Navigatie overslaan

Bomen gered

Water Natuurlijk Hollandse Delta pleitte het afgelopen jaar op tal van manieren voor behoud van de bomenrij langs het Volkerak op Goeree-Overflakkee. Met succes, een combinatie van goede argumenten en grote publieke aandacht, deed z’n werk in het waterschapsbestuur. Heemraad Petra van Nes toont haar groene hart en besluit tot duurzame instandhouding van de rij van 1139 populieren.

Geredde populieren Volkerak
Geredde populieren Volkerak
Argumentatie

De bomenrij staat langs de waterkerende dijk aan het Volkerak. De veiligheid van de dijk heeft ook voor Water Natuurlijk uiteraard de hoogste prioriteit. Door het stellen van vragen en uit eigen onderzoek bleek dat de veiligheid niet in het geding was. Ook de verkeersveiligheid was niet of nauwelijks een factor.

Het belang van natuur en landschap is daarentegen zeer groot. Het betreft een beeld bepalende bomenrij met grote cultuur historische waarde. Ook voor natuur zijn de bomen extreem waardevol. Het waterschap Hollandse Delta schrijft hierover in het hun besluit:

Vanwege de geconstateerde rijke aanwezigheid van vogels en vleermuizen was nader onderzoek noodzakelijk. Daarvan zijn in februari 2020 de resultaten met de ambtelijke organisatie gedeeld.

Hieruit is gebleken dat de bomenrij een heel belangrijke functie vervult voor trekvogels en nog meer voor diverse soorten vleermuizen waaronder de Ruige dwergvleermuis. Zij nestelen, paren en foerageren hier veelvuldig waarbij alle bomen een bepaalde functie vervullen. Voor vleermuizen is dit een uniek stukje natuur door de combinatie van voedselrijk zoet water (Natura 2000 gebied) met windluwe plekken achter de bomenrij waar grote aantallen insecten voorkomen. Soortgelijke plekken met dergelijke aantallen vleermuizen zijn elders in ons land niet bekend.

Publieke betrokkenheid

Naast goede argumenten was de grote publieke betrokkenheid erg belangrijk. Duizenden mensen toonden die betrokkenheid via de door Water Natuurlijk gebruikte media. Een gestarte petitie voor het behoud van de 1139 bomen was een succes.

De respons van de bewoners van Goeree-Overflakkee en liefhebbers van bomen en biodiversiteit was overweldigend. In stilte hadden we gehoopt op 1139 ondertekenaars van de petitie. Om zo symbolisch iedere boom een stem te geven. Het werden er 2879, een geweldige stimulans in onze strijd voor het behoud van de bomenrij langs het Volkerak en voor een goed bomenbeleid.

De petitie werd op 27 november 2019 door onze regiovertegenwoordiger Rinus Kik aangeboden aan heemraad Van Nes. Zij noemde het een belangrijk signaal en een steun in de rug bij het opstellen van het nieuwe groenbeleidsplan. Ook kondigde zij een moratorium aan op de kap, in afwachting van een besluit over de bomenrij.

Besluit

Dat besluit ligt er nu. Er wordt niet gekapt, maar gestart met het wegwerken van het achterstallig onderhoud. In overleg met organisaties, zoals de Vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee wordt een plan gemaakt voor geleidelijke verjonging van de bomenrij, waarbij behoud van natuur en landschap uitgangspunt is.

Heemraad Wegen & groen Petra van Nes – de Man: “Ik wil zorgvuldig omgaan met het beheer van alle bomen in ons gebied. Uit het onderzoek blijkt nu dat de populieren langs het Volkerak veel waarde hebben voor met name trekvogels en vleermuizen. Bovendien heeft de beeldbepalende bomenrij een grote landschappelijke waarde.”

Water Natuurlijk is blij met dit besluit en blijft meedenken over de toekomst van deze prachtige rij populieren. Zij ziet het besluit ook als een belangrijke stap naar een ‘groener’ waterschap.

collegebesluit 1139 bomen

Informatie

Anne Mollema, fractievoorzitter tel. 06 11017484

Joost Kievit, voorzitter tel. 078-6731522

VRIEND WORDEN?

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring