Navigatie overslaan

Minderbedeelden ontzien

De aanslagbiljetten voor de waterschapsbelastingen zijn onlangs weer op de deurmat gevallen. Die vallen dit jaar, ook voor de heffingen van waterschap Hollandse Delta (WSHD), hoger uit dan die in de afgelopen jaren. Desondanks -of wellicht daarom- heeft het bestuur van WSHD in haar bestuursprogramma 2019 – 2023 op zich genomen een uitspraak te doen over de vraag of de binnen het waterschap al langer bestaande kwijtscheldingsregeling ‘al dan niet’ moet worden aangepast.

Kwijtschelding verminderen?

In de financiële adviescommissie (MBH) van WSHD van 29 januari jl. stond een initiatiefvoorstel ‘Versobering kwijtscheldingsregeling’ op de agenda. De fractie Gebouwd, die de bedrijven vertegenwoordigd, meldde daarin onder andere dat de meeste waterschappen kwijtschelding toepassen, volgens de regeling voor gemeentelijke belastingen. Bij WSHD is de afgelopen jaren is het bedrag aan kwijtschelding opgelopen tot ruim 8 miljoen euro Hiervan is bijna 5 miljoen euro voor de zuiveringsheffing.

Een vergelijking met andere waterschappen toont volgens WSHD o.a. aan dat de waterschappen met grote stedelijke gebieden het hoogste percentage kwijtschelding hebben. WSHD valt daar ook onder. Dat is begrijpelijk omdat in dit gebied enkele van de armste wijken van Nederland liggen; denk aan Rotterdam zuid en wijken in Dordrecht. In het voorstel wordt erop gewezen dat aangrenzende waterschappen (Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard) onlangs de kwijtschelding voor de zuiveringsheffing hebben afgeschaft. Het daarbij gehanteerde argument luidde: ‘De vervuiler betaalt’.

Ondeugdelijke argumentatie

De fractie Water Natuurlijk wees er in de MBH op dat dit een ondeugdelijk argument is: ‘De vervuiler betaalt’ is de principiële onderbouwing om een zuiveringsheffing in te voeren. Het is niet het argument om de kwijtschelding af te schaffen. Vergelijk dat met huurhuizen, waarbij geldt dat ‘de huurder betaalt’. Daar is nog steeds wel sprake van huurtoeslag. In het voorstel van WSHD werd ook gewezen op de financiële effecten van de versobering van kwijtschelding.

De eventuele ‘meeropbrengst’ komt volgens het voorstel in zeer geringe mate terecht bij de inwoners en bedrijven zonder kwijtschelding; inwoners schieten er gemiddeld € 3,- tot € 9,- per jaar mee op; voor bijv. een groothandel is dat € 30,-. Het effect voor de huishoudens mèt kwijtschelding is echter vele malen groter: zij moeten gemiddeld € 60,- tot € 180,- per jaar meer betalen. Het is goed hierbij te bedenken dat bij een versobering van kwijtschelding alleen maar verschuiving van lasten plaatsvindt.

Kwijtschelding in stand houden

Dit was voor de fractie Water Natuurlijk in de MBH mede reden om kritische vragen te stellen en afstand te nemen van het voorstel voor versobering van kwijtschelding.
Water Natuurlijk (de grootste waterschapspartij van Nederland) wijst erop dat WSHD al vele jaren een kwijtscheldingsregeling hanteert die parallel loopt aan de gemeentelijke regelingen. Zoals al aangegeven is dat ook nodig: in het werkgebied liggen enkele van de armste wijken van Nederland.

Eén op de vijf kinderen in Rotterdam groeit op in armoede, waardoor deze kinderen zich onvoldoende kunnen ontwikkelen. Voedsel- en kleding- kinderkleding en sportkledingbanken schieten als paddenstoelen uit de grond. Hier is een aanslag voor waterschapsbelastingen van (voor meerpersoonshuishoudens) rond de € 300,- een flinke, vaak onoverkomelijke uitgave, nog daargelaten dat de kosten bij niet betaling nog flink kunnen oplopen.

Sociaal beleid broodnodig

Weliswaar voert WSHD geen actief inkomensbeleid, maar het kan wel een bijdrage leveren door sociaal beleid te hanteren bij heffingen. Dat klinkt ook door in haar missie: ‘WSHD beschermt de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast, beheert de oppervlaktewateren, zuivert het afvalwater…… en streeft daarbij naar de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten’.

Met het hanteren van het huidige kwijtscheldingsbeleid wordt een goede bijdrage geleverd om de samenleving in balans te brengen en te houden. Water Natuurlijk is het daarmee eens: het afschaffen of versoberen van het kwijtscheldingsbeleid brengt de samenleving verder uit balans en is daarom contraproductief. De fractie van Water Natuurlijk is dan ook tegen een voorstel voor versobering van het kwijtscheldingsbeleid.

Reyer Lucas

Voor verdere informatie:

  • Anne Mollema, fractievoorzitter, tel. 06 110 174 84
  • Joost Kievit, voorzitter, tel. 078-6731522

VRIEND WORDEN?

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring