Navigatie overslaan

Ambitie op windenergie en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Nieuwsflits van de Algemeen Bestuursvergadering op 12 maart 2024

Ambitie op windenergie

100% energieneutraliteit is het streven van waterschap Rijn en IJssel. Daarmee wenst zij verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen energiegebruik, bijvoorbeeld op de rioolwaterzuivering locaties. De verwachting is dat op termijn de energiebehoefte flink stijgt, onder meer voor het verwijderen van medicijnresten. Vandaag werd het algemeen bestuur gevraagd om het college een richting mee te geven voor de toekomst en de gewenste ambities voor energiegebruik. Uitgaande van een extra energiebehoefte van 40% is extra opwekking nodig in orde grootte van twee windmolens of een verdubbeling van het volume biogas om zo onafhankelijk aan de behoefte te voorzien. Water Natuurlijk pleit daarom voor het verkennen van de mogelijkheden voor een extra windmolen bij Duiven (waar er reeds twee succesvol draaien). Daarbij vragen we aandacht voor het voldoende betrekken van de omgeving en minimaal 50% lokaal eigendom, zodat omwonenden meeprofiteren. De BBB brengt hier tegenin dat ze het gevraagde krediet willen inzetten om andere mogelijkheden te onderzoeken, zoals biogas (en dus inmengingen van andere afvalstromen) of een kerncentrale. Alle andere partijen kunnen zich wel vinden in de verkenning van een extra windmolen in Duiven; zo wil de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) een concrete business case.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Water vasthouden, beperken van nitraatuitspoeling en chemische middelen én de bodemgezondheid te verbeteren. Dat zijn de hoofddoelen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer waarin LTO, provincie en waterschappen samen met agrariërs optrekken. Binnen waterschap Rijn en IJssel is een groot gebied extra gevoelig voor droogte en samen met de agrariërs worden praktische projecten in gang gezet om de waterkwaliteit en -kwaliteit te bevorderen, bijvoorbeeld via sub irrigatie of vloeiweiden. Het ministerie stelt hiervoor een subsidie beschikbaar, mits ook de regio investeert. Daarom werd het Algemeen Bestuur gevraagd om in te stemmen met de investeringen om de projecten uit te kunnen voeren. De projecten passen binnen de doelen aan de waterschapsimpulsen van 'Elke Druppel de Grond In'.

Water Natuurlijk deed in de week voorafgaand aan het besluit een veldbezoek, met de DAW-Waterkaravaan langs een akkerbouwer en een melkveehouder (zie foto).
Het was mooi om te horen hoe daar de samenwerking tot stand komt rond onderzoek, kennisdeling en uitvoering. We zijn van menig dat het belangrijk is om samen aan te werken aan een toekomstbestendige inrichten van het watersysteem, want een waterschap kan het niet alleen in de watergang oplossen. We stemmen graag in met het gevraagde krediet en wensen daarbij een goede evaluatie van de effecten van de projecten, zowel in het water, de bodem áls onder de deelnemers.

1,5 graad

Tot slot memoreert voorzitter en dijkgraaf Hein Pieper dat we momenteel al wereldwijd een temperatuurstijging hebben bereikt van 1,5 graad. In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot onder de 2 graden Celsius; met een duidelijk zicht op 1,5 graad. De klimaatverandering gaat sneller dan verwacht en overtreft alle modellen. Al is de impact onduidelijk, de zorgen delen we en houdt ons bezig. Er is daarom een hoge urgentie om samen hard te werken om die stijging te beperken.

Via de volgende link is de complete agenda te zien en de vergadering terug te luisteren: https://wrij.waterschapsinformatie.nl/vergadering/1165187

Vergadering AB waterschap Rijn & IJssel 12-3-2024

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring