Navigatie overslaan

Plaagsoorten en de eerste bestuursrapportage van 2023 (burap)

Nieuwsflits Water Natuurlijk: Algemeen Bestuur vergadering 4 juli 2023


De meest relevante onderwerpen voor ons waren het beleid voor plaagsoorten (ongewenste invasieve soorten flora) en de eerste bestuursrapportage van 2023.

Plaagsoorten

De toename van zogenaamde “plaagsoorten” (invasieve exoten zoals de Japanse Duizendknoop, waterpest en watercrassula) is een zorgwekkende trend. Beheersing of bestrijding ervan is belangrijk. Niet alleen bedreigen ze de biodiversiteit, ook veroorzaken ze habitatverlies en schade aan funderingen, wegen en rioleringen. Onze Heemraad geeft aan dat het ‘alle hens aan dek is’ om het beheersbaar te houden.

In de beleidsnota die we bespraken is aangegeven welk bestrijdingsmethode voor welke soort overlast gevende planten wordt voorgesteld. Dit vinden wij als Water Natuurlijk best een lastige discussie. We begrijpen het verzoek om financieel meer ruimte vrij te maken voor de bestrijding. Ook zijn we positief over het voornemen om het in gezamenlijkheid op te pakken met medewaterschappen, Provincie Gelderland - en in ons voorstel ook Rijkswaterstaat. In deze gezamenlijke aanpak vragen we ook om mitigerende maatregelen. Dit is toegezegd door het college.

Vragen en twijfels hebben we bij het (beperkte en gerichte) gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij de Japanse Duizendknoop. Tegelijkertijd begrijpen we dat het weggraven van de wortels van de Japans Duizendknoop in de dijken van de Oude IJssel niet kan.

Water Natuurlijk wil aansluiten bij het streven naar een chemievrij waterschap in 2030. En we willen in ieder geval inzicht in het residu dat bij dat gebruik van chemische middelen in het water en de bodem terecht komt. De Heemraad heeft toegezegd om het residu te onderzoeken.

Bestuursrapportage 2023-1 (burap)

Het Algemeen Bestuur stemt in met de eerste rapportage over de voortgang op het beleid en de begroting, de zgn. bestuursrapportage, ook wel 'burap' genaamd. Deze wordt driemaal per jaar in het AB besproken.

Er lag ook een concept-motie van CDA met het verzoek een nieuwe commissie in te stellen om met voorstellen te komen voor meer inzicht in voortgang op projecten en financiën. De Heemraad financiën komt met een tegenvoorstel en stelt voor om eerst de wensen inzichtelijk te krijgen d.m.v. interviews. Hierop kunnen we samen tot een voorstel komen voor een betere sturing op de hele planning en controle cyclus.

Conclusie debat: eerst informatie ophalen bij het Algemeen Bestuur en fracties, en dan na een informatieavond verder uitwerken tot een praktisch en inpasbaar voorstel. Het hele Algemeen Bestuur sluit zich aan bij deze aanpak.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring