Navigatie overslaan

Waterschappen vragen medewerking Rijk voor verbetering waterkwaliteit

Waterschap Rivierenland vraagt samen met drie waterschappen uit Noord-Brabant om meer samenwerking om in 2027 aan de waterkwaliteitseisen te kunnen voldoen.

‘De opgave is té groot voor de waterschappen alleen. Er is betere samenwerking nodig, wil Nederland de Europese doelen voor waterkwaliteit binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW) halen. Iedereen is aan zet en we vragen daarom alle overheden en betrokken instanties hun verantwoordelijkheid te nemen.’ Als de waterkwaliteit niet verbetert, dan lopen we de kans dat Nederland economisch voor een deel ‘op slot’ gaat. Vergunningen voor bouwprojecten dreigen dan te stranden voor de rechter, omdat water uit bijvoorbeeld bouwputten niet meer geloosd mag worden. Water mag dan mogelijk niet meer verplaatst worden, als de waterkwaliteit op andere plaatsen daardoor achteruit gaat.

Aanleiding voor de oproep is het wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit Utrecht (UU). Het onderzoek komt met aanbevelingen waarmee de waterschappen snel aan de slag willen.

De waterschappen willen er alles doen om de waterkwaliteit verder te verbeteren. Ze kunnen dat echter niet alleen en zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de inzet van de minister en die van alle medeoverheden en belanghebbenden van schoon water. Weliswaar zijn de waterschappen primair verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en bijbehorende biodiversiteit, maar de bevoegdheden en beschikbare maatregelen die de waterschappen hebben, zijn volgens hen niet afdoende om op eigen kracht de waterkwaliteitsdoelen te halen. Terwijl 2027, het jaar dat de KRW-doelen behaald moeten zijn, met rasse schreden nadert.

Recente adviesrapporten stellen dat de Nederlandse Staat een risico loopt op Europese ingebrekestellingen, boetes en/of dwangsommen wanneer ze er niet alles aan gedaan heeft om in 2027 aan alle KRW vereisten te hebben voldaan. Ook kunnen er gevolgen zijn voor waterbeheerders in het kader van vergunningverlening voor onttrekkingen en lozingen en voor bouwprojecten voor een grotere groep betrokkenen.

Waterschappen vragen medewerking Rijk voor verbetering waterkwaliteit

Lees meer

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring