Navigatie overslaan

Waterdoelen vragen nu echt aanpak

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) concludeert dat met het huidige Nederlandse beleid de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water niet meer worden gehaald. Het beleid is veel te vrijblijvend, en dat wordt met de nieuwe Omgevingswet alleen maar erger doordat dan voor een aantal activiteiten die de waterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden niet langer een vergunning nodig is. Dat staat in het rapport Goed Water Goed Geregeld over de Kaderrichtlijn Water.

De Raad adviseert om alle wateronttrekkingen vergunningplichtig of meldingplichtig te maken. Waar watertekorten zijn of dreigen, zou voor álle onttrekkingen een vergunning nodig moeten zijn. Het mest- en bestrijdingsmiddelenbeleid zou moeten aansluiten op de waterkwaliteitsdoelen. En het kabinet zou de fosfaat- en dierrechten moeten verminderen. De Raad bepleit ook om waterschappen te verplichten om bij de rioolwaterzuivering een extra (vierde) zuiveringstrap toe te passen, als ze lozen op oppervlaktewater waarin te veel nutriënten zoals fosfaat en nitraat zitten.

Water Natuurlijk is altijd al voorstander geweest van een aanpak bij de bron. De tijd van ontkennen en vertragen ligt nu echt achter ons. Verbetering van onze water- en natuurkwaliteit is nu echt snel nodig. Bovendien zien we dat nog verder uitstel van de verbetering van de waterkwaliteit groot risico oplevert voor de economie. Zolang Nederland niet voldoet aan de Europese verplichtingen, kan de rechter activiteiten stilleggen, zoals al in het stikstofdossier is gebeurd. Ook kan de Europese Commissie Nederland hoge dwangsommen opleggen. De boetes kennen geen maximumbedrag.

De Tweede Kamer heeft vragen gesteld over het rapport aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De Kamer vraagt de minister of hij zich herkent in de knelpunten en conclusies die in het rapport naar voren komen. En wat de grootste uitdagingen zijn in het huidige KRW-beleid om te kunnen voldoen aan de KRW-doelen van 2027. Ook zijn de leden benieuwd naar verkenning van mogelijke uitzonderingen op de KRW-doelen en vragen ze hoe de minister een tweede stikstofcrisis gaat voorkomen. Tot slot wordt de minister gevraagd hoe hij het urgentiebesef om de KRW-doelen te halen gaat vergroten en hoe hij erop gaat toezien dat alle partijen hun rol pakken.

Lees hier het Rli-advies Goed Water Goed Geregeld

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring