Navigatie overslaan

Grondwatervisie: kwantificeer doelen en laat de gebruiker betalen

In ons verkiezingsprogramma hebben we opgenomen om zo snel als mogelijk een grondwatervisie te laten opstellen. Het grondwater was tot dusver in Nederland van vele instanties en overheden, maar onder meer vanwege de verdroging van de zandgronden dient grondwater nu onder gebracht te worden bij de waterschappen. Maar dat betekent nogal wat!

In 2010 is in heel Nederland een groot deel van het grondwaterbeheer overgegaan van de provincie naar het waterschap. Water Natuurlijk heeft zich altijd hard gemaakt dat het waterschap die rol goed en zorgvuldig oppakt. Na enkele recente droge zomers pakt HDSR dat nu ook echt op. Bijvoorbeeld door betere vergunningverlening, toezicht en handhaving op grondwateronttrekkingen en de samenwerking rond de Blauwe Agenda op de Utrechtse Heuvelrug.

In het waterbeheerprogramma en in ons coalitieprogramma is al de ambitie opgenomen om met de grondwatervisie van de Unie van Waterschappen in de hand, als waterschap ook onze eigen grondwatervisie op te stellen. De startnotitie om te komen tot deze visie werd op 17 april aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

Maarten Verkerk gaf namens Water Natuurlijk de volgende punten mee aan het dagelijks bestuur:

  • Laat doelen voor de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 leidend zijn. Deze doelen voor zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van het grondwater zijn verankerd en gebiedsgericht uitgewerkt in het provinciale Bodem en water programma;
  • Stel een plafond in voor grondwateronttrekkingen. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap verder werkt aan een goede registratie van de onttrekkingen;
  • Stel doelen voor het aanvullen van het grondwater. Regenwater loopt nu nog op veel plekken de sloot of het riool in. Dat belast het oppervlaktewatersysteem en de rioolwaterzuivering onnodig en beperkt de aanvulling van het grondwater. Dat is zonde. Samen met gemeenten en landeigenaren zijn afspraken te maken om dat kostbare regenwater langer vast te houden;
  • Geef invulling aan het principe ‘de gebruiker betaalt’. Dat kan bijvoorbeeld door de provincie aan te sporen de grondwaterheffing zo in te zetten dat er een prijsprikkel van uit gaat. Bovendien kun je met de opbrengsten van zo’n heffing projecten financieren die verdroging of vervuiling tegengaan.

Het college zegde toe om, met de inbreng van het Algemeen Bestuur en ook de inbreng van andere waterpartners, in het eerste kwartaal van 2025 terug te komen bij het Algemeen Bestuur voor een daadwerkelijke grondwatervisie met beleidsmaatregelen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring