Navigatie overslaan

Begrotingsbehandeling Aa en Maas en algemene beschouwing Water Natuurlijk

Vrijdag 17 november 2023 stond de begroting 2024 op de agenda voor het algemeen bestuur van Aa en Maas. Bij die begroting zat onder andere het projectenboek van het waterschap. De begroting die het dagelijks bestuur voorstelde, telt op tot meer dan 177 miljoen euro aan lasten, gedekt door meer dan 167 miljoen aan baten en meer dan 10 miljoen onttrekkingen aan reserves.

Ondanks stijgende lasten natuurherstel nodig, en duurzame energie biedt kansen

Zoals alle waterschappen wordt ook Aa en Maas geconfronteerd met stijgende lasten: er zijn meer investeringen nodig om inwoners veilig te houden en om het water schoon te maken. De inflatie van deze tijden werkt door in alle kosten. De fractie Water Natuurlijk heeft er bij de algemene beschouwingen op gewezen dat deze stijgingen consequenties hebben. Begrotingsjaar 2024 kan bij Aa en Maas nog veel opgevangen worden vanuit opgebouwde reserves. Volgende jaren is dat moeilijker. Fractievoorzitter Jacques van Geest sprak waarschuwende woorden: “Het gevaar bestaat dat in een tijd waar keuzes gemaakt moeten worden bij de besteding de beschikbare middelen, behoud en herstel van de natuur een mindere prioriteit krijgt. Wij hebben in het bestuursprogramma deze prioriteit nadrukkelijk gehandhaafd, wat ook naar voren komt in de begroting 2024.”

Een factor bij de hoge lasten is onder andere het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat is een programma vanuit de rijksoverheid waar waterschappen mee uitvoering aan geven. De rijksoverheid mag zich niet onttrekken aan haar financiële verantwoordelijkheid voor dit programma. Een andere factor die aandacht behoeft, zijn allerhande stoffen die niet in het water thuishoren. Om kosten te beperken en om de waterkwaliteit te ontzien, vroeg Water Natuurlijk over medicijnresten effectievere publiekscommunicatie van het waterschap. Overigens benadrukte Water Natuurlijk dat het waterschap zijn inkomsten kan vergroten vanuit de grondstoffen in de waterzuivering en dankzij groen gas en elektriciteit. Een andere oproep van de fractievoorzitter bij deze begrotingsbehandeling, was intensievere samenwerking tussen gemeenten en waterschap. Dan kan de verwerking van hemelwater afgekoppeld worden van het vuilwaterriool, en dan kunnen riooloverstorten aangepakt worden.

De agenda van het algemeen bestuur met de behandelde documenten

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring