Navigatie overslaan

Bermen maaien en verkeersveiligheid

Water Natuurlijk Hollandse Delta startte medio mei een meldpunt Maai-misstanden. Velen reageerden. Verkeersveiligheid was onderdeel van de reacties. Van onzin, “heeft niks met veiligheid te maken” tot “uitzicht op ander verkeer is wel belangrijk”. De meesten weten niet wie de wegbeheerder is. Klachten gingen zowel over het waterschap als over de gemeenten. Zichthoeken en veiligheidsstroken, hoe zit het daarmee?

Verkeersveiligheid

Bij verkeersongevallen gaat het om schade, gewonden of nog erger. Dat is emotie. Aan de andere kant is het ook een rationele kwestie. Wat is het effect van een al dan niet gemaaide berm op de verkeersveiligheid ofwel op het aantal ongevallen? Dan gaat het simpelweg om aantallen.

In de eerste helft van mei begon het waterschap ook dit jaar weer met het veiligheidsmaaien. Een onderbouwing van het effect op de verkeersveiligheid ontbreekt tot nu toe. Schriftelijke vragen uit het verleden brachten geen duidelijkheid. Water Natuurlijk vindt dat het waterschap nut en noodzaak helder moet aantonen. Dat gebeurt niet.

Er wordt al decennia onderzoek gedaan naar verkeersveiligheid en diverse instanties publiceren met regelmaat over de oorzaken van verkeersongevallen. De plantengroei in bermen kom je in deze publicaties als oorzaak niet tegen. Een eventueel effect van veiligheidsmaaien zal dus marginaal zijn.

Veiligheidsstroken

Het waterschap Hollandse Delta start begin mei met het maaien van veiligheidsstroken op meer dan 3.000 kilometer wegberm. Naast de rijbaan wordt een strook van anderhalve meter gemaaid. De weggebruiker moet kunnen zien dat de berm vrij is van obstakels zodat hij of zij zonder gevaar kan uitwijken de berm in, aldus het waterschap.

Zo krijgt ieder polderweggetje een veiligheidsstrook. Ook erfontsluitingswegen, fietspaden en zelfs doodlopende wegen. Onzin, onnodig vinden velen die het meldpunt benaderen. “Verspilling van belastinggeld” en “heeft niks met veiligheid te maken” behoren tot de uitingen.

Uitwijken in de veiligheidsstrook is soms ook ronduit gevaarlijk en sterk af te raden. De berm is bijvoorbeeld zo smal dat je gelijk in de sloot terecht komt of er staat een rij bomen of een schapenraster. Daar kun je beter vandaan blijven.

Waarom zou je als wegbeheerder het rijden in de berm willen faciliteren? Weggebruikers horen op de rijbaan. Bij een noodgeval kunnen ze de berm in en dan is plantengroei geen belemmering. Natuurlijk moet je botsingen met obstakels proberen te vermijden. Hou dan de obstakels zichtbaar. Dag en nacht, een reflector er op en plaatselijk maaien als deze door de plantengroei aan het zicht wordt onttrokken. Het houdt een sterke vermindering van het maaien in. Beter voor biodiversiteit en portemonnee.

Zichthoeken

Uitzicht op kruisend verkeer is voor de meeste mensen wel belangrijk. Het lijkt nodig om als wegbeheerder de zichthoeken vrij te houden. Toch is er ook discussie. Uitzicht is nodig, maar een beperkt zicht remt de snelheid en vermindert dus het risico op ernstige ongevallen.

Dit seizoen was, ook door het koude voorjaar, de begroeiing nog erg laag toen er al werd gemaaid. Maatwerk ligt voor de hand. Uitgaan van zo weinig mogelijk maaien; alleen de planten die tot ooghoogte van de weggebruiker komen. Is het lager dan wordt geen zicht belemmerd. Onder in een slootkant of een dijktalud maaien is overbodig.

Rotondes worden door het waterschap iedere 6 weken gemaaid. Veel vaker dan nodig. Eens per jaar maaien en afvoeren is voor het middendeel van een rotonde voldoende. Verder geldt gewoon: zichthoeken boven ooghoogte vrijhouden.

Vervolg

Water Natuurlijk gebruikt de input van het meldpunt Maai-misstanden voor een advies aan het waterschap Hollandse Delta over het maaibeleid. In dit advies komen naast verkeersveiligheid ook andere aspecten van het bermen maaien aan de orde. Melden kan nog steeds via Het Meldpunt

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Pers

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring