Navigatie overslaan

Waterkwaliteit Goeree-Overflakkee slechtste van Europa

Water Natuurlijk zag het graag anders, maar er is geen uitzicht op verbetering van de waterkwaliteit in de Hollandse Delta. In de recent vastgestelde doelen en maatregelen van het waterschap voor het nieuwe stroomgebiedsbeheersplan voor Goeree-Overflakkee is opgenomen dat er eerst onderzoek moet worden gedaan. Hiermee schuift het waterschap Hollandse Delta de problemen weer voor zich uit. Dit terwijl de waterkwaliteit hier tot de slechtste van Europa behoort.

Stroomgebiedsbeheerplan

In Europa stemmen de landen het werken aan waterkwaliteit met elkaar af in stroomgebiedsbeheerplannen. Deze gelden voor de stroomgebieden van de grote rivieren, zoals de Rijn en Maas. Voor de grotere binnendijkse wateren benoemen de waterschappen maatregelen om te gaan voldoen aan de Europese normen voor schoon water. Deze normen staan in de Kaderrichtlijn Water.

Er zijn normen voor de chemische kwaliteit, zoals bijvoorbeeld de concentratie stikstof in het water en de ecologische kwaliteit, zoals het voorkomen van plantensoorten en vissen. Regelmatig wordt de waterkwaliteit gemeten. Van alle Europese landen heeft volgens het Planbureau van de Leefomgeving ons land verreweg de slechtste kwaliteit . Iets meer dan 0% van de Nederlandse wateren krijgt de kwalificatie ‘goed’.

Hinken op twee gedachten

De waterkwaliteit op Goeree-Overflakkee springt er ook nog in negatieve zin uit. Het is hinken op twee gedachten. Van nature is water op het eiland op veel plaatsen zout of brak. Onder andere voor de landbouw wordt veel doorgespoeld met zoet water. Een brak watermilieu kent andere planten en dieren dan een zoet watermilieu. Doordat het water afwisselend brak en zoet is, kan geen enkel biologisch systeem goed tot ontwikkeling komen.

Om de juiste maatregelen voor kwaliteitsverbetering te nemen is onderzoek nodig stelt het waterschap. Dit onderzoek is als maatregel opgenomen in het nieuwe stroomgebiedsbeheerplan dat voor de komende 6 jaar geldt.
Je moet weten wat je doet voordat je er aan begint. Daar is geen discussie over, maar het ziet er naar uit dat dit onderzoek dient om de problemen vooruit te schuiven.

Eerder onderzoek

Ongeveer 10 jaar geleden werd al onderzocht hoe kan worden voldaan aan de normen van de Kaderrichtlijn Water en de invloed van zoute kwel op de landbouw. Naast de uitgangssituatie zijn vier varianten onderzocht. Twee varianten zijn zowel voor de landbouw als de waterkwaliteit positief aldus het onderzoek. Er zou ook nog een aanvullend onderzoek worden gedaan naar de specifieke effecten voor de visstand.

Het voorstel van het college voor het nieuwe stroomgebiedsbeheerplan vermeldde niets over het eerder onderzoek. Dat houdt in dat het bestuur niet volledig is geïnformeerd .

Schriftelijke vragen

Voor Water Natuurlijk en de fractie Natuur was dit aanleiding om schriftelijke vragen te stellen. We willen de rapportages van de uitgevoerde onderzoeken ontvangen en we willen weten waarom 12 jaar onderzoek niet voldoende is om aan de slag te gaan met de verbetering van de waterkwaliteit. Voor ons is dat niet acceptabel. Waterkwaliteit heeft voor ons prioriteit.

Joost Kievit MSc

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring