Navigatie overslaan

Nieuw belastingstelsel voor waterschappen

Na een jaar polderen hebben de 21 waterschappen op 11 december ingestemd met een pakket voorstellen om knelpunten in het huidige belastingstelsel op te lossen. Water Natuurlijk de grootste waterschapspartij vindt het positief dat er nu een breed gedragen wetsontwerp kan worden voorgelegd aan de wetgever maar ziet dit voorstel slechts als een eerste stap.

Inwoners betalen nog steeds teveel

Voorwaarde voor de steun van Water Natuurlijk voor dit pakket was dat waterschapsbesturen de mogelijkheid zouden krijgen om onderscheid te kunnen maken tussen woningen en niet-woningen bij het bepalen van de bijdrage van inwoners en bedrijven. Met de stijgende WOZ-waarde van huizen betalen de inwoners in verhouding steeds méér, terwijl ze toch al teveel betalen, ten opzichte van landbouw en bedrijven. Als je de verdeling van de kosten eerlijker wil maken is het uitgangspunt dat de lasten per categorie niet of nauwelijks mogen veranderen vreemd.

Waar staan we nu

De OESO heeft in 2014 aanbevelingen gedaan hoe de kosten voor rioolwaterzuivering, veilige dijken en voldoende en schoon oppervlaktewater moeten worden betaald door de vier groepen belastingplichtigen: boeren, bedrijven, natuur en inwoners. Water Natuurlijk vindt dat de wetgever die aanbevelingen in een integrale herziening van het waterschapsbelastingstelsel moet doorvoeren. De principes ‘de vervuiler betaalt’ en ‘hoe groter je belang hoe meer je moet bijdragen’ moeten naast de mogelijkheid om goed gedrag te belonen daarin het uitgangspunt worden. Je wil juist dat belastingen tot de noodzakelijke gedragsverandering gaat leiden. Water Natuurlijk vindt ook dat de belastingcategorie ‘natuur’ vrijgesteld moet worden. Natuur is een collectief goed dat voor iedereen van essentieel belang is.

De volgende stap: het onderhoudsspoor

Water Natuurlijk rekent erop dat het vervolgproces het komende jaar met voortvarendheid en zorgvuldig wordt opgepakt. We zien het als onze taak om op een constructieve wijze met name de positie van de “gewone inwoner” van het waterschap hierin een goede stem te geven. Dat is gezien de oververtegenwoordiging van partijen die eenzijdig opkomen voor de belangen van de agrariërs in de waterschapsbesturen geen eenvoudige zaak.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring