Navigatie overslaan

Terugkoppeling Commissie’s oktober

Op 25 oktober 2024 waren weer commissievergaderingen. Tijdens deze commissievergadering kunnen AB- en commissieleden vooral veel informatie ophalen, zodat ze goed voorbereid zijn op de op het nemen van besluiten in de vergadering van het Algemeen Bestuur. En deze week stond de begroting voor 2024 op de agenda. Een belangrijke vergadering dus voor de Commissie Watersysteem, zuiveren en waterkwaliteit!


Oproep voor beleid voor klimaatadaptie
Klimaatverandering zorgt ervoor dat we te maken hebben met langere periodes van droogte. Dit is slecht voor onze natuur. Water NATUURlijk heeft het dagelijks bestuur opgeroepen vaart te maken met het opstellen van beleid voor klimaatadaptatie met een programmatische aanpak droogte en verdroging.

Wij willen weten: waar wordt hoeveel grondwater onttrokken?
Belangrijk is en blijft dat onze grondwatervoorraad op peil blijft. Daarvoor is goed grondwaterbeheer nodig. De basis voor goed beleid omtrent grondwaterbeheer is inzicht in: hoeveel grondwater er waar wordt onttrokken? Het dagelijks bestuur verzocht dit zo spoedig mogelijk inzichtelijk te maken. Evenals de verdamping. Zodat we weten wat onze doelstelling is om water vast te houden. We constateren namelijk dat de grondwaterafhankelijke natuur in Limburg verdroogt en steeds meer schade lijdt. We hebben daarover onze zorgen geuit en het Waterschap verzocht meer initiatieven te ontplooien om de verdroging van onze grondwaterafhankelijke natuur in Limburg een halt toe te roepen.

Welke maatregelen gaat Waterschap Limburg nemen om de biodiversiteit in de planperiode 2022 -2027 te bevorderen?
Water NATUURlijk ziet bijvoorbeeld schapenbegrazing in plaats van machinaal maaien als een onderhoudsmaatregel die een positief effect heeft op de biodiversiteit. Gevraagd is naar de stand van zaken van het onderzoek naar schapenbegrazing.

Van afvalstof naar grondstof: zo kan ook de belasting omlaag
Ook zet Waterschap Limburg een stap vooruit naar een circulaire economie. Waterschap Limburg wil namelijk toetreden tot de innovatieve corporatie die Kaumera Nereda maakt. Kaumera Nereda is een nieuwe biologische gel-achtige grondstof die wordt gewonnen uit slibkorrels. Slib is een soort modder die achterblijft op de bodem tijdens het zuiveringsproces van afvalwater. Tot nog toe wordt die slib vernietigd. Door hier Kaumera van te maken, wordt deze voorheen afvalstof weer een grondstof. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden in plaats van kunstmest of als bestanddeel van beton. Deze afvalstof omzetten tot grondstof, kan daarnaast de kosten voor het zuiveren van afvalwater enorm omlaag brengen. Dat is ook nog eens fijn voor de portemonnee van Limburgers.

Lees meer

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring