Navigatie overslaan

Watersysteem wordt klimaatbestendig

Net na de eeuwwisseling werden de waterschappen in ons land geconfronteerd met klimaat verandering. Een toename van de neerslag hoeveelheden werd zichtbaar en de buien werden extremer. Om de zorg voor droge voeten toch overeind te houden kwamen er afspraken, vastgelegd in een Nationaal Bestuursakkoord Water. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen sloten dit akkoord om de watersystemen klimaatbestendig te maken. Waterschappen moesten hun systemen doorrekenen op basis van het zogenaamde ‘middenscenario’ van het KNMI. De opgave die hieruit voortkwam zou in 2015 gerealiseerd zijn.

Achterstanden Hollandse Delta

De opgave kwam er op neer dat in de laag gelegen gebieden overal extra waterberging moest worden gegraven. Het waterschap koos ervoor om deze afspraken niet na te komen. Ze baseerde de doorrekening van het watersysteem op het ‘huidig klimaat’ in plaats van het ‘middenscenario’. Dit hield in dat werd gerekend met de gemiddelde neerslaggegevens van 1975 tot 2005 en niet met de verwachte toename van de neerslaghoeveelheden. Dat leverde dus geen klimaatbestendig watersysteem op en achterstanden ten opzichte van de andere waterschappen.

Nieuwe scenario’s

In 2014 kwam het KNMI met de nieuwe klimaatscenario’s . Hieruit bleek dat neerslaghoeveelheden en extremiteit van de buien nog verder zouden toenemen. Het waterschap voerde een nieuwe doorrekening van het watersysteem uit. De opgelopen achterstanden kwamen hierbij tot uiting. Eind 2019 moest over de nieuwe wateropgave worden besloten. Opnieuw wilde het college van dijkgraaf en heemraden voor het landelijk gebied uitgaan van de neerslaggegevens uit het verleden. Water Natuurlijk was het hier niet mee eens en pleitte voor een toekomstbestendig watersysteem. Wij vinden dat ook de mensen in het landelijk gebied recht hebben op droge voeten en dat schade aan gewassen door wateroverlast zoveel mogelijk moet worden voorkomen.

Amendement

Samen met de ChristenUnie diende Water Natuurlijk een amendement in met als strekking dat zowel in het stedelijk als landelijk gebied gewerkt gaat worden aan een toekomstbestendig watersysteem. De verenigde vergadering nam dit amendement over. Er moet daarom veel meer open water komen om het neerslagoverschot op te vangen. Het gaat om meer dan 300 hectare. Hiermee kan ook de waterkwaliteit verbeteren. Watergangen kunnen ruimer en dieper worden gemaakt met meer mogelijkheden voor vissen en ander waterleven. Natuurvriendelijke oevers vergroten ook het waterbergend vermogen van het systeem. Door dit combineren met natuur en recreatie betekent het een sterke opwaardering voor onze polders.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN?

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring