Navigatie overslaan

Veenoxidatie tegengaan omdat het kan!

Een unaniem aangenomen motie van Partij voor de Dieren en Water Natuurlijk moet er voor zorgen dat bodemdaling in Vijfheerenlanden zoveel mogelijk wordt voorkomen. Door deze motie wordt het grondwaterpeil van het gebied – waar dat kan – opgehoogd tot in de kleilaag. Zo blijft de veenlaag die zich onder de klei bevindt beter beschermd en wordt veenoxidatie, en daarbij horende bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen tegengegaan.

In de Algemeen Bestuursvergadering van maandag 26 februari zijn de uitgangspunten voor het peilbesluit van Vijfheerenlanden vastgesteld. Met deze uitgangspunten start een grondig participatietraject dat moet leiden tot een voorstel voor een peilbesluit. Vijfheerenlanden heeft te maken met sterke bodemdaling door veenoxidatie. Dit geeft problemen met onder andere de waterhuishouding, waterkwaliteit en verzakkingen van huizen. Bij de afbraak van veen komen ook veel broeikasgassen vrij. De landelijke doelstelling is om in 2030 de uitstoot veroorzaakt door veenoxidatie te halveren.

De samenstelling van de grond in veenweidegebied van Vijfheerlanden geeft het waterschap een unieke kans om dit te halen. In het gebied is namelijk de kleilaag boven op het veen vrijwel overal 40cm of dikker. Hierdoor is het mogelijk om de veenlaag geheel onder water te houden. Dit vermindert naar schatting 70 tot 90 procent van de uitstoot, zonder dat de landbouwfunctie van het gebied verloren gaat. ‘Omdat het kan’ heeft Water Natuurlijk samen met de Partij voor de Dieren een motie ingediend om in het nieuwe peilbesluit te streven naar een grondwaterpeil tot in de kleilaag. Wij zijn als fractie erg blij dat deze motie unaniem wordt ondersteund door het Algemeen Bestuur.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring