Navigatie overslaan

Water Natuurlijk in Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel

Uit de Vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 mei 2024

De belangrijkste onderwerpen waren de Natuurlijke Nazuivering bij de RWZI Winterswijk, de plannen voor de RWZI Aalten, het Handhavingsbeleid en de Jaarstukken.

Nieuwe Handhavingsbeleid

Het Algemeen Bestuur stelde het Nieuwe Handhavingsbeleid vast. Dit wijkt niet veel af van het bestaande beleid, maar is nu aangepast aan de Omgevingswet. De Handhavingsbeleidsnota is een samenwerking van de waterschappen in noord en oost Nederland.

Uitgangspunt is soepel waar het kan en gepaste maatregel waar nodig. Goede handhaving draagt bij aan een goed kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Water Natuurlijk vindt het mooi dat het handhavingsbeleid met andere waterschappen is afgestemd, zo is er ruimte om kennis te delen en wordt willekeur voorkomen. Voor de uitvoer wordt meer gebruik gemaakt van AI en techniek. Water Natuurlijk is daarover positief over, maar vraagt aandacht voor ethiek. Tot slot maakte ons groenblauwe hart een klein huppeltje bij een van de doelstellingen van het beleid, namelijk ‘het waarborgen van de intrinsieke waarde van natuur.’

Meetprogramma Baggeren

Het Algemeen Bestuur stemde in met het investeringsvoorstel voor het Meetprogramma Baggeren. Naast het meten van de hoeveelheid bagger (kwantiteit) wordt ook de kwaliteit van de waterbodem onderzocht op voedselrijkdom (kwaliteit). Hierdoor kan worden bepaald of de waterbodem en probleem vormt voor de waterkwaliteit.

Natuurlijke Nazuivering voor de RWZI Winterswijk

Bij de rioolwaterzuivering (RWZI) van Winterwijk wordt een groot vijversysteem aangelegd, dat dient voor natuurlijke nazuivering van het water. Omdat de hoeveelheid water sterk kan variëren naar gelang het veel of niet regent, kan zo’n vijversysteem helpen om pieken van extra vervuiling op te vangen en op natuurlijke wijze te zorgen voor extra zuivering. En door de natuurlijke inrichting draagt het gebied ook bij aan de biodiversiteit en is bruikbaar voor recreatie. Water Natuurlijk is zeer positief over deze water natuurlijke oplossing.

RWZI Aalten

Voor de RWZI Aalten is besloten een pilotstudie te doen naar de RWZI van de toekomst. Er moeten investeringen worden gedaan voor deze installatie en daar zijn meer of minder uitgebreide varianten voor mogelijk. In de pilotstudie worden varianten bekeken die meer zuivering gaan opleveren, waardoor het afvalwater beter kan gaan voldoen aan de KRW-doelen.

Jaarstukken 2023

Met de jaarstukken legt het College van dijkgraaf en heemraden verantwoording af over de in de begroting opgenomen doelstellingen en maatregelen. In het afgelopen jaar is een realisatiegraad van 99% van de begroting gerealiseerd. De accountant gaf een goedkeurende verklaring voor de Jaarrekening af. Water Natuurlijk stemt in met een amendement om een bestemmingsreserve te reserveren voor huisvesting en is positief over het behaalde resultaat, zoals de realisatiegraad.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring