Navigatie overslaan

Verkenningsgesprekken gestart

Op 7 april 2022 spraken Gerard IJff en Iris Erkens namens de fractie Water NATUURlijk met verkenner Pieter Meekels. Dit was een prettig en positief gesprek. Pieter zal met alle fractie die plaats hebben in het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg een gesprek voeren over hun speerpunten en breekpunten voor de aankomende bestuursperiode.

Hieronder een opsomming van de speerpunten die onze fractie in dat gesprek heeft aangedragen:

  • Water en bodem is sturend bij alle ruimtelijke ontwikkelingen ook bij het creëren van (meer) ruimte voor de beken en de beekdalen,
  • Waterschap Limburg ondersteunt vanuit haar verantwoordelijkheid voor waterbeheer andere organisaties bij het realiseren van klimaat adaptatie maatregelen in zowel het landelijk als het stedelijk gebied,
  • Waterschap Limburg zal in 2027 voldoen aan de Kader Richtlijn Water doelstellingen en zet daarvoor de komende jaren extra in op daadwerkelijke verbetering van de waterkwaliteit,
  • Het versterken van biodiversiteit wordt een intrinsiek uitgangspunt en doel bij planvorming en uitvoering van taken van ons waterschap,
  • Grondwater maakt integraal onderdeel uit van het watersysteem. Het beheer van grondwater is nu té versnipperd verdeeld en daardoor niet degelijk. Samen met de provincie willen wij een lange termijnvisie beleidskader opstellen dat actief inzet op bescherming van onze grondwatervoorraad en grondwaterkwaliteit,
  • Duurzaam & circulaire als kader blijft uitgangspunt bij het waterschap. Denk bijvoorbeeld aan het circulair behandelen van afvalwater; van afvalstof naar grondstof, versterking van de circulaire economie, gebruik van reststoffen, de inzet van effluent bij aanpak van de verdroging, etc.

Hierna volgen de gespreksverslagen van alle fracties met de verkenner. Zo nodig volgen daarna verdiepende gesprekken. Uiterlijk op 21 april verwacht de verkenner tijdens een openbare zitting zijn advies voor de aankomende bestuursperiode bekend te maken.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring