Navigatie overslaan

Schoon, gezond en voldoende water? Natuurlijk! Water om van de genieten, water voor de natuur en water voor jou. Met een groen beleid en veel samenwerking zorgen we voor slim waterbeheer voor mens én natuur. Stem daarom 15 maart Water Natuurlijk.


1. Herstel biodiversiteit in stad en land

LEES HIER MEER OP DE THEMAPAGINA

Natuur overal de ruimte geven, natuurvriendelijk beheren, vismigratie versterken en natuur voorop stellen in projecten.

Onze doelen voor de komende periode:

 • Opstellen programma biodiversiteit, het beheer zoveel mogelijk aanpassen op biodiversiteit en een coördinator voor deze opgave aanstellen. Ondertekenen Deltaplan Biodiversiteit.
 • Natuurplannen opstellen, waarin wordt beschreven hoe de waterfunctie, biodiversiteit en beleving samen kunnen gaan.
 • Klimaatrobuust maken en hermeandering bovenlopen Eelder- en Peizerdiep, in een gebiedsgerichte aanpak, samen met partners en andere opgaven.
 • Van Zee naar Veen en weer terug voor vissen: obstakelvrij en ecologisch gezond leefgebied.
 • Onderzoek en planning van een zoet-zout overgang in het Lauwersmeer, met de vismigratierivier als lonkend perspectief.
 • Geen nieuwe windmolens langs de Waddenzee. Deze vormen een barrière voor (trek)vogels.

2. Natuurlijker watersysteem

LEES HIER MEER OP DE THEMAPAGINA

Water krijgt de ruimte in een robuust en natuurlijk watersysteem. Meer water vasthouden in stad en land.

Onze doelen voor de komende periode:

 • Maximaal inzetten van natuur bij dijkversterking Lauwersmeer
 • Maximaal water vasthouden in beekdalen en op de Noord-Drentse zandgronden
 • Het “van veen tot zee” principe verder uitwerken en implementeren voor een robuuster en natuurlijker watersysteem, met biodiversiteit en vismigratie als leidraad.
 • Samen met gemeenten werken aan klimaatrobuuster, groener en biodiverser maken van stedelijk gebied.

3. Gezond, schoon en levend water

De waterkwaliteit moet omhoog, we helpen de landbouw verduurzamen en werken samen aan verbetering.

Onze doelen voor de komende periode:

 • Zorgen dat de Projecten Kaderrichtlijn Water goed worden afgerond; focusen op het behalen van de gestelde waterkwaliteitsdoelen.
 • De Noord-Drentse beken klimaatrobuust maken, zorgen dat we meer aandacht geven aan water vasthouden, in combinatie met verbeteren waterkwaliteit, vismigratie en biodiversiteit. Hier liggen veel koppelkansen omdat verschillende opgaven kunnen worden gecombineerd.
 • Bodembeheer verbeteren: transitie naar biologische, natuurinclusieve en kringlooplandbouw, emissies door drijfmest, kunstmest en bestrijdingsmiddelen verminderen.
 • Actief met gemeenten werken aan anders omgaan met regenwater, vuil water scheiden. Wat schoon is schoon houden en maximaal infiltreren in de bodem.
 • De Waddenzee moet worden beschermd.

4. Circulaire waterzuivering en bedrijfsvoering

We worden in 2030 klimaatneutraal, we stoppen de veenafbraak en maken de rioolwaterzuivering circulair.

Onze doelen voor de komende periode:

 • Het Waterschap werkt de route naar een circulair waterschap uit en gaat die uitvoeren.
 • Het Waterschap wordt volledig energieneutraal.
 • De veenoxidatie wordt gestopt.
 • De energie- en grondstoffenfabriek wordt in de steigers gezet.

5. Sociaal en betaalbaar

We houden rekening met ieders draagkracht, de vervuiler betaalt.

Onze doelen voor de komende periode:

 • Voor belastingtarieven voeren we het principe “De vervuiler/gebruiker betaalt” door. De zuiverings­heffing wordt gebaseerd op het aantal vervuilingseenheden (VE’s).
 • Er komt een productbelasting voor stoffen als PFAS, stikstof, fosfor/fosfaat en chemische bestrijdingsmiddelen. Biologische en natuurinclusieve landbouw wordt daarmee bevoordeeld.
 • Voor de watersysteemheffing steunen we het principe van solidariteit, je kunt immers niet alleen de mensen die onder NAP leven laten betalen voor onze gezamenlijke veiligheid.
 • Voor de heffingen op basis van de WOZ waarde voeren we tariefdifferentiatie in. Zo kunnen we verschillende tarieven hanteren voor woningen en niet-woningen, en tot gelijkmatige lastenverdeling komen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring