Navigatie overslaan

De hogere zandgronden in het Zuiden van Brabant in het stroomgebied van de rivier De Dommel vormen het werkgebied van Waterschap De Dommel. De rivier De Dommel ( 138 km) ontspringt nabij Peer in België komt na 33 km bij Borkel en Schaft Nederland binnen. De rivier heeft in het beheergebied van Waterschap De Dommel een lengte van 105 km. Het hoogteverschil tussen begin en eind van De Dommel bedraagt ongeveer 30 m, en stroomsnelheid van 0,5 tot 1,0 meter per seconde. In 's-Hertogenbosch komen de Dommel en rivier de Aa samen en vormen de Dieze, deze mondt uiteindelijk uit in de Maas.

Het grondgebruik in De Dommel in het totaal 153.500 ha groot beheergebied is een lappendeken van agrarisch grondgebruik ( akkerbouw, veehouderij, perk- en boomteelt, kassen) , stedelijk gebied en natuurterreinen ( Groene Woud, Van Gogh nationaal park, Natura 2000 gebieden). De uiteenlopende wensen aan de waterhuishoudkundige situatie vanuit deze diversiteit aan, vaak naast elkaar gesitueerde, functies vormen een uitdaging voor het water beheer. Kijk maar eens via onderstaande link op de kaart van beschermde gebieden.

De (hoogte-)ligging maakt dat in het beheergebied wateraanvoer nauwelijks mogelijk is en de neerslag vormt dan ook vrijwel de enige voeding van het ondiep watersysteem. De bodemopbouw, voornamelijk zandgrond, maakt dat het water snel wegzakt en De Dommel veel infiltratiegebieden kent. Vennen en plassen, natte natuurparels, zijn sterk afhankelijk van de grondwaterstanden.

De groeiende bevolking (2022: 900.00 inwoners in de 31 gedeeltelijk of volledig in het gebied gelegen gemeenten) zorgt ook voor een uitdaging op het gebied van waterzuivering; het beheergebied kent 8 rioolwaterzuivering, waaronder één van de grootste in Nederland te Eindhoven. De vrijkomende stroom zuiveringsslib maken dat De Dommel beschikt over een energiefabriek (Tilburg) en met andere schappen participeert in het bestuur van een slibverwerkingsbedrijf (SNB, Moerdijk).

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring