Navigatie overslaan

Veel gestelde vragen

Water Natuurlijk krijgt regelmatig vragen over de koers (programma) van water natuurlijk en haar relatie met ondersteuners en andere politieke partijen. Hieronder volgt een samenvatting van de meest gestelde vragen.

Water Natuurlijk is een onafhankelijke vereniging, opgericht door de provinciale Natuur- en Milieufederaties, Sportvisserij Nederland en Natuurmonumenten. Daarnaast zijn er veel groene, recreatie- en milieuorganisaties die ons steunen. Ook GroenLinks en D66, die zelf niet meedoen aan de waterschapsverkiezingen, hebben zoveel vertrouwen in ons programma en onze mensen dat ze hun kiezers adviseren om op Water Natuurlijk te stemmen.

Onze kandidaten hebben verschillende (politieke) achtergronden. Velen zijn bij geen enkele reguliere politieke partij aangesloten, maar voelen zich wel verbonden bij lokaal en regionaal natuur- en waterbeheer, en recreatie. Het zijn groene bestuurders met hart voor blauw, die staan voor Water Natuurlijk. Water overstijgt partijbelangen en vraagt samenwerking.

Water Natuurlijk is een onafhankelijke vereniging, opgericht door de provinciale Natuur- en Milieufederaties, Sportvisserij Nederland en Natuurmonumenten. Daarnaast zijn er veel groene, recreatie- en milieuorganisaties die ons steunen. Ook Volt, GroenLinks en D66, die zelf niet meedoen aan de waterschapsverkiezingen, hebben zoveel vertrouwen in ons programma en onze mensen dat ze hun kiezers adviseren om op Water Natuurlijk kunnen stemmen.

Het Nederlandse water krijgt de vissen die het verdient, vis is de graadmeter van de gezondheid van het water. Water Natuurlijk en een van onze oprichters, Sportvisserij Nederland zijn het met elkaar eens over wat gezond water is, met natuurlijke variatie. Sportvissers zijn, naast wandelaars, zwemmers en natuurgenieters, belangrijke oren en ogen langs de waterkant.

Sportvissers zijn vaak goed op de hoogte van de toestand van de vis in Nederland en hoe gezond water daaraan bijdraagt. Daarom werkt Water Natuurlijk graag samen met sportvissers en voelen sportvissers zich ook thuis bij Water Natuurlijk: de zorg voor schoon water en visvriendelijk waterbeheer bindt ons.

Belangrijk is om te beseffen dat het waterschap niet gaat over een hengelverbod. Als pure waterschapspartij is het dus ook niet aan Water Natuurlijk om hier een standpunt over te hebben. Dat laten we over aan de politieke partijen in Den Haag of in de gemeentes.

In het waterschap doet Water Natuurlijk heel veel om dierenwelzijn van vissen te verbeteren, zoals het realiseren van visvriendelijke gemalen, stuwen en natuurvriendelijke oevers. Hierbij werken we vaak en goed samen met sportvissers. Natuurlijk is het voorkomen van dierenleed ontzettend belangrijk en gaan we de dialoog over dierenwelzijn bij sportvissen daarbij zeker niet uit de weg.

Door natte natuur te gebruiken als hoogwaterbuffer kan voorkomen worden dat stedelijk gebied onder water loopt. Dat te voorkomen ín stedelijk gebied zou grote infrastructurele investeringen vragen Door te investeren in natuur worden die kosten vermeden. Voor iedereen goedkoper en we krijgen er nog mooie, robuuste natuur bij.

Water Natuurlijk wil niet zomaar natuur ontwikkelen, maar natuurdoelen en waterdoelen combineren. Natuurlijke oevers helpen bij het in stand houden van gezond water. Natuurlijke waterbuffers voorkomen wateroverlast in de steden, tegen minder kosten dan technische ingrepen.

Water Natuurlijk krijgt beperkte steun (in natura en in financiële zin) van enkele van haar ‘founding parents’. Maar Water Natuurlijk bedruipt zich voor meer dan 90% zelf door een afdrachtregeling van onze bestuurders in de waterschappen en door lidmaatschappen van leden. Daardoor hebben we een buffer opgebouwd om campagne te kunnen voeren.

Wij krijgen geen subsidie, zoals de politieke partijen die in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. En we worden ook in financiële zin niet gesteund door politieke partijen die ons welgezind zijn (zoals D66 en GroenLinks).

Water Natuurlijk is wel voorstander van dat de subsidieregeling die nu geldt voor politieke partijen die in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn ook beschikbaar komt voor alle politieke partijen op regionaal en lokaal niveau.

Net als bij provincies of Europa liggen er in de waterschappen hele belangrijke keuzes voor die de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Nederland bepalen. Je kunt puur vanuit (agrarisch) productiebelang redeneren of zoals Water Natuurlijk doet, breder vanuit de relatie tussen stad en platteland, waarbij ook recreatiemogelijkheden, kwaliteit van natuur en landschap en stadsklimaat centraal staan.

Veel zaken liggen vast via wetgeving. Maar net als op andere beleidsthema’s worden er steeds wetten aangepast en nieuwe wetten gemaakt. Zolang Water Natuurlijk groot blijft zullen we ons – ook via de Unie van Waterschappen – sterk maken voor een evenwichtigere lastenverdeling. Ook in de Tweede Kamer zijn er partijen die ontevreden zijn over de huidige lastenverdeling die stads- en dorpsbewoners laat opdraaien voor ingrepen die vooral de gangbare, grootschalige landbouw ten goede komen.

Overigens kent ook de huidige wet ruimte voor afweging. Die valt bij de meeste waterschappen nog vaak in het belang van de agrarische sector uit. Geborgde zetels voor landbouw, natuur en bedrijven dragen hier aan bij. Water Natuurlijk zet zich in om deze ongelijke zetelverdeling en stemverhouding af te schaffen. Er valt dus ook op korte termijn iets te kiezen.

Alle waterschapsbestuurders bij elkaar kosten de belastingbetaler ongeveer € 12 miljoen. Dat is heel weinig vergelemen met de kosten voor toezichthouders bij (bijvoorbeeld) woningcorporaties en ziektekostenverzekeraars. Terwijl ze effectiever blijken om te voorkomen dat belastinggeld wordt verspild. Democratische controle is bovendien beter dan de ondoorzichtige constructies in andere sectoren. De provinciale bestuurders kunnen het er niet zomaar even bij doen. De extra taken en verantwoordelijkheden heffen in één klap de ‘besparing’ van 12 miljoen op.

Bovendien vallen de logische grenzen voor het waterbeheer totaal niet samen met die van de provincies. Dat zou veel extra budget vragen om grensoverschrijdende wateren goed te kunnen beheren en bestuurlijke chaos te voorkomen. Opheffen van de waterschappen zou vooral een voorbeeld zijn van onbezonnen zuinigheid. De OECD stelt dat het waterschapsbestuur in Nederland prima op orde is en een voorbeeld kan zijn voor veel andere landen.

Er valt wel degelijk iets te kiezen. Als voorbeeld de lastenverdeling, waarover partijen het vaak niet met elkaar eens zijn. De een vindt dat de boeren teveel betalen voor wat het waterschap voor hen doet, de ander vindt dat stedelingen teveel betalen voor wat het waterschap aan stedelijk water doet. De ene partij wil alleen maar een zo laag mogelijke waterschapsbelasting, terwijl Water Natuurlijk het met andere partijen juist gaat om wat kiezers terugkrijgen voor hun geld.

Een ander voorbeeld: kies je voor waterveiligheid via steeds hogere dijken met steeds duurdere technische oplossingen, of kies je zoals Water Natuurlijk voor een meer integrale aanpak waarin je het water meer de ruimte geeft en ook nog eens nieuwe natuur realiseert? Er is echt genoeg te kiezen voor het Waterschap!

De beste manier om de veiligheid van ons allemaal (met name achter de dijken) zo groot mogelijk te maken, is door mee te bewegen met de natuur. Gebruik de natuur als gratis buffer tegen wateroverlast, of als voorland voor een dijk, zodat die minder snel in gevaar komt.

Water Natuurlijk wil veilige dijken en stelt juist daarom voor te kiezen voor brede, groene dijken in plaats van betonnen en damwanddijken. Én voor oplossingen in het voortraject: door water langer vast te houden in hoger gelegen gebieden en te laten infiltreren in de bodem. Daarmee lever je ook een oplossing aan het vermijden van watertekorten in droge perioden.

Wij zijn vóór een duurzame en innovatieve landbouw, die rekening houdt met klimaatverandering en voedselveiligheid. Dat betekent dat de agrarische sector moet leren met minder (zoet) water te werken en te kunnen blijven produceren, ook als het water zilter is: adaptatie. Juist omdat de Nederlandse boeren zo hoogproductief en innoverend willen zijn, zien we hier enorme kansen, ook in het waterbeheer.

Hetzelfde geldt voor de procesindustrie. In veel andere sectoren blijkt dat juist een duurzame bedrijfsvoering de beste kansen biedt voor de toekomst. Gelukkig zien steeds meer bedrijven en boeren dat in. Zo ontstaan hele mooie combinaties van winstgevend ondernemerschap met kansen voor natuur en recreatie. En daar wordt niet alleen de economie, maar heel Nederland beter van.

Waar muskusratten werkelijk een bedreiging vormen voor de veiligheid zullen maatregelen daartegen nodig blijven. Water Natuurlijk heeft echter grote twijfels bij de effectiviteit van de bestrijding zoals die nu miljoenen per jaar kost. Het blijft dweilen met de kraan open zolang er geen natuurlijke vijanden zijn.

Dat kan en moet anders. Daarom doet de Unie van Waterschappen een proef (op initiatief van Water Natuurlijk?) om te bepalen wat de effectiviteit is van het muskusrattenvangen; en welke alternatieve methoden mogelijk zijn die diervriendelijk én effectief zijn.

Het Nederlandse water is op heel veel plekken nog lang niet schoon genoeg om een ecologisch gezond systeem te dragen. Het water komt vaak schoner Nederland in dan het ons land verlaat. Dat betekent dat we door moeten gaan met naar betere technieken te zoeken. Daarmee zorgen we er meteen voor dat waterschappen energieleveranciers kunnen worden en op termijn ook klimaatneutraal. Uiteindelijk zijn we dan zelfs goedkoper uit.

Daarnaast komen er nieuwe stoffen bij, die het water vervuilen. Zoals hormonen en medicijnen die schadelijk zijn voor natuurlijk functionerend en gezond water. Ook daarvoor zijn nieuwe technieken nodig; om deze nieuwe stoffen uit het water te halen. Dit natuurlijk naast het geven van voorlichting over de effecten van het doorspoelen van medicijnen in het riool.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring