Navigatie overslaan

Tussenbericht van de formateurs

De formateurs Marc Breugelmans en Jos Teeuwen medio april gestart met het proces om te komen tot een coalitie voor de komende bestuursperiode binnen Waterschap Limburg.

In de opdracht die wij, vanuit het algemeen bestuur en de verkenner de heer Pieter Meekels hebben gekregen, stond het bereiken van een brede samenwerking centraal. Graag geven we in dit tussenbericht onze bevindingen tot heden weer en berichten we u over het vervolgproces.
Onderdelen uit dit tussenbericht worden in het eindadvies opgenomen, zodat deze in de afrondende AB-vergadering kunnen worden besproken (met name technische zaken m.b.t. commissiestelsel).

Gesprekken

We hebben met vertegenwoordigers van alle fracties uit het algemeen bestuur in goed vertrouwen en in een goede sfeer een eerste ronde verkennende gesprekken gevoerd. Naar aanleiding daarvan hebben wij met de fracties Waterbelang Limburg, BBB/ongebouwd (vanaf heden BBB+), Water NATUURlijk en LV50 een verdiepend tweede gesprek gevoerd.
Gedurende het proces heeft een fractie navraag gedaan of het toegestaan is om met blokken (samengestelde fracties uit diverse partijen) te werken. Reden hiervoor zou zijn dat deze ‘blokken’ (met name de samenwerking tussen fracties uit de categorie ingezetenen en geborgd) in strijd zijn met artikel 6 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur en artikel 12 van de Waterschapswet. In de bijlage treft u hierop een antwoord vanuit de organisatie.
Elke fractie heeft een beknopt en vertrouwelijk verslag van het gesprek ontvangen met de mogelijkheid om dit te corrigeren of aan te vullen.
Wij hebben de gesprekken als open en zeer constructief ervaren. Iedereen sprak vanuit een besef dat we samen voor grote opgaven staan en dat er keuzes gemaakt moeten worden.
We hebben genoteerd wat de speerpunten zijn van alle fracties. Als formateurs maken we vanuit deze speerpunten een startnotie om te komen tot een nieuw bestuursprogramma, dat met alle fracties wordt gedeeld. We streven er naar deze 19 mei, conform de procesplanning, te kunnen versturen.
Wij constateren dat een constructieve samenwerking mogelijk en haalbaar is tussen de fracties Waterbelang Limburg, BBB+, Water NATUURlijk en LV50. Alle vier de fracties hebben de bereidheid uitgesproken hiervoor te willen gaan. Ons advies is om met deze vier fracties het proces verder vorm te geven om te komen tot een stabiel, deskundig en daadkrachtig bestuur.
We adviseren om het dagelijks bestuur te laten bestaan uit maximaal 5 bestuursleden. De verdeling hierbij is dan als volgt: 2 bestuursleden vanuit Waterbelang Limburg, 1 vanuit BBB+, 1 vanuit Water NATUURlijk en 1 vanuit LV50.

De vorming van het dagelijks bestuur en de portefeuilleverdeling wordt in de volgende stap in het proces meegenomen. Dan ook bepalen de betrokken fracties definitief (afgestemd op de portefeuille) wie hun vertegenwoordiger(s) in het dagelijks bestuur zullen worden. Voor ons als formateurs is daarbij stabiliteit, deskundigheid en continuïteit het uitgangspunt.

Commissiestelsel

In de eerste ronde gesprekken met alle fracties zijn tevens de standpunten rondom het commissiestelsel opgehaald. De voorzetting van de huidige commissiestructuur heeft daarbij de voorkeur. Bij de portefeuilleverdeling wordt nog nader bekeken of het wenselijk is om het bij twee commissies te houden.
Gekoppeld daaraan benoemt elke fractie 1 burgercommissielid per commissie. Burger- commissieleden moeten op de kieslijst hebben gestaan.
Aangaande de vergadertijdstippen en gelijktijdigheid van de commissievergaderingen adviseren we de huidige werkwijze (van gelijktijdigheid) te continueren.
Het heeft de voorkeur dat het voorzitterschap van de commissies ingevuld wordt vanuit het dagelijks bestuur.

Vervolgproces

Van enkele externe partijen hebben we schriftelijke inbreng ontvangen voor het uit te werken bestuursprogramma. Deze brieven zijn als bijlagen bijgevoegd.
Conform het procesvoorstel zijn we op basis van de inbreng van alle partijen gestart met de uitwerking van het concept bestuursprogramma. Ons streven blijft om op 19 mei aan alle fracties een startnotitie voor het uit te werken bestuursprogramma aan te bieden.
Parallel daaraan gaan we met de vier fracties in overleg over de samenstelling van het dagelijks bestuur en de portefeuilleverdeling.

Tot slot

Wij zien bij alle partijen de bereidheid om samen de schouders er onder te zetten en om in gezamenlijkheid en vanuit een breed draagvlak een nieuwe balans te vinden in de enorme opgaves. We ervaren tevens dat er vanuit het opgebouwde vertrouwen van de afgelopen vier jaren er veiligheid is om scherp naar elkaar te zijn en zo in de toekomst ruimte te creëren om de juiste keuzes te maken

De formateurs

Marc Breugelmans en Jos Teeuwen


Aanvullende informatie en brieven

Gedurende het proces heeft een fractie navraag gedaan of het toegestaan is om met blokken (samengestelde fracties uit diverse partijen) te werken. Reden hiervoor zou zijn dat deze ‘blokken’ (met name de samenwerking tussen fracties uit de categorie ingezetenen en geborgd) in strijd zijn met artikel 6 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur en artikel 12 van de Waterschapswet.

Vanuit bestuursondersteuning en juridische ondersteuning van Waterschap Limburg is daarbij het volgende geantwoord:

  • Artikel 12 van de Waterschapswet regelt de samenstelling van het algemeen bestuur en bepaalt welke categorieën daarin zijn vertegenwoordigd. Dat zijn de ingezetenen, het Ongebouwd (geborgd) en de Natuurterreinen (geborgd). Er wordt in dit
    artikel niet gesproken over fracties, laat staan over samenwerking tussen fracties (of over ‘blokken’).
  • Artikel 6 van het reglement van orde (getiteld: Fractie) regelt in lid 5 onder b dat twee of meer fracties als één fractie gaan optreden. Dat is geen juridische fusie of wat dan ook, doch slechts een politiek-bestuurlijke samenwerking in het vervolg van de lopende bestuursperiode. Of dit nu gaat om twee of meer fracties uit de categorie ingezetenen, of uit twee of meer fracties uit enerzijds de ingezetenen en anderzijds een geborgde fractie, maakt naar ons oordeel geen verschil/is niet relevant.
  • De dijkgraaf deelt deze zienswijze.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring