Navigatie overslaan

Waterkwaliteit onvoldoende

Het waterschap Hollandse Delta presteert slecht als het gaat om de waterkwaliteit. Het water voldoet niet aan de chemische en ecologische normen. De kwaliteit gaat zelfs achteruit. Geplande maatregelen worden niet uitgevoerd. Water Natuurlijk dringt aan op extra inzet.

Watersystemen

Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van de meeste wateren binnen de waterkerende dijken. Het gaat om een grote variatie aan wateren zoals sloten, vaarten, kreken, kanalen, oude rivierarmen, meren etc. In totaal ruim 7.000 km aan watergangen waarvoor kwaliteitseisen gelden.

Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat over alle wateren. De kwaliteit mag nergens achteruitgaan schrijft de richtlijn voor. De maatregelen voor verbetering zijn gericht op de grote wateren, KRW-waterlichamen. In de Hollandse Delta liggen 41 van deze waterlichamen. Er zijn normen voor de chemische kwaliteit van het water. Dan gaat het om de concentratie van bijv. stikstof of fosfaat. Ook de ecologische gezondheid is een belangrijk onderdeel. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van bepaalde plantensoorten en waterdieren.

Waterwerken 2017-2018

Recent heeft het waterschap de rapportage Waterwerken over o.a. de waterkwaliteit uitgebracht. Het resultaat is bedroevend. Geen enkel KRW-waterlichaam voldoet nog aan de normen. In 17 wateren is de kwaliteit zelfs achteruit gegaan. Van de overige voldoet meer dan de helft niet eens aan de vereiste basiskwaliteit. In 2015 dienden de grotere wateren aan die doelen te voldoen. Dat is bij lange na niet gerealiseerd. Er is uitstel tot 2021 en in het uiterste geval tot 2027. Met deze voortgang gaan we ook dat niet halen.

KRW-maatregelen

Om aan de Europese normen te gaan voldoen heeft het waterschap in het verleden maatregelen bedacht. Het gaat dan bijvoorbeeld om natuurvriendelijke oevers, paaiplaatsen voor vissen, aanpassing van het peilbeheer, verbinding van polders etc. De voortgang van de uitvoering van deze maatregelen stagneert al jaren. Een realisatiegraad van minder dan 50% van de geplande projecten was normaal. Een dieptepunt was 2018. Toen zouden 32 KRW-maatregelen worden uitgevoerd. Uit de recente rapportage bleek dat er slechts één was gerealiseerd. Voor Water Natuurlijk is dat absoluut niet acceptabel.

Gele Plomp
Gele Plomp
Prioriteit

De meeste partijen in het waterschapsbestuur besteden niet veel aandacht aan het volledig falen van Hollandse Delta bij de zorg voor schoon water. Zij vinden het vooral belangrijk dat er geen financiële tekorten zijn. Voor Water Natuurlijk ligt dat anders. Schoon water is cruciaal voor de ontwikkeling van een gezond watersysteem, een gevarieerde waternatuur en een goede visstand.

Onze fractievoorzitter Anne Mollema heeft daarom in de laatste Verenigde Vergadering met klem aangedrongen op een hogere prioriteit. De opgelopen achterstand moeten in beeld worden gebracht en er moet een inhaalslag komen. De verantwoordelijk heemraad beloofde met voorstellen te komen.

Joost Kievit MSc

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring