Navigatie overslaan

Schoon en voldoende water voor iedereen!

Een Sociaal en Eigentijds Waterschap middenin in de samenleving.

Foto: Frank Vassen

Voor Natuur en Landschap

 • Voorkom en bestrijdt droogte.
  Hoogste prioriteit geven aan de aanpak van verdroging van natuur en landschap door meer water vast te houden, minder grondwater te onttrekken en meer te infiltreren. De grondwatervoorraad voor volgende generaties moet behouden blijven. Ook in droge seizoenen moet water voor natuur en landschap overblijven.
 • Schoon en gezond water is de basis voor al het leven. We spannen ons maximaal in om de Kader Richtlijn Water te halen.
 • Herstel van de natuurlijke, kronkelende beken die ons landschap en onze leefomgeving groen en gezond houden.
 • Herstel watersystemen in natuurgebieden door brede overgangszones rondom de natuurgebieden: zones inrichten om regenwater maximaal vast te houden en te laten infiltreren, zones met hoge (grond)waterpeilen en natuur-inclusief gebruik.
 • Robuuste biodiversiteit en veerkrachtige ecosystemen in water en bodem. Meer aandacht voor gezonde watervasthoudende bodems met bodem-biodiversiteit zoals regenwormen. We steunen initiatieven en samenwerkingsverbanden (Bodem-Up, Biodiversiteits-monitor, Agrarisch Natuurbeheer Vereniging-projecten, blijvend grasland, verhogen organisch stof).
 • Aanleg van kleinschalige landschapselementen en plas/dras zones met bomen, heggen en hagen op natuurlijke laagtes in het landschap.
 • We steunen de boeren op weg naar toekomstbestendige landbouw. We steunen -vormen van- natuurvriendelijke landbouw die passen bij de lokale waterhuishouding.
 • We geven Natuur en Biodiversiteit een stem. Herstel van de natuur is niet alleen hard nodig voor de natuur zelf. Door de natuur te beschermen is de mens zelf ook beter af.

voor Klimaat

 • Bevecht hitte in stad en dorp. Samen met gemeenten blauw-groene aders creëren voor verkoeling en tegengaan hittestress, het beperken van wateroverlast, voor wateropvang en infiltratie.
 • Geef water de ruimte. Iedere buurt zijn eigen klimaatbuffer en combineer buffers met groene inrichting en eventueel speelmogelijkheden voor de buurt.
 • Sponswerking van de bodem verbeteren zodat neerslag beter/sneller de grond in trekt en niet wegstroomt.
 • Meer (inheemse) bomen en bossen voor verkoeling, waterkwaliteit, gezonde bodem en vastlegging CO2.
 • Het waterschap laat de omgeving schoner achter. We beperken zo snel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen: in 2025 energieneutraal, in 2030 klimaatneutraal en werken toe naar een klimaatpositief waterschap.
 • Impactvolle maatregelen nemen die het watersysteem herstellen om onze groene Brabantse leefomgeving weerbaar te maken tegen klimaatverandering.

voor Gezondheid

 • Geniet van een rijke plant- en diervriendelijke leefomgeving. Recreëren en ontspannen in de natuur is belangrijk voor de gezondheid van inwoners.
 • Voor een goede waterkwaliteit zetten we maximaal in voor beter zuiveren van afvalwater, waaronder medicijnresten en hormoonstoffen. Ons afvalwater wordt gezuiverd zodat het geen nadelig effecten voor dieren en planten oplevert.
 • We willen dat de waterkwaliteit verder verbetert zodat mensen kunnen zwemmen in onze beken: ‘swimmable rivers’ is het streefdoel; uiteraard zonder verstoring van de natuur.
 • Voorkómen is beter. Wat schoon is moet schoon blijven en de vervuiler/gebruiker betaalt. We passen het voorzorgsprincipe toe.

Een Sociaal en Eigentijds Waterschap middenin de samenleving

 • Het water is van ons allemaal. Iedereen kan blijven genieten van de Brabantse natuur met stromende riviertjes, beken met vissen, vogels en alles wat er leeft.
 • We werken samen met overheden, bedrijven, inwoners en buurland(en) hoe wij gezamenlijk oplossingen vinden voor het waterbeheer, iedereen die bijdraagt steunen we.
 • Inwoners zijn belangrijk bij uitvoering van beleid en projecten. Veel mensen hebben goede ideeën over duurzame initiatieven en hebben kennis en ervaring met water in hun omgeving.
 • Stop waterverspilling. We stimuleren iedereen zuinig te zijn met water, het water schoon te houden en zoveel mogelijk her te gebruiken.
 • De lasten eerlijk verdelen. We hebben oog voor financieel kwetsbare groepen en sluiten aan bij het kwijtscheldingsbeleid van onze gemeenten.
 • We hanteren een toekomstbestendige tariefontwikkeling waar de lasten niet worden doorgeschoven naar de toekomst.
Speerpunten voor de komende 4 jaar

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring