Navigatie overslaan

Waterschap van de toekomst

Water Natuurlijk bereidt zich voor op de komende bestuursperiode in het waterschap Hollandse Delta. Indringende maatschappelijke vraagstukken vragen om een ander, een beter waterschap. Water Natuurlijk heeft een sterk team en een doortimmerd programma om hiermee aan de slag te gaan.

Huis op orde?

Jarenlang stuurde het bestuur van het waterschap uitsluitend op geld. Dat zorgde voor een structurele verwaarlozing van taken. Ruim drie jaar geleden zijn de achterstanden in het onderhoud van stuwen, duikers, gemalen en zuiveringen in kaart gebracht. Het was zo ernstig dat zelfs de veiligheid van het personeel in het geding was. In een project “Huis op orde” is aan een inhaalslag begonnen. Er zijn forse stappen gezet. De organisatie van het waterschap verdient hiervoor een compliment.

De werkomstandigheden voor het personeel zijn op orde. Datzelfde geldt voor de veiligheid van de dijken. Het groenbeheer is sterk verbeterd, daar is nog wel veel winst voor biodiversiteit te halen. Grootste knelpunt is de kwaliteit van het watersysteem: dat is er slecht aan toe. Het is erg gevoelig voor extreme buien en droogte, en dus niet klimaatbestendig. De waterkwaliteit is beneden peil. Dat is een ecologisch probleem; daarnaast dreigen er ook sancties voor Nederland vanuit Europa. Dit kan uiteindelijk ook financiële gevolgen geven voor onze inwoners. De zuivering van afvalwater vraagt de komende jaren grote investeringen. De beoogde fractieleden van Water Natuurlijk zijn bekend met de veranderende opgaven, en kijken naar wat op de lange termijn noodzakelijk en verstandig is.

Ander waterschap nodig!

Het kan niemand ontgaan zijn, er speelt veel momenteel: klimaatcrisis, energiecrisis, stikstofcrisis, biodiversiteitscrisis, watercrisis, landbouwtransitie en financiële problemen voor veel huishoudens. De maatschappelijke problemen zijn groot, complex en hangen met elkaar samen. Het waterschap heeft direct met al deze problemen te maken. Water Natuurlijk pleit voor beleid dat recht doet aan de complexiteit: niet van probleem naar probleem springen, maar intelligente, samenhangende en toekomst bestendige oplossingen zoeken.

Nieuw nationaal beleid bepaalt dat water en bodem sturend worden voor het gebruik van de ruimte in ons land. Dat betekent een prominentere rol voor het waterschap. De positie ten opzichte van de ruimtelijke ordening en de gemeenten verandert. Dat geldt ook voor de huidige taken. Water Natuurlijk neemt haar verantwoordelijkheid hierin en pleit voor een goede aansluiting op deze landelijke richtlijnen waar deze natuur en milieu ten goede komen.

Kreek

Programma Water Natuurlijk

Deskundigen uit het hele land hebben gewerkt aan een programma voor het waterschap van de toekomst. Tal van maatschappelijke organisaties hebben inbreng geleverd en uiteindelijk hebben de leden het programma vastgesteld. De maatschappelijke problemen het hoofd bieden, werken aan veiligheid met de natuur en een eerlijker verdeling van de lasten staan centraal.

Schoon, gezond en voldoende water krijgen prioriteit. Het watersysteem moet op orde. Het moet de veerkracht krijgen om extreme buien op te vangen en periodes van droogte te overbruggen. We doen er alles aan om aan de normen voor de waterkwaliteit te gaan voldoen. Dat is van belang voor vissen en ander waterleven, maar zeker ook voor mensen. Schoon en gezond water is de bron van alle leven. Ook voor de landbouw is schoon water een belangrijke productiefactor.

Als waterbeheerder en grootste groenbeheerder buiten de natuurgebieden is het waterschap een bepalende factor in onze leefomgeving. Herstel van biodiversiteit is noodzakelijk en daar nemen we verantwoordelijkheid voor. Dat doen we niet alleen. We werken samen met andere overheden en maatschappelijke organisaties. Water Natuurlijk geeft de natuur een stem, maar is er ook voor mensen.

Op veel plekken zijn het water en de groene gebieden van het waterschap geschikt om te recreëren. Zoveel als mogelijk dichtbij huis genieten, is dan ook ons uitgangspunt.
De afgelopen jaren is de verdeling van de lasten scheefgegroeid. Bewoners zijn meer gaan betalen en (landbouw)bedrijven steeds minder. Dat moeten we rechtzetten. Water Natuurlijk gaat daarvoor en staat op de bres voor het behoud van de kwijtscheldingsregeling voor de minder bedeelden.

Sterk team

In de Hollandse Delta heeft Water Natuurlijk extra geïnvesteerd in een sterk team. In een nieuw ontwikkelde cursus van een jaar zijn de kandidaten intern opgeleid. In onze groep zit veel deskundigheid, uit allerlei verschillende hoeken. Wat ons bindt is dat we een groen en sociaal hart hebben.

Met lijstaanvoerders Anne Mollema, Konnie Wilkens, Wiesje Korf en Servaas van der Horst en vele anderen staan we klaar om te gaan werken aan het waterschap van de toekomst. Maar eerst is het woord aan de kiezer om op 15 maart 2023 een sterk bestuur aan het roer van het waterschap Hollandse Delta te zetten.

Joost Kievit MSc

Vriend worden!

Download hier het volledige verkiezingsprogramma 2023

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring