Navigatie overslaan

Funderingsschade door landbouwontwatering

Door onder andere dalende grondwaterstanden hebben steeds meer huiseigenaren schade door verzakkingen. Het aanpakken van de funderingen van huizen om verzakking tegen te gaan is erg duur.

Er zijn verschillende oorzaken voor funderingsschade. Zo kan het grondwater te laag zijn door te veel onttrekkingen, door te weinig regenval of door te weinig aanvoer van water via de rivieren. Ook het kunstmatig laag houden van het peil van het oppervlaktewater kan een oorzaak zijn van funderingsschade. Dat is in de meeste veenweidegebieden, zoals in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden het geval. In veenweidegebieden kunnen houten funderingspalen gaan rotten, en in het rivierengebied kunnen huizen gaan verzakken die ‘op staal’ zijn gefundeerd (= zonder palen).

Een landelijke gezamenlijke aanpak is belangrijk omdat het praktische onmogelijk is om per specifiek geval te bekijken waar de mogelijke oorzaak ligt. Het Nationaal Programma Aanpak Funderingsproblematiek voorziet hierin. Er is ook een landelijk loket waar woningeigenaren met funderingsschade zich kunnen melden en waar ze passende hulp krijgen: het landelijk kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek.

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het peilbeheer. Dat is nu vrijwel geheel afgestemd op een (vaak te diepe) ontwatering voor de landbouw. Als houten funderingspalen niet meer onder water staan, gaan ze rotten. De funderingsschade is in Nederland voor rekening van de huiseigenaar…

De Unie van Waterschappen vindt het belangrijk dat in eerste plaats de oorzaak van de schade wordt aangepakt. Voor nieuwe woningen vindt de Unie het belangrijk dat het water en -bodemsysteem leidend wordt bij het bepalen waar je gaat bouwen: bouwen op een slappe bodem wordt afgeraden. Maar over het beter beschermen van bestaande bebouwing door een minder diepe ontwatering laat de Unie zich helaas nog niet uit.

Water Natuurlijk is van mening dat te diepe ontwatering van veenweiden zo snel mogelijk moet worden gestopt. Gelukkig zijn we daarin niet alleen. Het kabinet heeft in de Kamerbrief ‘Water en bodem sturend’ vastgelegd dat veenweidegebieden een grondwaterstand moeten hebben die niet dieper is dan 20 cm tot 40 cm onder maaiveld. Hiermee wordt bereikt dat bodemdaling wordt geminimaliseerd en uitstoot broeikasgassen wordt gereduceerd. De provincies moeten dat uitwerken in gebiedsprogramma’s vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied. We hopen dat waterschap Rivierenland voortvarend aan de slag gaat om de te diepe ontwatering van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden te stoppen. Het is hoog tijd om de afwenteling van schade op huiseigenaren te stoppen!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring