbelastingsysteem, lijkt onder druk te staan nog voordat het goed is wel bij de Tweede Kamer terecht is gekomen. Water Natuurlijk rekent erop dat de Unie van Waterschappen (UvW) volmondig achter het genomen besluit blijft staan.

Aanleiding is de zgn. kan-bepaling over tariefdifferentiatie gebouwd. Dat is waterschapsjargon voor de mogelijkheid dat waterschappen zelf bepalen óf, en zo ja in welke mate er bij het bepalen van de te betalen heffing een onderscheid moet worden gemaakt tussen particuliere woningen en zakelijk onroerend goed.

Huizen te zwaar belast

Water Natuurlijk vindt het belangrijk om dat onderscheid te kunnen maken. In het huidige systeem wordt voor de watersysteemheffing geen verschil gemaakt tussen huizen, bedrijven, scholen of kantoren: voor alle soorten geldt hetzelfde percentage van de WOZ-waarde. Maar terwijl de WOZ-waarde van huizen inmiddels de pan uit stijgen, stijgt die voor bedrijfsgebouwen nauwelijks. Het gevolg is dat de waterschapsheffing op onroerend goed steeds meer op het bordje van huiseigenaren en woningbouwcorporaties komt. En door de complexe manier van berekenen gaan de bedrijven zelfs minder betalen, terwijl een evenwichtige tariefsontwikkeling juist een van de doelstellingen was voor de huidige herzieningsoperatie. Daarvoor is deze kan-bepaling bij uitstek een passend instrument.

Lobby

Ook de Vereniging Eigen Huis vindt het huidige systeem met hetzelfde WOZ-tarief voor huizen en bedrijven ‘oneerlijk’. Ondernemersorganisatie VNO-NCW vreest echter dat hun achterban onevenredig zal worden benadeeld. In het voortraject waren in verschillende waterschappen moties of amendementen ingediend door de fractie bedrijven (een van de drie categorieën zgn. geborgde zetels, waarvan de leden worden benoemd door VNO-NCW) om deze tariefdifferentiatie uit het voorstel te halen. Toen bleek dat daar geen draagvlak voor was, probeerde VNO-NCW hun invloed rechtstreeks bij de minister aan te wenden. Die heeft vervolgens de UvW gevraagd om met VNO-NCW in gesprek te gaan.

Democratisch besluit

Als ‘in gesprek gaan’ niet méér betekent dan dat de UvW nog eens uitlegt aan VNO-NCW hoe het hele proces is verlopen, heeft Water Natuurlijk daar geen moeite mee. Maar elk ander signaal vinden we ongewenst. Daarom is Water Natuurlijk mede-initiatiefnemer van een brief aan de UvW om te benadrukken dat de mogelijkheid tot tariefdifferentiatie voor Water Natuurlijk essentieel is geweest om te kunnen instemmen met het voorstel. Morrelen aan een democratisch genomen besluit vindt Water Natuurlijk ondenkbaar, en we rekenen er dus op dat de UvW volmondig achter dit besluit blijft staan en dit ook blijft uitdragen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring