Navigatie overslaan

Vismigratie in de la

stuw Torensteepolder
stuw Torensteepolder

Voldoende migratiemogelijkheden voor vissen en andere waterdieren zijn onderdeel van de kwaliteitseisen voor het watersysteem. De fracties Water Natuurlijk en Natuurterreinen hadden signalen ontvangen dat ons waterschap hieraan geen prioriteit, terwijl dit wel zou moeten. Reden om vismigratie, door het stellen van schriftelijke vragen, op de agenda te zetten.

Belang voor vissen

Om te kunnen overleven, moeten vissen van de ene naar de andere plek kunnen trekken. Ze verplaatsen zich soms over zeer grote afstanden tussen verschillende habitats zoals: paai- en opgroeigebieden, foerageergebieden en overwinteringsgebieden. Deze verplaatsing van vissen gebeurt met een voorspelbare periodiciteit, gedurende de verschillende levensfasen van de levenscyclus van een soort. Voor sommige soorten zoals bijvoorbeeld de paling is dit een absolute voorwaarde om zich te kunnen voortplanten. Voor andere soorten is het belangrijk om soortgenoten te ontmoeten en genetische uitwisseling te realiseren. Cruciaal om ook op langere termijn te kunnen overleven dus.

Knelpunten

Het watersysteem in ons land en ook in het gebied van ons waterschap kent vele barrières. Stuwen tussen de verschillende peilgebieden houden de vissen tegen en bij de gemalen lopen ze het risico om vermalen te worden. Een inventarisatie leert dat het watersysteem van ons waterschap ongeveer 2.000 vismigratieknelpunten kent. Dat is een grote belemmering om ecologisch gezond water te realiseren. Een die goede visstand is een belangrijke graadmeter.

Beleid

Op Europees en nationaal niveau zijn afspraken gemaakt om knelpunten op te heffen en vismigratie mogelijk te maken. In de Europese Kader Richtlijn Water en in het Waterbeheerprogramma van de Hollandse Delta is opgenomen dat hieraan gewerkt moet worden. In samenwerking met organisaties op het gebied van natuur en visserij is in 2016 een vismigratieplan opgesteld. Met hen is een top 10 voor de aanpak van knelpunten opgesteld.
Daarna is het stil geworden aan het vismigratiefront. Het lijkt erop dat het plan onder in een la is terecht gekomen. De fracties van Natuurterreinen en Water Natuurlijk willen hierover opheldering en hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van dijkgraaf en heemraden.

Joost Kievit MSc

Bronnen

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring