Navigatie overslaan

Coalitieakkoord 2023-2027 "Waterverbinding: in vertrouwen kan veel"

In het nieuwe coalitieprogramma "Waterverbinding: in vertrouwen kan veel" zetten we de door het Algemeen Bestuur vastgestelde beleidsplannen (zoals het Waterbeheerprogramma, de Zuiveringsvisie en de Visie Duurzaamheid) om in concrete daden. Daarbij scherpen we onderdelen aan, zoals (maar niet uitsluitend!) bij de droogteproblematiek op met name op de Utrechtse Heuvelrug en de waterkwaliteit van het stedelijk water.

Uitgangspunt was wat het Waterbeheerprogramma. In het coalitieakkoord scherpen we de ambitie voor het stedelijk water, zoals in de Nieuwe Gracht in Utrecht, aan.

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur werd het akkoord "Waterverbinding: in vertrouwen kan veel" aangenomen. Kijk hier voor de opgemaakte en mooie webversie van het akkoord. Ondanks het feit dat de andere partijen zich op onderdelen zeer zeker herkenden in het akkoord, stemden ze niet in met akkoord omdat ze niet hadden kunnen meepraten vanaf het begin hierover. Tegelijkertijd staat dat een goede samenwerking in de komende bestuursperiode tussen alle fracties in het Algemeen Bestuur zeer zeker niet in de weg, verzekerde iedereen. Een prima amendement over participatie van de Christen Unie werd op 1 stem na, door het Algemeen Bestuur aangenomen. De besluittekst van dit amendement wordt dus onderdeel van het definitieve coalitieakkoord.

De formerende fracties realiseerden zich dat toegezegd is om partijen op onderdelen te betrekken. Namens de coalitiepartijen sprak Gerda Oskam hierover: "Daar zijn we helaas niet helemaal aan toegekomen. Met 5 fracties op 1 lijn komen en daarbij inhoudelijke input van de organisatie verwerken, bleek toch zoveel meer overlegtijd te vragen dat we in de praktijk geen ruimte meer hadden om op onderdelen nog met u, met de andere fracties, te schakelen. Gelukkig heeft u de 80% versie aangegrepen voor het stellen van vele vragen en uw eigen inbreng, dank daarvoor. Wij hebben getracht die zo goed mogelijk te beantwoorden. Daarnaast heeft de informele sessie op 24 mei geleid tot een werkgroep bestuurlijke vernieuwing onder voorzitterschap van de AWP. Ook zien we dat een brede betrokkenheid van het AB vorm krijgt door dat veel fracties een actieve rol krijgen in het voorzitterschap of lidmaatschap van commissies. In de komende bestuursperiode willen we in een open en constructieve samenwerking met de samenleving, andere organisaties en overheden, samen met alle fracties in het Algemeen Bestuur, de opgaven waar ons waterschap voor staat, realiseren. Het nieuwe college zal dit met onze voortreffelijke ambtelijke organisatie, uitwerken."

De inleiding van het akkoord zegt eigenlijk al veel over hoe de nieuwe hoogheemraden, het nieuwe bestuur en het Algemeen Bestuur met elkaar de uitdagingen van onze tijd, tegemoet wil treden.

Wij zijn trots op ons waterschap! Elke dag werken onze medewerkers aan schoon, voldoende en veilig water, maatschappelijke opgaven en mooie natuur. Ons bestuur is ambitieus met realiteitszin en bevordert actief de samenwerking met inwoners, (agrarisch) ondernemers, natuurbeheerders en organisaties. We zijn voortdurend in gesprek met medeoverheden om gezamenlijke doelen te bespreken en te bekijken waar die aan elkaar te knopen zijn. Daarbij zorgen we ervoor dat duidelijk is hoe besluiten van het algemeen en dagelijks bestuur tot stand zijn gekomen. We zijn open, sociaal en transparant.

Veilig water, schoon en voldoende water en veilige dijken betekent dat wij oog hebben voor alles wat leeft in en rond het water. Daarom zoeken we steeds naar oplossingen met respect voor mensen, dieren en alles wat groeit en bloeit. Biodiversiteit, circulariteit, recreatie en dierenwelzijn vinden wij van groot belang en krijgen een vaste plek in onze afwegingen. Wij zien belangrijke samenwerkingspartners in de agrariërs in ons gebied. Zij staan voor grote uitdagingen, die voor een deel overeenkomen met de uitdagingen die het waterschap heeft.
Daarover zijn we graag in gesprek, want met elkaar kunnen we veel bereiken. Bovendien zijn agrariërs onze ogen en oren in ons gebied en zien zij vaak sneller dan wij waar we in actie moeten komen. Ook in de samenwerking met inwoners zien wij kansen. Deze kansen willen wij benutten. Want als je dingen samen oppakt wordt 1+1 vaak 3.

Het waterschap krijgt een steeds dringendere rol in de grote opgaven op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Samen met inwoners en medeoverheden zoeken wij naar de plekken waar wij die rol nadrukkelijker kunnen oppakken en waar juist anderen meer aan zet zijn. Daarbij werken we stroomopwaarts. Waterbewustzijn zien wij als basisvoorwaarde bij het kunnen voldoen aan de maatschappelijke opgaven. Waar mogelijk zullen wij ons werk verknopen met het stimuleren van het waterbewustzijn van mensen en bedrijven.

Helaas is de vergadering zelf en de discussie over het akkoord (en de installatie) door een lekkage en daardoor technisch malheur niet meer terug te zien op de website van HDSR. Lees hier het gehele akkoord.

Lees meer

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring