Navigatie overslaan

Inzet maaiboot kan beter

Water Natuurlijk ontving deze zomer klachten over het beheer van watergangen. Te vaak maaien met een maaiboot, vernieling van nesten van watervogels en het dumpen van maaisel in de rietkraag. Dat is nadelig voor de waterkwaliteit en voor de natuur. Schriftelijke vragen van de fracties Natuur en Water Natuurlijk (link opent in een nieuw tabblad) moesten meer duidelijkheid geven en aanzetten tot verbetering.

Inzet maaiboot

Om de doorstroming in watergangen te garanderen moet er gemaaid worden. Op sommige, moeilijk bereikbare, plekken zet het waterschap Hollandse Delta een maaiboot in om de waterplanten te verwijderen. Dit is noodzakelijk voor de doorstroming, maar schadelijk voor de waterkwaliteit.

Waterplanten zijn belangrijk voor de waterkwaliteit. Ze zorgen voor zuurstof in het water en ze zijn een basis voor het waterleven. Maaien zorgt ervoor dat slib omhoog komt. Dat is negatief voor het zuurstofgehalte. Bovendien brengt het meststoffen, die in het slib zijn opgeslagen, in het water. Maaien moet, maar zo weinig en zo zorgvuldig mogelijk.

Broedvogels

Ook voor broedende vogels is het belangrijk om zorgvuldig te zijn. In de zomerperiode broeden op het water futen, waterhoentjes en meerkoeten. In de rietkragen broeden vogels als de rietgors en de kleine karekiet. We ontvingen een melding dat het nest van een rietgors was vernield doordat maaisel op de rietkraag was gedumpt.

De noodzakelijke zorg voor de natuur is vastgelegd in de Wet Natuurbescherming en een gedragscode voor de waterschappen. Die gedragscode geldt ook voor het waterschap Hollandse Delta. Zo moet tevoren worden onderzocht of er broedvogels voorkomen. Nesten mogen uiteraard niet worden verstoord.

Plannen en regels

De antwoorden op schriftelijke vragen van de fracties Natuur en Water Natuurlijk (link opent in een nieuw tabblad) geven maar beperkte duidelijkheid. Het ziet er naar uit dat de gedragscode voor de waterschappen niet is nageleefd. Ook eigen plannen worden niet gevolgd.
Het “Meerjarenonderhoudsplan Maaien“ van ons waterschap schrijft voor dat het maaisel niet op de oever of de rietberm mag worden gestort. Dat gebeurt juist wel, met alle risico’s van dien voor broedende vogels. Het waterschap negeert hiermee ook de eigen wettelijke regels. In de Keur staan regels voor derden. Maaisel dient uit het watersysteem te worden verwijderd. Oevers maken deel uit van het watersysteem. Volgens de Keur mag het maaisel dus niet op de oever worden gestort.

Verbetering

Een nieuw groenbeleid (link opent in een nieuw tabblad) moet verbetering brengen. Dat vraagt tijd en daar moeten we begrip voor hebben. Het is teleurstellend dat het waterschap zelfs het oude beleid en de vastgestelde regels niet volgt. De natuur is hier onnodig de dupe van.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Waterpest in het riet gedumpt
Waterpest in het riet gedumpt.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring