Navigatie overslaan

Onrust over bomenkap

Water Natuurlijk trekt aan de bel om een op handen zijnde bomenkap bij Numansdorp.

Na een melding bleek dat het waterschap Hollandse Delta vergunningen had verleend om bomen te kappen langs de waterkerende dijk. Die vergunningen gingen alleen over de veiligheid van de dijk. Andere aspecten zijn uiteraard ook van belang, maar die vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het waterschap. Water Natuurlijk vraagt om de belangen van natuur en landschap te respecteren.

Vergunningen

Het waterschap verleende 7 vergunningen aan landgoedeigenaren in Numansdorp. Achter de landgoederen aan de Ambachtsheerenlaan staat een bomenrij langs de primaire waterkering. Kennelijk horen deze bomen bij de landgoederen. In totaal gaat het om 89 bomen. De vergunningen zijn gebaseerd op de zogenoemde Keur. Dat is de verordening van het waterschap die de onder andere de veiligheid van dijken waarborgt.

In de vergunningsvoorwaarden lees je dan ook verplichtingen om de dijk niet te beschadigen, wortels te verwijderen, klei toe te passen van een vastgestelde kwaliteit enzovoorts. In de beoordeling beperkt het waterschap zich tot de veiligheid van de dijk. Dat is haar bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Zaken als biodiversiteit, landschap, gevolgen voor het klimaat blijven buiten beschouwing. Daar gaan anderen over. De vergunningen liggen vanaf 11 april ter inzage en belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken bezwaar maken.

Bomenrij koesteren

'Oud en breukgevaarlijk' valt te lezen in de stukken van het waterschap. Dat zou de reden voor de kap zijn. Er staan inderdaad oude populieren in de rij. Deze zeventigers kunnen, zeker met wat onderhoud nog wel enkele decennia mee, is de inschatting. Oude bomen zijn voor biodiversiteit belangrijk en er zit een massa CO2 in opgeslagen. Er staan ook jonge bomen in de rij van verschillende soorten. Het is niet bekend of ook die worden gekapt, en of de rij weer wordt aangevuld.

Gevaar voor mensen is er niet of nauwelijks. De bomen staan onderaan de dijk. Weliswaar loopt er bovenop de dijk een pad, maar de kans dat daar een afbrekende tak terecht komt is zeer klein. Bovendien is de heersende windrichting van het pad af. Water Natuurlijk adviseerde de gemeente Hoeksche Waard in mei 2020 (zie Downloads) om rijen bomen bescherming te bieden. Zij hebben een belangrijke functie in het landschap, onder andere als leefgebied voor insecten, vogels en vleermuizen. Instandhouding van een bomenrij moet het uitgangspunt zijn en dat vraagt een meerjarenplanning voor de vervanging van bomen.

Bomenrij Ambachtsheerenlaan

Acties

Water Natuurlijk heeft verschillende organisaties gevraagd actie te ondernemen. GroenLinks onderneemt actie in de richting de gemeente Hoeksche Waard. Met andere partijen worden schriftelijke vragen gesteld. Hoekschewaards Landschap doet onderzoek naar broedvogels en een mogelijk leefgebied voor vleermuizen. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is geïnformeerd. Zij zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Wet Natuurbescherming. Het is niet denkbeeldig dat er beschermde soorten huizen in de bomenrij.

We hopen dat het leidt tot het behoud van een mooie bomenrij met toekomst.

Joost Kievit

Vriend worden!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring