Navigatie overslaan

Wat is natuur waard?

In de missie van het waterschap Hollandse Delta staat dat ze bij de uitvoering van de taken streeft naar de beste verhouding tussen de maatschappelijke kosten en baten. Helaas wordt dit nauwelijks serieus genomen. Ook niet bij het voorstel voor een Groenbeleidsplan dat afgelopen week voorlag in de advies commissies van het waterschap. Wel was er een inschatting gemaakt van de directe kosten voor het waterschap maar over de maatschappelijke baten geen woord. Het gevolg is dat bij besluiten alleen wordt gekeken naar de eigen portemonnee van het waterschap. Dat is kortzichtig. Water Natuurlijk vraagt zich ook af of de belastingbetaler waar voor zijn geld krijgt, ofwel wat zijn de maatschappelijke baten.

Het waterschap beheert vele honderden kilometers dijken, bermen, oevers en watergangen. Bij een goed beheer kan hier een rijke natuur voorkomen. Echter tot nu wordt alleen gekeken naar de directe kosten. Het moet zo goedkoop mogelijk. Klepelmaaiers vermalen met regelmaat de planten en de het daarop voorkomende insectenleven en dat is desastreus voor de biodiversiteit. Bijen, vlinders en andere insecten staan daarom sterk onder druk.

Na de verkiezing van 20 maart moet het nieuwe bestuur besluiten over het Groenbeleidsplan. Om een goed afgewogen besluit te kunnen nemen moeten de maatschappelijke baten in beeld worden gebracht. Ook al is het niet altijd mogelijk om deze baten in geld uit te drukken. Een op biodiversiteit gericht beheer van het netwerk van dijken, bermen, oevers en watergangen heeft tal van maatschappelijke voordelen:

Herstel van biodiversiteit

De meest belangrijke dingen in het leven hebben geen prijs, zijn van onschatbare waarde. Dat geldt ook voor biodiversiteit. We hebben als mens een gevarieerde natuur nodig om te kunnen overleven. Natuur heeft ruimte nodig en de aankoop van grond brengt hoge kosten met zich mee. Voor akkerranden wordt landbouwgrond uit productie genomen en we moeten als samenleving de kosten voor het verlies aan productie opbrengen. Het netwerk van dijken, bermen, oevers en watergangen ligt er. Natuur kan prima worden gecombineerd met de primaire functie van deze elementen. Het bespaart dus de kosten van grondverwerving en productieverlies als we hier werken aan biodiversiteit.

Natuurlijke plaagonderdrukking

Landbouw gewassen krijgen vaak te maken met plagen, zoals bijvoorbeeld bladluizen. In meer natuurlijke bermen e.d. komen tal van spinnen, zweefvliegen, lieveheersbeestjes en andere kevers voor die bladluizen eten. Deze natuurlijke bestrijders trekken de akker in en helpen de boer om de plaaginsecten onder controle te houden. Er zijn dan minder chemische bestrijdingsmiddelen nodig.

Bestuiving

Dijken en bermen met bloeiende planten zijn nodig voor het behoud van allerlei insecten die voor bestuiving zorgen. Bijen, vlinders en andere bestuivers zijn nodig voor de teelt van tal van voedingsgewassen. Dit dreigt in de knel te komen nu het insectenleven de afgelopen 30 jaar met zo’n 80% is afgenomen. Herstel is noodzakelijk voor onze voedselvoorziening.

Groene energie

Voor een op biodiversiteit gericht beheer moet het maaisel worden afgevoerd. Dit kan worden vergist en dat levert groen gas op. Dit draagt bij aan de energie transitie en de aanpak van het klimaatprobleem.

Maatschappelijke kosten en baten analyse

In 2007 werd in opdracht van het ministerie van VROM een maatschappelijke kosten en baten analyse uitgevoerd voor de groen blauwe dooradering van de Hoeksche Waard. Dat is het netwerk van dijken, bermen, oevers en watergangen. Hierbij werden de kosten en baten van een op biodiversiteit gericht beheer in beeld gebracht. Twee economische adviesbureaus voerden het onderzoek uit. Hieruit kwam naar voren dat er ook positieve effecten waren voor de recreatie en de waarde van het onroerend goed. De maatschappelijke baten die in geld waren uit te drukken gaven afhankelijk van het gekozen scenario een rendement van circa 100%.

Duidelijk is dat een op biodiversiteit gericht beheer van het netwerk van dijken, bermen, oevers en watergangen een groot maatschappelijk rendement oplevert. Extra kosten voor het waterschap moeten in het belang van onze inwoners voor lief worden genomen vindt Water Natuurlijk.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring