Navigatie overslaan

Nieuwe bomen voor Zuiderlandsezeedijk?

Komen er nieuwe bomen langs de Zuiderlandsezeedijk bij Oude-Tonge? Nog steeds kan die vraag niet met volmondig “ja” worden beantwoord. In de zomer van 2019 kapte het waterschap 120 bomen langs de dijk nadat een aantal zwaar beschadigd was door een storm. Na veel discussies nam de Verenigde Vergadering (VV) in juli 2020 een motie aan waarin opdracht werd gegeven tot herplant en herstel van de vliegroute voor vleermuizen. Hoe staat het daar mee?

Schriftelijke vragen

Water Natuurlijk stelde schriftelijke vragen over de uitvoering van de motie. We willen graag weten wat de stand van zaken is en dat geldt ook voor omwonenden. Het antwoord van het college wekt verbazing en roept twijfels op over de nieuwe aanplant.

vleermuis foto Herman de Jongh
vleermuis foto Herman de Jongh

Kennelijk is het college nog steeds niet overtuigd van het belang van de bomen voor vleermuizen. Of de motie wordt uitgevoerd is ook nog een open vraag. Er is een vergunning nodig voor de aanplant en er komt een nieuw voorstel voor de VV waarin de voorwaarden en financiële consequenties naar voren komen. Nog veel bureaucratische drempels dus. In september 2021 zou er eventueel kunnen worden geplant.

Schril contrast

Er is een enorm contrast tussen het besluit om te kappen en dat om te planten. Het eerste bericht, na de storm in juli 2019, was dat het waterschap zoveel mogelijk bomen zou sparen. Enkele tientallen waren beschadigd. Een week later was alles gekapt. Bliksemsnel geregeld. Geen besluit van de Verenigde Vergadering, geen vergunning, geen behoorlijk onderzoek naar het voorkomen van beschermde vleermuizen. Kennelijk niet nodig allemaal. Grote slagvaardigheid.

Nieuwe aanplant is een heel ander verhaal. Herhaalde schriftelijke vragen van Water Natuurlijk. Een verworpen motie omdat de VV onvolledig werd geïnformeerd en uiteindelijk, na een jaar, een aangenomen motie waarin het hoogste orgaan van het waterschap opdracht geeft tot herplant. Gelopen race? Nee dus.

Als de motie al wordt uitgevoerd, het college laat die vraag nog open, duurt dat nog meer dan een jaar. Er is overleg nodig in het waterschap, onderzoek moet worden gedaan, een vergunningstraject, een nieuw voorstel voor de VV met de financiële consequenties. Kortom het contrast tussen kappen en planten kan niet groter zijn.

Zuiderlandsezeedijk Gekapte bomen.
Zuiderlandsezeedijk Gekapte bomen.
Vleermuizen

Herstel van de vliegroute voor vleermuizen stelt de aangenomen motie. Uit het antwoord op de vragen komt naar voren dat het waterschap nog steeds niet overtuigd is van het belang van de rij populieren voor vleermuizen. Met de kap is de vliegroute, het foerageergebied, het paargebied en de mogelijkheid om te overwinteren vernietigd. Dat is ernstig want het gaat om bedreigde en wettelijk beschermde diersoorten.

De aanwezigheid van vleermuizen is vastgesteld. Bewoners zagen ze altijd vliegen, een onderzoeker toonde ze aan met detectieapparatuur, een onderzoeksrapport spreekt van 5 verschillende soorten vleermuizen, het bestemmingsplan voor te plaatsen windmolens maakt er melding van en dat geldt ook voor het Provinciaal blad van april 2019. Het bewijsmateriaal is helder, maar het waterschap is niet overtuigd. Heel bijzonder.

Komen er nieuwe bomen?

We kunnen er niet gerust op zijn. Uit het antwoord op de vragen van Water Natuurlijk spreekt nog geen al te groot enthousiasme voor nieuwe aanplant. Dat is jammer want het belang van bomen en biodiversiteit is groot. Water Natuurlijk blijft waar mogelijk een stimulerende rol spelen.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring