Navigatie overslaan

Klimaatactie & klimaatrechtvaardigheid

De steeds meer voelbare klimaatramp raakt de waterschappen in het hart. Dat vraagt dat we ons maximaal inzetten om de klimaatramp niet verder te laten escaleren en ons maximaal inzetten op het aanpassen om onherstelbare klimaatschade zoveel te voorkomen.

Water Natuurlijk zorgt voor een ambitieuze klimaatagenda met maximale inzet op mitigatie en adaptatie.

-

Mitigatie is het beperken van klimaatverandering, bijvoorbeeld door CO2 uitstoot terug te dringen. Adaptie is het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld bij het bouwen van huizen.

-

We zetten in op het herstellen van natuurlijke processen zodat onze (water) omgeving klimaat-robuust wordt. Dit doen we bijvoorbeeld door regie te nemen over grondwateronttrekkingen en het aanleggen van klimaatbuffers: gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Waterschap AGV ontwikkelt deze natuurlijke klimaatbuffers voor het beter vasthouden van water en om piekbuien op te vangen. Het levert meer natuur op, ook in de stad.

Voor mitigatie dringen we de uitstoot van CO2 uit het veenweidegebied terug door de bodemdaling niet te koppelen aan de verlaging van het oppervlaktewaterpeil. Zo wordt het veenweidegebied weer nat en ontstaat er meer 'natte natuur'.

-

Door kwel- en regenwater vast te houden en op te vangen in plaats van zo snel mogelijk uit het gebied af te voeren, dringt het water verder de bodem in en ontstaan nattere gronden. Natte natuur werkt als een soort spons. In periodes met veel regen neemt het natuurgebied water op, zodat in droge periodes dit water langzaam kan worden afgegeven. Het risico op wateroverlast bij veel neerslag en het effect van langdurige droogte in de omgeving wordt daardoor kleiner. Zo werkt het gebied als een natuurlijke klimaatbuffer. - Natuurmonumenten

-

Door onder andere zeespiegelstijging komt er steeds meer zout water in ons gebied. Om dit weg te spoelen wordt te veel zoet water gebruikt. Zout water is niet altijd fout en zoet water wordt steeds schaarser. Daarom moet Waterschap AGV gaan meebewegen met verzilting, bijvoorbeeld door in te zetten op het ontwikkelen van zilte natuur en door over te gaan op zilte landbouw. Zo kunnen we ervoor zorgen dat ons zoet water beschikbaar blijft daar waar het echt nodig is en respecteren we het natuurlijke proces.

Klimaatadaptief bouwen is voor Water Natuurlijk de norm. Het Waterschap AGV geeft allereerst zelf het goede voorbeeld door klimaatneutraal te zijn in 2030. Dat betekent dat we de uitstoot van broeikasgassen uit al onze eigen activiteiten maximaal hebben teruggebracht en volledig hebben gecompenseerd. Bijvoorbeeld door het bouwen van een groengasinstallatie en het produceren van aquathermie om de ontwikkeling van duurzame lage-temperatuur warmtenetten te stimuleren.

-

Aquathermie is een proces waarbij warmte en koude uit afvalwater en oppervlakte water wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen of verkoelen.

-

Daarnaast zet het waterschap haar kennis en expertise in om water en bodem leidend te maken bij bouwprojecten en de indeling van de openbare ruimte.


Stem Groen! Stem Water Natuurlijk.

Download het 7-punten programma van Water Natuurlijk AGV

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring