Navigatie overslaan

Natuurherstel

Water Natuurlijk gaat voor herstel van natuur: onze dijken, sloten en kanalen worden een ecologisch groen-blauw netwerk in de stad, onze dorpen en het landelijk gebied. Samen met gemeenten, boeren en natuurorganisaties zorgen we voor natuurvriendelijke oevers en een biodiverse inrichting van ons landschap.

De natuur in ons gebied moet hersteld en versterkt worden. Vanuit het waterschap dragen we daaraan bij door maximaal in te zetten op groen-blauwe verbinding van water en land. In ons waterschap realiseren we brede bufferzones en natuurlijke oevers op de grens tussen water en agrarisch landschap. Het herstel van biodiversiteit is een uitgangspunt in ons werk: elke dijk is een bloemrijke dijk en elk terrein van het waterschap wordt biodivers ingericht. Samen met gemeenten, boeren en natuurorganisaties zorgen we dat natuurvriendelijke oevers standaard worden.

-

De natuurvriendelijke oever is een door mensen ingerichte oever waarbij ontwikkeling van natuur, landschap en ecologie expliciet wordt gestimuleerd. Oevers zijn vanwege de invloed van zowel land als water van nature een systeem met een grote verscheiden- heid aan flora en fauna. Planten dienen als voedsel, maar ook als schuilgelegenheid voor veel dieren, waaronder insecten, vissen en vogels. Een oever biedt daarnaast goede migratiemogelijkheden voor planten en dieren en is uitermate geschikt als ecologische verbindingszone. Tenslotte kan de natuurvriendelijke oever bijdragen aan een gezond, helder watersysteem. - Stowa

-

Dierenwelzijn krijgt een vaste plek in al ons werk. In plaats van steeds meer dieren te doden die een risico kunnen vormen voor de veiligheid van onze dijken, zorgen we dat die dieren minder schade kunnen aanrichten. Zo nemen we graafwerende maatregelen bij dijken tegen bv muskusratten en bevers. Door natuurlijke systemen te herstellen zorgen we dat plaagsoorten als rivierenkreeften geen probleem meer kunnen worden.

-

Rivierkreeften knippen waterplanten weg om ze te eten of om holen te kunnen graven. Als er minder waterplanten zijn, zorgt dit indirect voor het opwoelen van sediment. Hierdoor komen meer voedingsstoffen voor algen vrij. Als de groei van algen groot is, kan er minder licht door het water de bodem bereiken en verhindert dit de groei van waterplanten. Zo zorgt het verdwijnen van waterplanten er ook voor dat er minder waterplanten kunnen groeien. Als dit gebeurt, verandert de samenstelling van de waterplanten op en rond de bodem. Dit is weer bepalend voor de soorten en hoeveelheid vissen die er kunnen leven. op deze manier kan de aanwezigheid van rivierkreeften het hele ecosysteem op den duur veranderen. - Rivierkreeft.nl

-

Het waterschap zorgt voor herstel van een natuurlijke visstand en neemt belemmeringen voor vismigratie actief weg. We richten ons in het bijzonder op trekvis als de paling. De Sloterplas wordt een aalreservaat en we zetten ons in voor een verbod op visserij op paling in ons hele gebied. We werken niet mee aan uitzet van karpers en andere (bodemwoelende) vis voor de visserij. Het waterschap zorgt voor een snel einde van het gebruik van vislood en realiseert visreservaten waar niet gevist mag worden. Voor herstel van de onderwatervegetatie komen er vaarvrije zones en viskraamkamers.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring