Navigatie overslaan

Water? Natuurlijk!

Water Natuurlijk werkt aan een Nederland met schoon en gezond water, waar inwoners veilig kunnen wonen. Met landschappen waarin de natuur floreert en mensen kunnen genieten van water. Met groene steden waar het prettig is om te wonen. Waar agrariërs en industrie een plek hebben en duurzaam kunnen werken. En waar voldoende (drink)water is voor iedereen.

Om dit te kunnen bereiken en behouden moet er veel gebeuren. We weten dat het klimaat steeds sneller verandert: meer clusterbuien, vaker hitte en droogte, de zeespiegel stijgt. De huidige manier van landbouw en industrie bedrijven brengt schade toe aan natuur en waterkwaliteit. Zoet water wordt schaars, de natuur verdroogt en de biodiversiteit neemt af. En de tijd om te veranderen is kort. Wij zijn ervan overtuigd dat nu te weinig doen zal leiden tot onherstelbare schade en hogere kosten in de toekomst.

Water Natuurlijk vindt dat waterschappen een cruciale rol hebben bij het aanpakken van deze maatschappelijke opgaven. Er moet veel meer gebeuren, alleen al om onherstelbare schade en hogere kosten in de toekomst te voorkomen, maar vooral om een betere en duurzame leefomgeving te creëren voor iedereen.

Wij werken hard om deze noodzakelijke veranderingen mogelijk te maken. Met heldere keuzes met een visie op de toekomst. Water Natuurlijk kiest vooral voor meer natuurlijke oplossingen in plaats van puur technische kortetermijnoplossingen. We willen water vasthouden in plaats van wegpompen, kiezen voor duurzaamheid in plaats van voor vervuiling. En zien biodiversiteitsherstel als integraal onderdeel van het waterschapswerk, niet als iets wat er ook nog bij moet. We willen vooraf een stevige stem hebben in de plannen voor gebiedsontwikkeling in plaats van een toetsing achteraf. En we werken samen aan de oplossing in plaats van ieder voor zich. Zo dragen we bij aan het bereiken van de mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en bereiken we een positieve balans tussen People, Planet en Prosperity.

In dit programma lees je welke keuzes Water Natuurlijk maakt. Want er valt wat te kiezen.

De vereniging Water Natuurlijk

Water Natuurlijk is in 2008 opgericht op initiatief van verschillende natuur- en milieuorganisaties en recreatieve organisaties. Wij staan voor duurzaam waterbeheer en vinden het belangrijk dat waterschappen bijdragen aan publieke belangen en maatschappelijke opgaven voor alle bewoners van Nederland.

Water Natuurlijk is een vereniging waar iedereen lid van kan worden. Want democratische controle en zeggenschap over de vertegenwoordiging van Water Natuurlijk in de waterschappen zijn belangrijk. En hoe meer leden, hoe meer beschikbare kennis, hoe beter en duurzamer de belangenafweging en hoe meer financiële armslag.

Water Natuurlijk is landelijk gezien de grootste waterschapspartij. In alle waterschappen is Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur verkozen. In de periode 2019-2023 is in zestien van de eenentwintig waterschappen Water Natuurlijk in het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd.

Kortom, onze ambitie is duurzaam waterbeheer voor iedereen. Doe jij mee?

Onze uitgangspunten

Water Natuurlijk heeft uitgangspunten die voor ons, in alle waterschappen, de basis van ons handelen zijn.
Dat maakt ons ook herkenbaar, dit is waar wij voor staan.

Schoon, gezond en levend water: de kern van goed waterbeheer

Voldoende schoon water is cruciaal voor onze leefomgeving, gezondheid en de biodiversiteit. We stellen
eisen aan waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. We creëren ruimte voor water en natuur.

Dichtbij de inwoners

We werken aan vergroting van het waterbewustzijn door water toegankelijk en beleefbaar te maken. In gesprek met inwoners, organisaties en bedrijven bedenken wij gezamenlijk oplossingen voor het waterbeheer.

Lokale initiatieven die bijdragen aan:

  • water vasthouden of bergen,
  • verbeteren van de waterkwaliteit en
  • vergroten van biodiversiteit

stimuleren en belonen we.

Geniet van water!

Iedereen moet volop kunnen genieten van ons water, onze oevers en onze dijken. Want water is leuk, om langs te wandelen, in te zwemmen en in te spelen.

Oog voor de natuur en de bodem

De natuur is de basis voor een goed functionerend en gezond watersysteem. We zetten in al ons handelen in op het broodnodige herstel van de biodiversiteit. Wij kiezen voor natuurlijke oplossingen, waar nodig ondersteund door technische maatregelen. Bij watertekort laten we de natuur niet verdrogen. We werken aan schone, natuurlijke watersystemen. Een gezonde bodem die water kan opnemen en vasthouden is daarbij een belangrijke basis.

Samenwerken aan brede maatschappelijke opgaven, ook internationaal

Al onze projecten dragen bij aan klimaatadaptatie en -mitigatie, verhoging van de biodiversiteit en vergroting van de beleving. Daarnaast kijken we hoe we win-winsituaties kunnen creëren bij energie- en landbouwtransitie, wonen en werken. In ons handelen staan de duurzame ontwikkelingsdoelen voor de toekomst, de Sustainable Development Goals (SDG’s) centraal.
Wij kunnen onze ambities en doelen beter bereiken door samenwerking met de landelijke en regionale natuur- en milieuorganisaties en met politieke partijen die min of meer dezelfde doelen nastreven. Of ze nu wel of niet in de waterschapsbesturen zijn vertegenwoordigd.

De wereld beter achterlaten

Als een goede voorouder voor toekomstige generaties handelen we circulair en duurzaam. We zetten in op zowel technische als sociale innovatie (zoals burgerparticipatie) om de uitdagingen van deze en de toekomende tijd het hoofd te bieden.

Elke druppel benutten

Infiltratie en vasthouden van grond- en regenwater in hoog Nederland en het vasthouden en bergen van water in laag Nederland, daar zorgen we voor. Daarom stimuleren en faciliteren we hergebruik van water en zuiveren afvalwater bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties tot 'herbruikbare bron’.

Een brede blik

We redeneren vanuit het hele watersysteem inclusief de routes (stoffen, waterbalansen) en ketens (gebruik, maar ook beheer) die daarin te onderscheiden zijn. Problemen wentelen we niet af, niet naar aangrenzende gebieden en niet naar de toekomst.

De vervuiler/gebruiker betaalt

Vervuilen hoort niet. Als je dat toch doet vinden wij het logisch dat je je betaalt voor het schoonmaken. En voor wat je gebruikt moet je ook betalen. Als zowel gebruiker als vervuiler betalen zal het ook lonen om voldoende schoon en gezond water vast te houden. Bij het bepalen van de waterschapsheffingen hebben we oog voor financieel kwetsbare groepen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring