Navigatie overslaan

Overal veilig

Het dijkenbeheer in WSHD is op orde. De veiligheid en de kwaliteit vraagt voortdurend aandacht en krijgt die ook. De dijken worden getoetst en problemen worden planmatig opgelost. Maar het risico op wateroverlast en droogte door klimaatverandering is niet op orde. Er is jarenlang gewerkt met verouderde klimaatscenario’s, waardoor de kans op schade werd onderschat. Mede door de inspanning WN wordt nu wél rekening gehouden met klimaatverandering. Maar de nodige aanpassingen moeten nog wel worden gerealiseerd. En daar is een grote achterstand ontstaan. Dat moeten we de komende jaren samen met gemeenten en burgers voortvarend aanpakken.

Water als sturend principe

Water Natuurlijk geeft water een leidende stem in ruimtelijke ordening. Water is het sturend principe in ruimtelijke afwegingen door gemeenten provincies en Rijk. Ons doel is een ruimtelijke ordening op fysisch-geografische grondslag. Het is mooi dat dit nu ook in het regeerakkoord staat. De watertoets is nu een verplicht instrument dat in het voortraject van de ruimtelijke planvorming en projecten wordt doorlopen. Water Natuurlijk hamert erop dat de waterschappen nu ook echt vanaf het begin aan tafel moeten zitten om de waterbelangen in te brengen en de consequenties van keuzes inzichtelijk te maken voor waterveiligheid en waterbeschikbaarheid. Ook voor de woningbouwopgave is dat relevant, waar je wel of juist niet verantwoord kunt bouwen en onder welke voorwaarden. Dit vraagt om een andere, meer proactieve en assertieve houding van het waterschap dan het tot nu toe gewend is. Het vereist een integrale aanpak en bestuurlijk lef bij onze waterschap bestuurders om zich te mengen in discussies op landelijk, provinciaal en lokaal niveau, waar ruimtelijke ordeningskeuzes gemaakt worden.

Bemalen

We willen ons land zo inrichten dat fluctuaties in neerslag vanzelf opgevangen worden. Water Natuurlijk wil extra waterberging creëren om grotere piekbuien door klimaatverandering op te kunnen vangen. We zien daarbij kansen om het vergroten van de hoeveelheid berging te combineren met natuurontwikkeling en de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Daarmee wordt ook de biodiversiteit vergroot en de mogelijkheden voor recreatief medegebruik. De grens om nog dieper te bemalen is op sommige plekken echter bereikt en soms al overschreden. Dit betekent dus dat we in lagergelegen gebieden moeten leren leven met het water: door overlast te accepteren en de inrichting, wonen, werken en recreëren hierop aan te passen.

Waterveiligheid op orde en wateroverlast onder controle

We willen op tijd voldoen aan de waterveiligheidsnormen van de primaire en regionale keringen. Dat betekent dus voldoende tempo houden in dijkversterkingsprojecten, rekening houdend met de nieuwste voorspellingen met betrekking tot klimaat en zeespiegelstijging.

In recente jaren zien we steeds meer piekbuien die zeer lokaal en in korte tijd zorgen voor veel water en wateroverlast. Het is niet te voorspellen waar deze buien vallen. Door de hevigheid en het lokale karakter is de overlast meestal niet voldoende te beperken met de bestaande waterbergingsgebieden (het water komt daar simpelweg niet zo snel). Dat vraagt om aanvullende mogelijkheden om het water (tijdelijk) lokaal te bergen. We willen, onder andere aan de hand van actuele stresstesten, in beeld brengen waar de kans op wateroverlast door extreme neerslag het grootst is en waar tijdelijke berging mogelijk is. In steden zal door middel van dubbelgebruik tijdelijke opvang een plek krijgen, bijvoorbeeld door waterpleinen aan te leggen.

Water Natuurlijk bepleit om in bovenstroomse gebieden buiten ons eigen beheergebied water vast te houden en te bergen, zodat in ons beheergebied benedenstrooms het risico op overstromingen vermindert.

Natuur versterkt de waterkeringen

Water Natuurlijk kiest voor waterveiligheid zoveel als mogelijk met behulp van de natuur, bijvoorbeeld dubbele dijken met tussenliggend natuurgebied of buitendijks gelegen natuurgebieden. Groene waterkeringen krijgen de nevenfunctie biodiversiteit met een daarop gericht beheer, onder andere door het ontwikkelen van bloemrijke, half-natuurlijke graslanden op dijktaluds, die de grond aanzienlijk beter blijken vast te houden.

Verharde dijken kunnen gebruikt worden voor het opwekken van duurzame energie. Waar mogelijk wordt recreatief medegebruik toegestaan. Dijkversterking en onderhoud worden energie neutraal en circulair uitgevoerd.

Verzakking- funderingsproblematiek aanpakken

In ideale omstandigheden staan funderingspalen altijd volledig onder (grond)water, waardoor er geen zuurstof bij kan komen en paalrot geen kans krijgt. Daar waar het standaardpeil langdurig verlaagd wordt, kan dit problemen opleveren. Met name in de drogere zomerperiode kunnen funderingspalen voor een langere tijd blootgesteld worden aan zuurstof.

Water Natuurlijk is voorstander van gemeentelijke funderingsloketten, waar inwoners door gemeenten worden ondersteund bij funderingsproblematieken zoals paalrot en de gevolgen van bodemdaling voor panden zonder palen en voor dijkhuizen. Het waterschap moet het belang van eigenaren met schadegevoelige bebouwing nadrukkelijk meewegen bij peilbesluiten.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring