Navigatie overslaan

Verbetering watersysteem Ouddorp?

Water Natuurlijk en de fractie Natuur hadden grote problemen met het peilbesluit (link opent in een nieuw tabblad) Kilhaven. Het watersysteem rondom Ouddorp is niet op orde. De waterkwaliteit is slecht, er is sprake van verdroging en de ideeën van landbouw en natuurorganisaties waren niet meegenomen. Uitstel van het besluit kwam er niet maar wel de toezegging van het College van dijkgraaf en Heemraden om met gebiedspartijen aan verbetering te gaan werken.

Watersysteem niet op orde

In mei 2020 was het peilbesluit voor de kop van Goeree aan de orde in de Verenigde Vergadering van het waterschap Hollandse Delta. Uit de analyses voor het besluit kwam naar voren dat de meeste watergangen niet diep genoeg waren en dat de waterkwaliteit slecht was. Onder andere door te hoge concentraties van meststoffen en bestrijdingsmiddelen.

Verdroging speelt ook in het gebied. De beschikbaarheid van goed water voor landbouw en natuur is onvoldoende in droge tijden. Zowel landbouw- als natuurorganisaties hadden concrete ideeën om dat te verbeteren. Deze kwamen bij het besluit niet aan de orde.

Gebiedsproces

Het gebiedsproces was onvoldoende. Als voorbereiding op een peilbesluit moet het waterschap met alle relevante partijen in het gebied in overleg. Partijen vertegenwoordigen een belang en in het gebiedsproces komt het functioneren van het watersysteem aan de orde, gelet op dat specifieke belang. Duidelijk was dat de belangen van natuur en landbouw onvoldoende voor het voetlicht kwamen.

Water Natuurlijk pleitte met een amendement voor uitstel en een degelijk gebiedsproces. Uitstel kwam er niet maar wel een toezegging dat er overleg zou starten met de gebiedspartijen om gezamenlijk aan verbetering te werken. Die toezegging wordt nu ingelost.

Op vragen van de fracties Natuur en Water Natuurlijk kwam als antwoord:

“Er zijn de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met verschillende partijen in het gebied, zoals de landbouw en natuurbeheerders. Zodoende is met deze partijen een plan opgezet om
a) het lokale watersysteem beter in de vingers te krijgen en
b) daaropvolgend, gebaseerd op deze kennis, gerichte maatregelen te nemen om het zoetwater beter vast te houden in het peilgebied.
Dit plan is in de afrondende fase en wordt naar verwachting voor eind dit jaar vastgesteld. Hollandse Delta zal financieel bijdragen aan dit plan. Onderdeel van het plan is een werkgroep met de diverse partijen in het gebied waarin we het hebben over de voortgang en vervolgstappen.”

Water Natuurlijk is blij met deze ontwikkeling. We hopen dat het leidt tot beter water rond Ouddorp. We blijven het volgen.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Logo 'Samen voor Biodiversiteit'

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring