Navigatie overslaan

Water is genieten!

Wij vinden dat al het water schoon genoeg moet zijn om in te spelen en te zwemmen. Want de aanwezigheid van water en groen in de buurt is essentieel voor ons welbevinden. Ook in de steden is daarom veel meer groen en blauw nodig. Niet alleen met het oog op een houdbare toekomst, maar ook omdat het kunnen genieten van water belangrijk is voor het bewust omgaan met water.

Recreatie op en langs het water versterken

Water Natuurlijk wil water en groen dicht bij de inwoners brengen. Water verbindt mensen met elkaar en met hun omgeving. Water trekt mensen aan, om te zwemmen, te wandelen, te varen, te vissen, te fietsen of anderszins te recreëren. Het is belangrijk om op meer plaatsen dijken, maaipaden en recreatiewater goed te ontsluiten. Water Natuurlijk staat een groenbeleid voor waardoor recreanten, ook door het realiseren van voorzieningen als bijvoorbeeld picknickplaatsen voor fietsers en wandelaars, kunnen genieten van de omgeving zonder dat deze recreatie ten koste gaat van waterveiligheid en natuurwaarden. De mogelijkheden voor duurzame natuurbeleving met kano’s, roeiboten en fluisterboten versterken we via een aantrekkelijk, goed gezoneerd netwerk van vaarwater met bijbehorende voorzieningen. Wij vinden het plaatsen van passende voorzieningen, zoals steigers, informatieborden, routemarkeringen, visplekken en lozingspunten voor vuil water van jachten vanzelfsprekend. Het waterschap spant zich dus actief in om dit goed te regelen en de vaarwegen op orde te houden.

Breng water en natuur terug in de stad

Water en natuurelementen verdienen een meer zichtbare plek in de bebouwde omgeving. Want water en een goed ontwikkelde groenstructuur zorgen in perioden van warmte immers voor de nodige verkoeling (tegengaan hittestress!) en bij hevige neerslag kan meer water worden opgevangen, zodat wateroverlast wordt beperkt. Meer water en natuurrijk groen dragen ook bij aan de kwaliteit van leven in de directe woonomgeving van mensen. Visie en concrete actie zijn nodig voor het vergroenen van de bebouwde
omgeving en het realiseren van meer water in de stad.
Wij zien kansen zoals herstel van gedempte stedelijke kanalen en grachten, het stimuleren van het vergroenen van de buitenruimte, zowel op bedrijfsterreinen als particuliere tuinen en het afkoppelen van (hemel)water. Iedereen (inwoners, ondernemers, gemeenten) is aan zet om bijvoorbeeld tegels te verwijderen en water te infiltreren!

Groen/blauwe dooradering in gehele land

Water Natuurlijk wil dat de gronden van het waterschap bloeien! Hollandse Delta beheert veel gronden: dijken, watergangen, de terreinen van de zuiveringen en kantoren (en nu nog wegen en wegbermen). Water Natuurlijk wil dat het waterschap voor deze gebieden natuurplannen opstelt om de biodiversiteit daar verder te vergroten en bij te dragen aan een ecologisch waardevolle groen/blauwe dooradering van het landschap. Dit biedt extra leefgebied voor planten en dieren en zorgt voor verbindingsroutes. Bovendien zijn deze verbindingen recreatief aantrekkelijk, zoals b.v. de Blauwe Verbinding tussen Barendrecht en Rotterdam-Zuid. We zorgen ervoor dat problemen van wateroverlast en waterkwaliteit niet van stad naar platteland of andersom worden afgewenteld. Bij voorkeur werkt het waterschap hierbij samen met andere grondeigenaren.

Watererfgoed vertelt de geschiedenis van Nederland

Wij willen dat het verhaal van onze waterhistorie zichtbaar is en wordt verteld. De waterschappen, ook Hollandse Delta en haar voorgangers, bouwen al vele eeuwen aan het bewoonbaar en bewerkbaar maken van ons land. De vele historische waterstaatkundige werken en gebouwen, zoals dijken, gemalen, sluizen, stuwen en sluiswachterswoningen zijn daar het levende bewijs van. Water Natuurlijk vindt dat het waterschap zuinig moet zijn op het historisch erfgoed en het bijbehorende landschap, zowel materieel als immaterieel. Het verhaal dat deze gebouwen en objecten vertellen maakt deel uit van het besef van ons waterrijk verleden. Daar mogen we trots op zijn. Het in goede staat brengen en behouden van deze parels en de bijhorende educatie gaat ons aan het hart; daar moet financiële ruimte voor gemaakt worden. Wanneer aanpassing en nieuwbouw van gemalen, sluizen en dergelijke plaatsvindt, moet er ook oog zijn voor cultuurhistorische waarde.

Beleef het onderwaterleven

Wij willen dat kinderen leren hoe belangrijk het water is in hun leven. Water is immers de bron van ons bestaan. Water- en natuureducatie zijn prima te combineren met lessen op scholen, een slootexcursie of het onderzoeken van waterkwaliteit en wat zoal in het water leeft. Door water in de leefomgeving (poelen) en bij scholen (blauwgroene schoolpleinen) goed zichtbaar en toegankelijk in te richten, kunnen kinderen en hun ouders dit in hun directe omgeving ervaren. Alle scholen in het gebied moeten toegang krijgen tot water educatie. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) en andere vergelijkbare organisaties. Dat biedt kansen voor educatie en beleving en is ook nog eens heel goed voor de natuur, klimaatbestendigheid en biodiversiteit.

Visparels in de buurt

Water Natuurlijk werkt samen met andere organisaties aan de terugkeer van een natuurlijke, rijke visstand. En samen met hen voert het waterschap projecten uit om dat te bereiken, zoals vismigratie, het monitoren van de visstand en het visstand beheer. Het instellen van een Visstand Beheer Commissie (VBC) levert daar aan een bijdrage. Vislood vergiftigt water en moet zo snel mogelijk uitgebannen worden. Water Natuurlijk pleit voor meer visparels: een plek voor ontmoeting, bewustwording en betrokkenheid. Met
goede visstekken voor jong en oud en een plek met goede omstandigheden voor de vis, zoals natuurlijke oevers, rietkragen en visbossen waarin vissen kunnen schuilen, voedsel vinden en paaien.

Actieve vrijwilligers zijn nodig!

Wij koesteren onze vrijwilligers en bieden ondersteuning met aandacht, kennis en werkbudget. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat mensen ook actief betrokken
kunnen zijn bij het waterschap. Bijvoorbeeld door het analyseren van de waterkwaliteit op basis van een vernieuwd en uitgebreid netwerk van meetpunten of als vrijwillige dijkwacht. Professionals valideren de meetgegevens en analyse, waarmee een basis wordt
gelegd voor publieke verantwoording en moderne
verrekensystematiek. Ook hier snijdt het mes zo aan twee kanten: het intensieve veldwerk wordt gedaan door vrijwilligers die hier plezier aan beleven, en werkzaamheden die anders te kostbaar zijn kunnen toch worden uitgevoerd.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring