Navigatie overslaan

Waterschapstaken en Wildbeheer

Water Natuurlijk Hollandse Delta kreeg van de Natuur en Vogelwacht Biesbosch een vraag over het standpunt op het gebied van jacht, wildbeheer, bestrijding van mollen, muskusratten enzovoorts.

Water Natuurlijk is een waterschap partij en het standpunt beperkt zich daarom tot de uitvoering van de waterschapstaken, bestrijding van dieren mag alleen plaatsvinden wanneer het de veiligheid van dijken en een goed watersysteem negatief beïnvloed.

Natuur moet in onze ogen een belangrijkere rol gaan spelen binnen het waterschap. Bij het beheer van dijken, bermen, watergangen en oevers dient herstel van biodiversiteit een uitgangspunt te zijn. Natuurlijke processen moeten zoveel als mogelijk worden benut bij het uitvoeren van de taken. Zoals bij het dijkbeheer waarbij bloemrijk grasland ontstaat. Dit is door de verschillende doorworteling van verschillende plantensoorten positief voor de erosiebestendigheid van de dijk.

Bij dit uitgangspunt past de bestrijding van in de natuur voorkomende diersoorten niet. Echter als de veiligheid van dijken of een goede waterbeheersing in het geding komt door het gedrag van deze dieren dan moet er volgens ons worden ingegrepen. Belangrijke vragen zijn dan wanneer is het zover en op welke wijze moet dat dan gebeuren.

Dieren

  • Mollen kunnen door hun graafwerk een gatenkaas maken van een waterkerende dijk. Uiteraard moet het waterschap de waterkerende functie van een dijk garanderen. Dat is een wettelijke plicht, waar aan we moeten en willen voldoen. Bekend is dat de opengevallen plekken van de weggevangen mollen in korte tijd weer zijn opgevuld met nieuwe mollen.
    mol
    foto: Merijn van den Hoogenhoff
  • Muskus- en beverratten zijn exoten die flinke schade kunnen aanrichten aan oevers van watergangen en dijken. Inzakkende oevers kunnen ook een gevaar opleveren voor mensen die langs de oever moeten werken met machines.
  • Bevers zijn een succesnummer in onze regio. Het ziet er naar uit dat ze zich definitief hebben gevestigd en de aantallen nemen toe. Er zijn al partijen in het waterschap die de vraag over bestrijding hebben opgeworpen. Er is inmiddels een zogenaamd Beverprotocol binnen Hollandse Delta. Wij hebben ons bijvoorbeeld het afgelopen jaar sterk gemaakt om de bescherming van de bever centraal te stellen in dit protocol.

Aanpak

Voor Water Natuurlijk staat waterveiligheid altijd voorop. Wij beschouwen de natuur daarbij als onze vriend en bondgenoot. Bestrijding op zichzelf is wat ons betreft dus niet aan de orde. Is de noodzaak van bestrijding aanwezig is, dan moet dat ook gebeuren. De vraag is wel hoe dat wordt gedaan.

We hebben daarbij vooral problemen met de bijvangsten bij de bestrijding van dieren. Grote hoeveelheden vogels en andere dieren vinden de dood in de gebruikte vangmiddelen. De inzet moet erop gericht deze bijvangsten zoveel als mogelijk te beperken.

Participatie

Er is veel kennis en ervaring binnen en buiten en waterschap. Daarvan willen we actief gebruik maken. Dus voor de omgang met deze dieren moet dat samen met die groene organisaties. We rekenen op signalen van deze organisaties als verbeteringen mogelijk zijn. Wij gaan ze ook zoveel mogelijk betrekken bij de aanpak. Immers in een polder lukt het alleen wanneer we het samen doen.

Onderzoek

En, we stimuleren onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar noodzaak van bestrijding, de gebruikte middelen, het beperken van bijvangsten en het treffen van preventieve maatregelen.

Joost Kievit MSc

bever
foto: Merijn van den Hoogenhoff

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring