Navigatie overslaan

Bestuurders gezocht

Het bestuur van Water Natuurlijk zoekt uitbreiding om alle drukke werkzaamheden die een groeiende organisatie met zich meebrengt, in goede banen te leiden. Naast algemene bestuursleden, zouden we het bestuur op korte termijn graag uitbreiden met een Secretaris en een Bestuurslid Marketing & Communicatie.

Profiel Secretaris

De secretaris is het ‘procedurele geweten’ en het organisatorische ‘manusje-van-alles’ van het bestuur. Hij/zij zorgt ervoor dat de besluitvorming conform statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging verloopt en is daarvoor het aanspreekpunt voor leden en bestuurders. De secretaris houdt zich voornamelijk bezig met de organisatie van het bestuur. Hij/zij is de spil voor de interne communicatie. Hij/zij verzamelt zoveel mogelijk gegevens die van belang zijn voor het bestuur. De secretaris stelt in samenspraak met de voorzitter de agenda van vergaderingen op, verstuurt deze en verzorgt het verslag van bestuurs- en ledenvergaderingen. De secretaris gaat na wie er tijdens de ledenvergadering stemrecht heeft en legt tijdens de vergadering genomen besluiten vast en zorgt voor (digitaal) traceerbare archivering.

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden

 • verwoordt en bereidt voorstellen en agenda’s voor met de voorzitter;
 • draagt zorg voor verslaglegging;
 • houdt de regie op de organisatie van bestuurs- en ledenvergaderingen;
 • is sparringpartner van de voorzitter in zowel de vergaderingen als daarbuiten voor de vergaderorde, het afronden van stukken en het bevorderen van resultaten;
 • communiceert in samenspraak met de portefeuillehouder communicatie (eventueel via de nog aan te trekken bureaumedewerker) breed, effectief, en zelfstandig leesbaar de besluiten van het bestuur naar de leden en de achterbannen met behulp van nieuwsbrieven en/of anderszins;
 • geleidt (maatschappelijke discussies in de achterban naar de bestuursgremia;
 • bereidt de agenda voor, legt de besluitvorming vast en monitort de resultaten (bijvoorbeeld door het bijhouden van een actiepuntenlijst);
 • staat in contact met leden en bestuurders over interne besluitvormingsprocessen;
 • is verantwoordelijk voor inkomende en uitgaande post (mails, bestuurdersportal) en de ledenadministratie van bestuur en politieke ambtsdragers;
 • kan de sterke kanten van sociale media aan de organisatie ten goede laten komen.

Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een secretaris te beschikken over de hiervoor vermelde competenties als het gaat om het bestuurslidmaatschap van een regio van WN, met een bijzonder zwaartepunt bij het organiserende, verbindende en besluitvaardige.

Deze functie is onbezoldigd.

De procedure voor deze functie is uitbesteed aan Roel & Jasper

Meer informatie

Profiel Marketing & Communicatie

Het bestuurslid marketing & communicatie beschikt over organisatorisch talent. Hij/zij heeft bij voorkeur ervaring en affiniteit met communicatie, campagnevoeren en besturen. Voor vrijwel elke activiteit is publiciteit noodzakelijk. Hij/zij is de schakel in de interne en externe communicatieketen en draagt zorg voor een actieve vereniging die het contact organiseert met de voor WN relevante maatschappelijke en politieke organisaties en het bredere publiek. Relevante invalshoeken zijn: sociale media, websites, nieuwsbrieven, mini-advertenties, doelgroepen, regionale televisie en andere media, vrije publiciteit, publicatieborden enz. De uitdaging voor de komende jaren is het verder uitbouwen van reeds in gang gezette ontwikkelingen op weg naar de Actieve Vereniging WN.

Taken, verantwoordelijkheden, en resultaatgebieden

 • is verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie: inhoud, (huis)stijl (binnen landelijke WN-kaders), opbouw, vorm, passend bij regionale doelgroepen en rekening houdend met de specifieke positie van WN als ‘verlengstuk’ van natuur-, milieu- en recreatieorganisaties
 • is aanspreekpunt voor de media en de vereniging met betrekking tot communicatie
 • is woordvoerder van het bestuur
 • signaleert (communicatie)problemen en kan communicatie- en imagoschade voorkomen
 • stemt af met de regio bestuursleden marketing & communicatie bij onderwerpen die mogelijk regionale of landelijke publiciteit genereren
 • stimuleert het denken van de collega-bestuursleden over communicatie
 • onderhoudt een relevant netwerk bij achterbanorganisaties en landelijke pers
 • is portefeuillehouder voor het verloop van de verkiezingscampagne en onderhoudt de contacten met en is aanspreekpunt van de campagneleider

Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een bestuurslid marketing & communicatie te beschikken over de hiervoor vermelde competenties als het gaat om het bestuurslidmaatschap van een regio van WN, met een bijzonder zwaartepunt bij organiserend vermogen, politieke gevoeligheid en snel kunnen handelen en schakelen.

Deze functie is onbezoldigd.

De procedure voor deze functie is uitbesteed aan Roel & Jasper

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring