Navigatie overslaan

Nieuwe geschiktheidskaart tegen toekomstige funderingsschade

Uit de antwoorden van onze schriftelijke vragen over waterbeheer en funderingsproblematiek blijkt dat het waterschap geen inzicht heeft waar er funderingsschade is, maar wel meldingen krijgt van funderingschade. Er is opdracht gegeven om een geschiktheidskaart op te stellen waar er wel en niet zou kunnen worden gebouwd met oog op eventuele toekomstige funderingsproblematiek.

Door ABNAMRO en vastgoedbedrijf Brainbay is een onderzoek gedaan naar de funderingsproblematiek in Nederland, dat gepubliceerd is in het blad ESB. Uit het onderzoek bleek dat in totaal 1 miljoen huizen in Nederland te maken had met funderingsschade. Ook bleek dat er in het gebied van ons waterschap er huizen waren met funderingsproblemen. Het was reden voor Water Natuurlijk om hierover schriftelijke vragen te stellen.

Funderingsproblematiek is veelal het gevolg van grondwaterveranderingen. Wie gaat over welk grondwater gaat is een complex verhaal dat geïllustreerd wordt in de onderstaande illustratie. Wie waarover bevoegd gezag is, was aanleiding voor de Unie van Waterschappen om een nieuwe grondwatervisie vast te stellen die door alle 21 waterschappen, dus ook HDSR, is onderschreven. Hierover vond een zogenaamde 'Waterpoort' plaats, een gesprek tussen de Unie en leden van het parlement in het perscentrum Nieuwspoort. Wellicht leidt dit tot meer duidelijkheid voor onder meer de woningbezitter.

Voor de ruimtelijke ordening is het echter van belang dat er lering wordt getrokken uit de geconstateerde funderingsproblematiek door wijziging in het grondwaterpeil. Zeker nu er de komende jaren vele huizen zouden moeten worden bijgebouwd in polders die niet voor niets in voorgaande eeuwen en decennia niet bebouwd zijn. Daarom heeft HDSR als trekker en opdrachtgever, samen met de Utrechtse waterpartners (vier waterschappen, drie drinkwaterbedrijven, Rijkwaterstaat Midden NL en de Provincie Utrecht team water en bodem) , een geschiktheidskaart opgesteld. Een geschiktheidskaart voor mogelijk toekomstige woon- en werklocaties. U vindt de geschiktheidskaart hieronder.

Het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden schrijft: "De provinciebrede ‘Geschiktheidskaart Woon- en Werklocaties’ geeft inzicht in de mate van geschiktheid om op bepaalde locaties te kunnen bouwen. Daarnaast bevat de kaart ook een handelingsperspectief per gebiedstype en mate van geschiktheid. Hierin worden ook aanbevelingen gedaan over de manier waarop al dan niet op een klimaatadaptieve wijze gebouwd kan worden."

Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft voor gemeenten een participatieladder opgesteld hoe ze huiseigenaren zouden moeten informeren en faciliteren bij funderingsschade. Het KCAF lobbyt voor een urgent funderingsherstel. Het Platform Slappe Bodem heeft ook veel informatie over deze problematiek. Tijdens het gesprek met de Tweede Kamer gaf de Unie van Waterschappen de positie van de waterschappen weer.

Verantwoordelijkheidsverdeling van huiseigenaren en overheden ten aanzien van grondwater
De Geschiktheidskaart voor woon- en werklocaties volgens de Utrechtse waterpartners.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring