Navigatie overslaan

Werk aan de winkel voor schoon water!

Schoon en levend water en werken met de natuur; dat is kort samengevat de missie van Water Natuurlijk waarvoor we opgericht zijn. Als het over de KRW gaat is onze fractie dus extra alert. De Europese Kaderrichtlijn Water geeft aan welke doelen we samen moeten bereiken. Ieder waterschap, dus ook Hunze en Aa’s, heeft wateren aangewezen waarvoor doelen voor schoon en levend water zijn geformuleerd.

Werk aan de winkel voor schoon water!

Schoon en levend water en werken met de natuur; dat is kort samengevat de missie van Water Natuurlijk waarvoor we opgericht zijn. Als het over de KRW gaat is onze fractie dus extra alert. De Europese Kaderrichtlijn Water geeft aan welke doelen we samen moeten bereiken. Ieder waterschap, dus ook Hunze en Aa’s, heeft wateren aangewezen waarvoor doelen voor schoon en levend water zijn geformuleerd. Schoon op het gebied van biologische - , fysisch - chemische en chemische toestand. In 2027 moeten die doelen behaald zijn; in ieder geval moet het waterschap er alles aan gedaan hebben om die doelen te behalen. Een enorme uitdaging.

Op acht mei stond het onderwerp KRW op de agenda van het AB van Hunze en Aa’s. Het voorstel bevatte de voortgang van alle maatregelen, een tussenevaluatie en een actieplan met aanvullende maatregelen. Want die zijn nodig; ons waterschap heeft weliswaar veel natuurlijke oevers aangelegd, beken hersteld, vispassages gemaakt en extra maatregelen genomen bij zuiveringen waardoor het water biologisch grotendeels in orde kan zijn in 2027. Maar de fysisch-chemische toestand (nutriënten, chloride, zuurtegraad, doorzicht, temperatuur, zuurstof) is nog steeds niet voldoende. Daarbij komt dat er nog te veel stoffen in het water zitten die de norm overschrijden (chemische toestand). Het actieplan kent drie lijnen waarlangs gewerkt wordt; de uitvoering intensiveren, evalueren om te bezien wat we nog meer kunnen doen en de juridische voorbereiding op de verantwoording in 2027.

In het AB van acht mei heeft Water Natuurlijk betoogd dat wij dit voorstel steunen, hoe jammer het ook is dat we niet kunnen zeggen dat we 100% aan de doelen zullen voldoen. Het voorstel is een helder en ook moedig voorstel, omdat het heel eerlijk laat zien hoe we er voor staan en wat we nog kunnen doen als waterschap. We hebben gewezen op een paar zorgen die er leven:

  • Voor de herinrichting van beekdalen zijn grondaankopen nodig, die door de provincie worden gedaan. Dat proces verloopt moeizaam (met name in Drenthe) en zorgt voor vertraging.
  • Vaak zijn deze plannen onderdeel van grotere plannen voor natuurherstel die op hun beurt weer onderdeel zijn van de herinrichting van het landelijk gebied. Die processen vragen veel tijd, die we in principe niet hebben voor de KRW maatregelen. Daarom is het verzoek gedaan om te kijken of we maatregelen waar we later geen spijt van krijgen al eerder kunnen nemen.
  • Bewustwording wat je kunt doen voor schoon water is niet alleen belangrijk voor gemeenten, bedrijven en boeren, maar ook voor burgers. Denk dan bijvoorbeeld aan het voorkomen dat afval in het riool komt dat daar niet thuis hoort. Of wees je ervan bewust dat de anti-vlooienband van de hond het schadelijke imidacloprid bevat wat extreem giftig is voor insecten.

In de vergadering werd een motie aangenomen om de provincie op haar verantwoordelijkheden in deze te wijzen. Een brief met deze strekking zal naar de provincie Drenthe gestuurd worden en in afschrift naar de provincie Groningen. Duidelijk is dat er werk aan de winkel is!

Het debat over de KRW kunt u terugzien op de website van Hunze en Aa’s.

Joke Leenders, fractievoorzitter Water Natuurlijk

Waterschap Hunze en Aa's vergadering Algemeen Bestuur 8 mei 2024

Lees meer

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring