Navigatie overslaan

Kaders voor nieuwbouwplannen op basis van water en bodem sturend zijn startpunt gesprek met waterschappen

Water en bodem sturend bij nieuwplannen: plekken om te bouwen, ook gelet op waterveiligheid, wateroverlast, bodemdaling en drinkwaterbeschikbaarheid, zodat huizen, werklocaties en industrieterreinen ook op langere termijn geen problemen ervaren. Minister Harbers heeft hierover nu een kaart gestuurd naar de Tweede Kamer wat dit concreet betekent.

Als vervolg op de kabinetsbrief over 'water en bodem sturend' heeft minister Harbers van I&W nu diverse kaders en afwegingskaders naar de Tweede Kamer gestuurd die aangeeft waar en onder welke voorwaarden er nieuwbouw zou kunnen komen vanuit het uitgangspunt van 'water en bodem sturend'. Harbers: “Steeds vaker zien we dat we tegen de grenzen van ons water en onze bodem aan lopen”, aldus Harbers. “Drinkwaterbedrijven luiden de noodklok omdat genoeg drinkwater in 2030 niet vanzelfsprekend is. En bodemdaling leidt tot schade aan wegen of woningen en tot extra beheerkosten bij gemeenten. Klimaatverandering verergert deze problemen. Het kabinet heeft daarom besloten om bij de inrichting van ons land meer rekening te houden met water en bodem. Het nieuwe kaartmateriaal helpt daarbij. Hierdoor kunnen overheden de risico’s van elk gebied in Nederland zien en meenemen bij de locatiekeuze en uitwerking van hun bouwplannen.

In algemene zin geldt dat hoe risicovoller de locatie, hoe meer kennis en middelen nodig zijn om klimaatbestendig te bouwen waarbij nadrukkelijk ook rekening gehouden dient te worden met de toekomstige kosten van het waterbeheer in het te ontwikkelen gebied.

Als Water Natuurlijk HDSR zijn we blij met deze kaders. Tegelijkertijd is het start van een proces waarbij overheden, ontwikkelaars en woningcorporaties zo vroeg mogelijk in het proces in gesprek moeten gaan over wat er nodig is voor toekomstbestendige oplossingen. Daarnaast kunnen er regionaal aanvullende randvoorwaarden gelden voor de geschiktheid van een bouwlocatie zoals biobased bouwen waar Water Natuurlijk ook een groot voorstander van is.

De rode zones op de kaart geven aan waar het in principe niet de bedoeling is om te bouwen. Een deel van die rode zones is echter nog niet geborgd. Wel is per 1 april de nieuwe Beleidslijn Grote Rivieren ingegaan, waarmee bouwen in de uiterwaarden verder is aangescherpt. Dit was in algemene zin al verboden, maar er waren uitzonderingen mogelijk. Die uitzonderingen zijn nu ingeperkt.

Door de vereniging van (drink)waterbedrijven, Vewin, en de Unie van Waterschappen heeft aanvullend de nota Water in Actie opgesteld. Daarin pleiten ze voor de volgende punten:

  • Schoon (drink)water nu en in de toekomst.
  • Water en bodem sturend bij ruimtelijke keuzes.
  • Herstel van de waterbalans met een robuust watersysteem dat zowel periodes van te veel als te weinig water kan opvangen.
  • Voldoende drinkwaterbronnen en gegarandeerde leveringszekerheid.
  • De hand reiken om door middel van water maatregelen ook snel natuurherstel te realiseren en de verbindende rol van water bij andere maatschappelijke uitdagingen benutten.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring